Tag Archives: a??.a??.a?�a?�a?�a?�a?�a?? a?�a??a??a??a??a??

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ยกกระแสพระราชดำรัส ‘ในหลวง ร.9’ ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ภาษาไทย

เมื่อเช้าวันที่ 7 กันยายน 2561 จังหวัดนครปฐม เชิญ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครปฐม และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ พระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์กับการอนุรักษ์ภาษาไทย ‘ ให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุชุมชน หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย เคเบิ้ลทีวี อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน สื่อออนไลน์ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และนักเรียนโรงเรียน ภ . ป . ร . ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมพิณทองริเวอร์ไซด์ อ . สามพราน จ . นครปฐม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า อยากเรียนกับทุกท่านว่าเราคนไทยโชคดีเพียงใดที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี เรามีความภาคภูมิใจในชาติ รักและหวงแหนชาติ เอกลักษณ์ในความเป็นชาติประการสำคัญ เราต้องช่วยกันดำรงรักษาความไพเราะ ความถูกต้อง การคิด พูด เขียน หรือแม้แต่การฟัง และสมาธิ ปัญญา ล้วนมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้น ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชน ‘ใช้ปัญญา นำชาติรุ่งเรือง’

เมื่อบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด นักเรียนนายร้อยตำรวจ ( ศึกษาดูงาน ) และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ . พระนครศรีอยุธยา จ . พระนครศรีอยุธยา มีใจความตอนหนึ่งว่า “ การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตามที มีที่มาจากความคิดที่เรียกว่า ‘ การใช้ปัญญา ‘ นำหน้าการกระทำ ปัญญาแห่งความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ปัญญาแห่งความรักความหวงแหนชาติบ้านเมือง ปัญญาแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง ไม่ทำผิดกฎหมาย ปัญญา หรือ ‘wisdom’ คือ ...

Read More »