สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณ ‘ม.ล.ปนัดดา’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงศึกษาธิการ แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

#หอภาพพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน