ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯชี้ ดำเนินชีวิตเรียบง่าย-พอเพียง สู่สังคมเป็นสุข

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 ..ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด พบปะสนทนากับผู้ปกครอง บิดามารดาของเยาวชน และบรรยายพิเศษ เรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ .บางพลี .สมุทรปราการ

..ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ครู อาจารย์ ต่างเป็นแบบอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดแก่ลูกหลานเยาวชน ในสถานที่อันเรียกว่าปลายเหตุ เพราะต้นเหตุมาจากปัญหาข้างนอกหรือสังคมอันกว้างใหญ่และปราศจากระเบียบ ที่ปัญหามีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันเวลา ความเจริญทางวัตถุต้องเกิดขึ้นพร้อมกับหลักความเจริญทางจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ความเมตตากรุณา ความไม่เอาเปรียบ ความไม่หยาบคาย และความไม่สุดโต่ง ที่ต้องเป็นกรอบชีวิตของการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง

แบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ความพอเพียง พระราชปณิธานศาสตร์พระราชา ที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเป็นแนวทางทางการดำรงชีวิตที่มีความหมายและทรงคุณค่ายิ่ง ถือเป็นเรื่องที่สังคมต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างให้เป็นค่านิยมของประชาชนชาวไทย ผู้ใหญ่ที่ต้องเป็นแบบอย่างทางสุจริตธรรมแก่ลูกหลาน แต่หากถึงขั้นลูกหลานต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใหญ่ อย่างที่เราทุกคนพยายามเสริมสร้างให้สถานพินิจฯ ร่วมกันรณรงค์นำร่องความเป็นแบบอย่างแก่สังคมหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เสียเอง สังคมคงเป็นที่น่าวิตกห่วงใยอย่างยิ่ง เพราะนั่นเรียกว่าระบบสังคมหรือระบบนิเวศมีความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง..ปนัดดา กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน