Tag Archives: เมล็ดพันธุ์ผัก

โครงการหลวงมุ่งพัฒนา ‘เมล็ดพันธุ์พืช’ เผยปี2562ลดปริมาณการนำเข้า40ล้าน ตั้งเป้าปี2563ทำสร้างรายได้เกษตร682ล้าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/ 2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าและการดำเนินงานด้านต่างๆ  โดยครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร ซึ่งโครงการหลวงมีนโยบายในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในความรับผิดชอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 39 แห่ง โดยเฉพาะกลุ่มพืชผักสมุนไพร โครงการหลวงคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ แล้วรวม 17 ชนิด โดยปลูกในระบบ GAP จำนวน 11 ชนิด และระบบอินทรีย์ จำนวน 6 ชนิด และในปี 2562 คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด จากการปรับปรุงพันธุ์และได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้ว จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ที่มีลักษณะเด่น คือ รสหวาน กรอบ ใบหนากว่าพันธุ์เดิม ...

Read More »