Tag Archives: โครงการหลวงมอบทุน

โครงการหลวงประกาศเจตนารมณ์ งดให้บริการ ‘ถุงพลาสติก’ทุกสาขาทั่วประเทศ กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น . วันที่ 5 ตุลาคม 2561  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน โดยวาระแรกมีการมอบโล่แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561 รวมจำนวน 25 คน และการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน รวมมูลค่า 234,000 บาท หลังจากนั้นที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง การดำเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มุ่งเน้นทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรใหม่ ...

Read More »