ข่าวด่วน

Tag Archives: a?�a??a??a??a?�a??a?za??a?�a??a??a?�a??a?sa??a?�

ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชน ‘ใช้ปัญญา นำชาติรุ่งเรือง’

เมื่อบ่ายวันที่ 6 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด นักเรียนนายร้อยตำรวจ ( ศึกษาดูงาน ) และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ . พระนครศรีอยุธยา จ . พระนครศรีอยุธยา มีใจความตอนหนึ่งว่า “ การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตามที มีที่มาจากความคิดที่เรียกว่า ‘ การใช้ปัญญา ‘ นำหน้าการกระทำ ปัญญาแห่งความกตัญญูรู้คุณที่มีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ปัญญาแห่งความรักความหวงแหนชาติบ้านเมือง ปัญญาแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ทุจริตคดโกง ไม่ทำผิดกฎหมาย ปัญญา หรือ ‘wisdom’ คือ ...

Read More »