เขื่อนแม่กวงฯ งดปลูกพืชฤดูแล้งปี62/63 ส่งน้ำเพียงการอุปโภค-บริโภคและพืชสวนเท่านั้น

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมพิจารณา เรื่อง “การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2562/63 ของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา” โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ(JMC) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมประมาณ 81 คน ณ ห้องประชุมโครงการฯ 

นายเจนศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนมีปริมาณ 71 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 27% ว่า คาดการณ์ว่าวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีน้ำตั้งต้นในฤดูแล้งประมาณ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งการบริหารจัดการน้ำฤดูนาปี ทุกฝ่ายได้ร่วมกันบริหารจัดการได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพมากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยสามารถบริหารจัดการน้ำประหยัดได้รวมทั้งสิ้น 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้มีน้ำเหลือในเขื่อนแม่กวงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้

“ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ต้องแบ่งลำดับความสำคัญออกเป็นลำดับ คือ น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นอันดับแรก ตามด้วยน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ และน้ำเพื่อการเกษตร  ซึ่งมติที่ประชุมเห็นว่าน้ำในเขื่อนมีน้อย จึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้งดการปลูกพืชในฤดูแล้ง ปี 2562/63 การส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ช่วง มกราคม-มิถุนายน 2553 รวม 6 เดือน ปริมาณน้ำรวม 9 ล้านลูกบาศก์เมตร การส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือไม้ผลและยืนต้น 4 รอบ (มกราคม-เมษายน 2563) เดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วันโดยประมาณ ทั้งนี้ส่งน้ำได้ปริมาณรวมไม่เกิน 10 ล้านลูกบาศก์เมตร”

นายเจนศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากนั้นจะมีน้ำที่เหลือประมาณ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเป็นน้ำต้นทุนเพื่อตกกล้า เพาะปลูกข้าวนาปี และหากพื้นที่ใดมีการปลูกพืช ขอให้รับผิดชอบตนเอง โดยหาแหล่งน้ำของตนเองให้เพียงพอ โดยโครงการฯ จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำทราบโดยเร็วและทั่วถึง

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน