Tag Archives: อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์

คณะแพทย์ มช.แถลงประจำปี โชว์ผลงานรักษาผู้ป่วย ‘โรคลิ้นหัวใจตีบ’ที่มีความเสียงสูงโดยไม่ต้องผ่าตัด

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)  ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) นำทีมผู้บริหารแถลงผลการดำเนินการประจำปี 2561 โดยเป็นการนำเสนอผลงานของทั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และทิศทางการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสที่จะก้าวไปสู้การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ในปี 2562 ศ.นพ.บรรณกิจ ระบุว่า คณะแพทยศาสตร์ มช. ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และมุ่งหวังที่จะสร้างบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม พัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากลพร้อมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อชี้นำด้านสุขภาพ ให้การบริการที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชน รวมทั้งร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม และมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และการให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน และเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับมาตรฐานสากลตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าไว้ อย่างไรก็ตามผลงานที่เป็นชิ้นโบว์แดงในปีนี้ คือ รักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจตีบ ที่มีความเสียงสูงโดยไม่ต้องผ่าตัด ครอบคลุมทั่วภาคเหนือ โดย อ.พญ.ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์ อาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ ...

Read More »