Tag Archives: ศาสตร์พระราชา

‘ม.ล.ปนัดดา’ ห่วงเยาวชนสถานพินิจ เผยกว่า20%ย้อนกลับมาอีกครั้งหลังออกไปใช้ชีวิตปกติ มุ่งปลูกฝังแนวคิด มีคุณธรรม-จริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า วันนี้เป็นการเดินทางมาพบกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 176 เพื่อนำข้อมูลจากทุกพื้นที่ไปให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรื่องของ KPI (Key Performance Indicator) การติดตามประเมินผลพัฒนาการของเด็กซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ในสภาพที่เรียกว่าแย่มากระดับ 5 หรือ 4 คือ ระดับปานกลาง เด็กที่พัฒนาไปอยู่ในระดับ 2 หรือ 1 ถือว่าเป็นพัฒนาการที่พิเศษยิ่ง ซึ่งไม่ค่อยปรากฎขึ้นบ่อยครั้ง หากพัฒนาได้ถึงขนาดนั้นศาลเยาวชนก็จะเมตตาตัดสินให้กลับบ้าน และมีการติดตามผลให้เรียนจนจบ กศน. หรือเรียนสายวิชาชีพ เช่น ...

Read More »

เปิดตัวโมเดล FLR349 หนุนเกษตรกรเลิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ต้นน้ำ ด้วย ‘ศาสตร์พระราชา’

เมื่อเวลา 13.30 น . วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ลานสนามหญ้า ร้านลำดีตี้ขัวแดง ต . สันพระเนตร อ . สันทราย จ . เชียงใหม่ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองทุนฟื้นฟูป่าและสร้างระบบอาหารยั่งยืน – FLR349 หรือ Forest Landscape Restoration Fund เป็นประธานเปิดตัวกองทุน FLR349 ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มาประยุกต์ใช้ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในดีและยั่งยืน โดยมี พระครูวรวรรณวิวัฒน์   เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง   เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญมา แหลมคม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  นายภานิต ภัทรสาริน ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯปลื้ม ‘ชาวพะเยา’รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม-ผังเมือง ดีเยี่ยม

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ‘ ให้แก่ผู้บริหาร ​ คณาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา อ . เมือง จ . พะเยา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมาคราวใดกลับไปก็จะรำลึกในไมตรีจิต ความประทับใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผังเมืองอันงดงามยิ่งของ จ . พะเยา มาครั้งนี้ นอกจากได้พบปะและแลกเปลี่ยนการสนทนากับท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นิสิต และลูกหลานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ผมยังได้มีโอกาสสนทนากับท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาด้วย ใคร่ขอบพระคุณท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจด้วยวิริยภาพในการดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้ดำรงอยู่คู่ จ . พะเยา เป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ “ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน The ...

Read More »