Tag Archives: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก หนุนกำลังพล-เครือข่ายเกษตรกรปลูกรับประทาน-ลดปัญหาค่าครองชีพ

เมื่อเวลา 13.30 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่อาคารยอดศึก กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานแจกจ่ายแก่กำลังพลและเครือข่ายเกษตรกรนำไปปลูกเพื่อรับประทาน  ลดปัญหาค่าครองชีพของครอบครัว ในการนี้  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก ให้นำไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร สำหรับใช้ในการบริโภค จำนวนทั้งสิ้น 9,010 ซอง โดยมีกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีจำนวน 120 คน แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยมีพระราชกระแสรับสั่งในเรื่อง ‘ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด’ ด้วยการให้ทหารพันธุ์ดีและชาวบ้านรอบค่ายปลูกผักและเลี้ยงปลา เพื่อนำผลผลิตจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มาใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ...

Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณ ‘ม.ล.ปนัดดา’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงศึกษาธิการ แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ #หอภาพพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »