Tag Archives: a?za??a?�a?sa??a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?za??a?�a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?za??a?�a?�a??a??a??a?�a?�a?S

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยกกระแสพระราชดำรัส ‘ในหลวง ร.9’ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภาษาไทย

เมื่อเช้าวันที่ 7 กันยายน 2561 จังหวัดนครปฐม เชิญ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ พระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ภาษาไทย ‘ ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อออนไลน์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และนักเรียนโรงเรียน ภ . ป . ร . ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมพิณทองริเวอร์ไซด์ อ . สามพราน จ . นครปฐม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า อยากเรียนกับทุกท่านว่าเราคนไทยโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี เรามีความภาคภูมิใจในชาติ รักและหวงแหนชาติ เอกลักษณ์ในความเป็นชาติประการสำคัญ เราต้องช่วยกันดำรงรักษาความไพเราะ ความถูกต้อง การคิด พูด เขียน หรือแม้แต่การฟัง และสมาธิ ปัญญา ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ...

Read More »