ข่าวด่วน

Tag Archives: ศป.บส.ชน.

ศป.บส.ชน.ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ เลี้ยง ‘หมูดำ’สร้างอาชีพมั่นคงแก้ปัญหายาเสพติด อ.เชียงดาว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 พล.ต.บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (รองผบ.ศป.บส.ชน.) เปิดเผยว่า ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพ ร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาทางเลือก หรือ Mr.AD.2 ตำบลปิงโค้ง อ.เขียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และผู้นำชุมชนบ้านห้วยลึก เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำพันธ์ุพื้นเมือง ที่เป็นที่นิยมและต้องการของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง สำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ “เราแนะให้ราษฎรใช้พื้นที่ข้างบ้านล้อมเป็นคอก เพื่อเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติทำให้หมูดำไม่เกิดความเครียด และไม่รู้สึกถูกกักขัง โดยมีการสร้างคอกแบบโรงเรือนแยก เพื่ออนุบาลลูกหมูดำ และมีการตอนลูกหมูดำตัวผู้ เพื่อให้โตไวและน้ำหนักดี”  พล.ต.บุญยืน กล่าวว่า ศป.บส.ชน. ให้ความสำคัญในเรื่องปศุสัตว์และเรื่องการตลาด จึงจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู เพื่อแนะนำชาวบ้านเกี่ยวกับการเลี้ยง และการจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมผู้เลี้ยงรายใหม่ เพื่อให้การเลี้ยงหมูดำพันธุ์พื้นบ้าน มีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ศป.บส.ชน.จัดชุด ‘Mobile Delivery’บริการ3in1ดูแลกลุ่มชาติพันธ์ุเผ่ามูเซอบ้านหนองเต่า-เชียงดาว

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1 ชุดปฎิบัติการที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม Mobile Delivery บริการ 3 in 1 ด้วยการบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่อง และรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและห่างไกลตามแนวชายแดน และปัจจุบันได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่มีงานทำ ประกอบกับการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกต้องรอน้ำฝน ซึ่งปีนี้ไม่ตกต้องตามฤดูกาล  ดังนั้น พล.ต.บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการ ศป.บส.ชน. จึงจัดชุด Mobile Delivery ให้บริการ 3 in 1 หรือการรวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน คือ การบริการตัดผม แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ขึ้นไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »