Monthly Archives: July 2019

ประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวานแนะเกษตรกร ปลูกพืชทนแล้งรับมือฝนทิ้งช่วง

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน และผู้บริหารบริษัทซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า กลุ่มข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวานครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเวียงคำศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำและคุ้มขันโตกจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในสภาวะภัยแล้ง หลังงกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศถึงการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El NiNo) ที่จะส่งผลให้สภาพอากาศปีนี้ร้อนยาวนาน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 ประเทศไทยจะมีฝนตกน้อย และปริมาณน้ำฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติ การขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเกษตรทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระทบอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่ขาดแคลนวัตถุดิบ “โครงการ Smart Farming โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน มีการพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และ IoT Sensor เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เก็บข้อมูลภาคเกษตรเกี่ยวกับ อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืช พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และเชื่อมโยงเข้าสู่แอพพลิเคชั่น รวมถึงการนำระบบเซ็นเซอร์มาใช้ตรวจวัดค่าปริมาณความชื้นในดิน เพื่อปล่อยน้ำผ่านสัญญาณวิทยุลงไปยังแปลงเกษตรอัตโนมัติ จะสามารถช่วยใช้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาวางแผนการเพาะปลูก และพร้อมรับมือกับความเสี่ยงจากภัยแล้งได้ทันท่วงที” นายองอาจ กล่าวอีกว่า น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำอาชีพเกษตรกรรม ...

Read More »

สถานกงสุลใหญ่ฯหารือ3จังหวัดเหนือ เน้นความปลอดภัยทางถนน-ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวจีน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนปัญหาในการปฏิบัติงานระหว่างกัน นายเหริน ยี่เซิง กล่าวว่า สถานการณ์ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ประมาณ 5.6 ล้านคน ในช่วงต้นปีมีปริมาณเพิ่มขึ้นเร็วมาก่อนที่จะชะลอตัวลงหลังเกิดภาควะหมอกควันติดต่อกันนานหลายเดือน ทำให้นักท่องเที่ยวจีนบางส่วนย้ายสถานที่ ประกอบกับขณะนี้เกิดสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ค่าเงินหยวนลดในขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น จากที่ทางการท่องเที่ยวของไทยคาดการณ์ว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจีนทั้งประเทศน่าจะเพิ่มเป็น 11.5 ล้านคนในปีนี้ ก็น่าจะทรงตัวและเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากเท่าที่ควร  “เราอยากขอความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีนให้มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการจราจรอยากให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ เพราะในช่วงครึ่งปีมีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึง 1,000 ราย และเกิดคดี 834 เรื่อง เสียชีวิต 13 ศพ บาดเจ็บ 106 คน จากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากการเดินข้ามถนน เช่ารถจักรยานยนต์ขับเอง มีปัญหากับบริษัทนำเที่ยว 60 เรื่อง ถือว่าเพิ่มขึ้น 100% จากปีที่ผ่านมา ...

Read More »

แม่ทัพภาคที่4ขึ้นเหนือ รับมอบ ‘ต้นกล้ากาแฟอะราบิกา’20,000ต้น ชูเศรษฐกิจพอเพียง หนุนคุณภาพชีวิตชายแดนใต้

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่(ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แมว่าง จ.เชียงใหม่ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา จำนวน 20,000 ต้น ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยมี พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 นายระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ นายอำเภอแม่วาง  ผู้แทนเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม  พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวว่า ในนามของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคน รู้สึกยินดีและขอบคุณกรมวิชาการเกษตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มอบอาชีพ มอบรายได้ และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยกันส่งมอบความสงบสุขให้เกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้น้ี สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่ส่ังสมมาเป็นเวลานาน และมีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันหลายมิติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  จึงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 มาเป็นแนวทางในการแก้ไข ...

Read More »

ชาวบ้านห้วยไคร้ใหม่-เวียงแหงบุกศาลากลางจังหวัด จี้ย้ายตำรวจชุดวิสามัญ ‘หนุ่มลาหู่’ภายใน24ชั่วโมง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ที่หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ บ้านห้วยไคร้ใหม่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ กว่า 100 คน เดินขบวนถือป้ายประณามการทำงานของตำรวจและเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับนายจะจือ จะอ่อ อายุ 26 ปี สมาชิกในหมู่บ้านที่ถูกตำรวจ สภ.เวียงแหง วิสามัญฆาตกรรม เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคมที่ผ่านมา เพื่อยื่นหนังสือต่อนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เรียกร้องขอความเป็นธรรม และขอให้ทางจังหวัดสั่งย้ายตำรวจ สภ.เวียงแหง ชุดวิสามัญฆาตกรรมออกจากพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง โดยมีนายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยนางนาโจแส คะจู อายุ 33 ปี ภรรยาของนายจะจือ พร้อมลูกสาววัย 5 ขวบ ซึ่งถือรูปถ่ายของสามีตลอดเวลา กล่าวว่า ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวที่หาเลี้ยงตนและลูกอีก 6 คน เมื่อเสียชีวิตไปแล้วยังไม่รู้ว่าครอบครัวจะอยู่อย่างไร ทุกวันนี้ก็อยู่กันแบบหวาดระแวงจนไม่กล้าออกบ้าน กลัวว่าเจ้าหน้าที่จะเข้ามาตรวจค้น ...

Read More »

ชาวเชียงใหม่ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’

เช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องโถงด้านหน้าอาคารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  โดยมีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการพลเรือน และประชาชนทุกหมู่เหล่าจำนวนมากพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชทานโครงการจิตอาสา พระราชทาน 904 วปร. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่ฝ่าฝน ร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ท่ามกลางสายฝนโปรปรายตลอดวัน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองกำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลอง เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของริมคลองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้กิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเหนือแห่จองตั๋ว ‘การบินไทย’แน่น พบโปรโมชั่นราคาพิเศษในงานรักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่ ปี2562

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกิติรัตน์ รัตนขวัญ ผู้จัดการกอง บริหารการขายตัวแทนต่างจังหวัด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดงาน ‘รักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่ 2562’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นายกิติรัตน์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นการจัดงานที่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แล้ว จากความสำเร็จที่ผ่านมา เพราะเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ มีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้าภาคธุรกิจจำนวนมาก งานนี้จึงเป็นกิจกรรมสำคัญในการขอบคุณผู้โดยสารของการบินไทยในโอกาสครบรอบ 59 ปี “งานรักคุณเท่าฟ้าเชียงใหม่ 2562 เป็นการส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง ด้วยโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาสุดคุ้ม ในทุกเส้นทางทั่วโลกตลอด 3 วันเต็ม ของการบินไทยและไทยสมายล์ พร้อมการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจาก Thai Shop ในราคาพิเศษ และยังสามารถนำไมล์สะสมมาแลกสินค้าภายในงานได้” นายกิติรัตน์ กล่าวว่า สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรและผลิตภัณฑ์ภายในงานครบ 40,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียวกัน ...

Read More »

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วม ทำความดีด้วยหัวใจ ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’วัดช่างทอง

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน’ ณ วัดช่างทอง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ทชม.ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด ทาสีพื้นถนนภายในวัด ก่อสร้างโรงครัว รวมทั้งตัดหญ้าตลอดแนวคูระบายน้ำบริเวณหน้าวัด  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ทชม. ดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลสุเทพ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ และพนักงานสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ‘โครงการ เราทำความดี ด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ถวายสัตย์เป็นข้าราชการที่ดี-พลังของแผ่นดิน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โถงแรกรับ อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  พร้อมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ผบช.ภาค5’ สั่งตั้งกรรมการสอบคดีวิสามัญที่เวียงแหง ขีดเส้นภายใน7วัน อนุมัติให้ตร.ชุดจับกุม6นายลาพักร้อนลดแรงกดดัน เล็งดำเนินคดีชาวบ้าน10รายเช่นกัน

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 หลังจาก พล.ต.ท. มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.อัครภณ  วริศเจริญ ผู้กำกับการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงแหง เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่ตำรวจ สภ.เวียงแหง วิสามัญฆาตกรรมนายจะจือ จะอ่อ อายุ 26 ปี ชาวเขาเผ่าลาหู่ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 5  ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวันที่  23 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีการเปิดคลิปภาพจากกล้องมือถือของเจ้าหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุ  พร้อมรายงานความคืบหน้าทางคดี  โดยใช้เวลาประชุมนานกว่า  2 ชั่วโมงเศษ  พล.ต.ท.มนตรี เปิดเผยว่า  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5  ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และพร้อมจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะที่วันนี้กลุ่มชาวบ้านและญาติได้มายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงแหง  เพื่อขอความเป็นธรรมและให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น “วันนี้ได้มีการดูสำนวน คลิปวีดีโอจากมุมต่างๆ ทั้งของชาวบ้านและตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุมาประกอบการพิจารณา  หลังจากนี้จะได้หารือกับนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงเรื่องนี้และจะมีการตั้งคณะกรรมการกลาง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง  ทหารในพื้นที่ และตำรวจ และผู้นำชุม โดยจะสรุปข้อเท็จจริงภายใน ...

Read More »