Tag Archives: เขื่อนแม่กวง

เขื่อนแม่กวงฯ งดปลูกพืชฤดูแล้งปี62/63 ส่งน้ำเพียงการอุปโภค-บริโภคและพืชสวนเท่านั้น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา” โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ(JMC) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมประมาณ 81 คน ณ ห้องประชุมโครงการฯ  นายเจนศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนมีปริมาณ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 27% ว่า คาดการณ์ว่าวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีน้ำตั้งต้นในฤดูแล้งประมาณ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการบริหารจัดการน้ำฤดูนาปี ทุกฝ่ายได้ร่วมกันบริหารจัดการได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยสามารถบริหารจัดการน้ำประหยัดได้รวมทั้งสิ้น 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำเหลือในเขื่อนแม่กวงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ “ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ต้องแบ่งลำดับความสำคัญออกเป็นลำดับ คือ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก ตามด้วยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร  ซึ่งมติที่ประชุมเห็นว่าน้ำในเขื่อนมีน้อย จึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้งดการปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ...

Read More »