Tag Archives: โครงการหมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว

ซันสวีท-เทศบาลทุ่งสะโตกร่วมมือ หนุนชุมชนบ้านป่าจี้ สร้าง ‘หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว’

วันที่ 3 ตุลาคม 2562  ที่วัดป่าชี่ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งสะโตก ผู้นำชุมชน และชาวบ้านป่าจี้ เปิดโครงการ ‘หมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว’ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในหมู่บ้าน นายทองคำ ผัดตัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณตน สนับสนุนโครงการหมู่บ้านสีขาว โรงงานสีเขียว ประกาศตัวเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข พร้อมร่วมมือร่วมใจปลูกต้นไม้ในบริเวณวัดป่าชี่ และมอบกล้าไม้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า 100 ครัวเรือน นำต้นไม้ไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน  นายองอาจ กล่าวว่า ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้กลับมาสู่สภาวะที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข โดยอาศัยความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ จากทุกฝ่ายในพื้นที่เข้ามาดูแลและให้การสนับสนุน  “นอกจากการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดแล้ว การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญอย่างมาก การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชุมชนร่มรื่นและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.ทุ่งสะโตก ...

Read More »