ข่าวด่วน

Tag Archives: โอรส เพชรเจริญ

ธปท.เหนือ กังวลปัญหา ‘ไวรัสโคโรนา’ปัจจัยแทรกทำเศรษฐกิจเหนือชะลอตัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 ว่า ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัว ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรง ท้ังจากรายได้เกษตรกรท่ีหดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตรจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหารชะลอตัวตามวัตถุดิบทางการเกษตร และการผลิตหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่ภาคการท่องเท่ียวขยายตัวชะลอลง ตามนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ทางด้านการลงทุนหดตัวมากขึ้นท้ังการลงทุนเพื่อการก่อสร้างและการผลิต สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้  “ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวชะลอลง โดยจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมีปริมาณ 3.9 แสนคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนชะลอลงมากในช่วงปลายไตรมาสจากหลายปัจจัย อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปยังต่างประเทศมีทิศทางชะลอตัว และบางส่วนชะลอการเดินทางจากไตรมาสนี้ไปเป็นต้นปีหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่นักท่องเท่ียวชาติอื่นยังขยายตัวดี อาทิ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ แต่ปริมาณไม่สามารถทดแทนตลาดจีนได้เลย สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวชะลอลง ทางด้านนักท่องเท่ียวไทยปรับดีข้ึนในช่วงปลายไตรมาส เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นจูงใจ พิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยของภาคเหนือ ...

Read More »