Tag Archives: หลักสูตรจิตอาสา 904

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำ หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ต้องอาศัยความเข้าใจ ระเบียบและจารีตประเพณี

วันที่ 16 มีนาคม 2562  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ ราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดินตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ‘หลักสูตรหลักประจำ‘ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ เขตพญาไท ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษในการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ‘เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์‘ ความว่า ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินสามารถทำความเข้าใจโดยการศึกษาถึงระบบระเบียบและจารีตประเพณีของการเป็นข้าราชการที่ดี การทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการจำแนกแยกแยะให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ที่จะทำให้ระบบเกิดความติดขัดอีกทั้งเป็นความด่างพร้อยแก่ภาระหน้าที่ ซึ่งมิได้มีเพียงความรับผิดชอบอยู่ในส่วนของตนเองเท่านั้น แต่ทุกภาคส่วนยังมีหน้าที่ที่สอดคล้องเกื้อหนุนเกื้อกูลกันเพื่อให้ประเทศชาติสามารถก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ดำรงความเป็นปึกแผ่นและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป “ในที่นี้ ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือว่ามีส่วนสำคัญโดยตรงในการยึดโยงและเชื่อมประสานการบริหารราชการของทั้งระบบราชการและภาคเอกชนทั่วราชอาณาจักร และมีส่วนอย่างสำคัญในการรักษาและเพิ่มพูนความรักความผูกพันของคนในชาติได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมของประเทศที่มีความเป็นพหุนิยมอันเป็นความหลากหลายทางความคิดและการแสดงออกในช่วงเวลาหลังนี้ให้เกิดการหลอมรวมและผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน และสิ่งนี้ คือ ...

Read More »