ข่าวด่วน

Tag Archives: วังวรดิศ

‘พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ’

…ความพอเพียงถือเป็นหัวใจของชีวิตประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการครองตน ครองคน และครองงาน จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด ความพอเพียง ความสัตย์ซื่อสุจริต ความเพียร และความเป็นสุภาพชน จะนำพามาซึ่งตรรกะแห่งชีวิตคุณภาพ ที่เจริญก้าวหน้า สุขุมรอบคอบ และเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตแก่คนในชาติ ถือเป็นกรณีศึกษาในความเป็นต้นแบบ/แบบอย่างที่ยั่งยืน ของบุคคลในทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมวันนี้..  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2502 ความว่า ‘การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย’ พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ *ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ‘สนทนายามเช้า’ ณ วังวรดิศ ตามดำริของอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล #วุฒิสภา #พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ #กระทรวงมหาดไทย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา เผย ‘สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ’ ทรงโปรดดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา/ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปาฐกถาพิเศษ เช้าวันนี้ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ซึ่งต่างล้วนแปลกใจ ด้วยไม่เคยทราบมาก่อนว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีความสนพระทัยด้านการดนตรี ไม่น้อยไปกว่าทางด้านวิชาการอื่นๆ และงานมหาดไทย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ตอบข้อซักถามที่ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความตั้งใจในการรับฟังและร่วมสนทนาอย่างน่าชื่นชมยินดียิ่งว่า ทรงสอนว่าดนตรีทำให้คนมีความสุข จากทุกข์ก็ทุกข์น้อยลง จากคิดอะไรไม่ดี คิดอะไรไม่ออก ก็จะกลับฟื้นคืนดี คิดได้ อะไรผิดอะไรถูก หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้เป็นท่านย่าของผม ทรงเล่าประทานแก่ผมเมื่อครั้งคุณพ่อ (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสมาพันธรัฐสวิสว่า… ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขณะที่ทรงเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ได้ทรงริเริ่มและดำเนินงานบันทึกเพลงไทยเป็นตัวโน้ตสากลขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของอัครราชทูตเยอรมนีประจำสยาม และครูทางดนตรีทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงใช้ท้องพระโรงวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นสถานที่ดำเนินงานตามพระดำริ ท้องพระโรงวังวรดิศนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนสำนักงาน ก.พ. ที่ทำทุกเรื่อง สารพัดเรื่อง ที่กระทรวงและส่วนราชการอื่นยังไม่ได้ริเริ่มทำ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับบทความพิเศษ ‘การแต่งกาย’

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเจ้าของ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษ ณ วังวรดิศ แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชน ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า ดีใจที่ได้พบลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน เช้าวันนี้ แม้อากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเพราะฝนตกแต่เช้าที่พิพิธภัณฑ์และหอภาพวังวรดิศ ‘บ้าน‘ ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผมมีความยินดีขอต้อนรับทุกๆ ท่านจากใจจริง ‘ในช่วง Q & A นี้‘ เมื่อลูกหลานเยาวชนถามก็จะตอบโดยขอบอกก่อนว่า คำตอบของผมไม่ข้องเกี่ยวกับความคิดหรือความขัดแย้งทางการเมืองของใครผู้ใด กล่าวโดยสรุปว่า : ความสำคัญของการแต่งกายของผู้ใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ผู้เป็นแบบอย่างที่อยู่ในสายตาของสังคม ย่อมมีองค์ประกอบทางความคิดไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่อยู่ที่ทัศนคติอันดีมีความรอบคอบ อย่าไปตั้งแง่เสียแต่ต้นว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ แม้กระทั่งเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้า มิเช่นนั้นคงขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องทุกวัน อยากแต่งอะไรก็แต่ง แต่ให้อยู่ในกฎระเบียบและครรลองคลองธรรมของผู้เป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง สำคัญ คือ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย สะอาด เชิดหน้าชูตาองค์กร 1. มีความเหมาะสมกับวัยและสัมมาชีพของตน เช่น บางอาชีพอาจกำหนดให้สวมใส่ยูนิฟอร์มในทุกวันทำการ ก็ต้องประดับป้ายชื่อ ติดเครื่องหมายครบ ขัดให้เงางาม ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดาฯ ย้ำข้าราชการใหม่ สร้างความรัก-ศรัทธา และจริงใจกับประชาชน

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณะข้าราชการใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท‘ รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษกับน้องๆ ข้าราชการใหม่ ที่ตำหนักใหญ่วังวรดิศ ความว่า ความอดทน ความเสียสละ รักในเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันข้าราชการ กล่าวคือ มีความจงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใด ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชนแบบอย่าง มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต และการรักษากฎระเบียบของทางราชการให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นสิ่งที่ยังความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี “ข้าราชการมีความจริงใจ ที่ทำให้ประชาชนมีความรักและศรัทธา ข้าราชการไม่คุยโวโอ้อวด หากแต่มีความสำรวมในการแสดงออกในเรื่องหนึ่งๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ และสำนึกอยู่เสมอว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้สอนพวกเราทุกคนไว้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ฝากข้าราชการใหม่รุ่นที่61 ยึด ‘5 Modules’หัวใจการปกครอง

วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 จากหลายส่วนราชการ นำโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 โดย ม.ล.ปนัดดา ได้สนทนากับน้องๆ ข้าราชการ ในเรื่อง ‘ธรรมาภิบาลประเทศไทย‘ โดยเน้นในกรอบวิชาเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการศึกษา กล่าวถึง ‘5 Modules’ ที่สำนักงาน ก.พ. มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา นำเสนอ ได้แก่ เรื่อง ระเบียบพิธีของผู้เป็นข้าราชการที่ดี สิ่งที่ต้องยึดมั่นปฏิบัติ และต้องละเลยการปฏิบัติ บริบทของผู้เป็นข้าราชการในบรรยากาศทางการเมืองการปกครองที่จะต้องวางตัวให้เหมาะสม มีความเมตตากรุณา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และรู้–รัก–สามัคคี การไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะตัวเราเป็นข้าราชการประจำ เป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นนักการศึกษาและนักปฏิบัติ ...

Read More »

รำลึกถึง ซึ่งความหลัง ‘วังวรดิศ’ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

วันที่ 28 มกราคม 2562 คณะข้าราชการ (บมท.รุ่นที่ 32) และคณะเยาวชนนักกฎหมายจากประเทศประชาคมอาเซียน (++) นำโดยสมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย (ALSA, Thailand) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลสำคัญของโลก พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี‘ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : หลากชีวิตหลายวิถีมีศึกษา ได้เพิ่มพูนหนุนความรู้ชูปัญญา เนิ่นนานมายังรักษ์ไว้ไม่ร้างรา ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง ไม่ไกลจากตลาดสะพานขาว ตลาดนางเลิ้ง คลองมหานาค และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (มิวเซียม) และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ            วังวรดิศสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2454 บนที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่ม ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯฝาก นร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดความซื่อสัตย์-ความเพียร-ความพอเพียง เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยคณาจารย์ นายทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และคณะข้าราชการพลเรือนจากหลายส่วนราชการ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ‘วังวรดิศ‘ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวในการบรรยายพิเศษ ดังความตอนหนึ่งว่า  พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นสิ่งอันสุดพรรณนามาตลอดชั่วชีวิตข้าพเจ้า อันยังความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบทุกวันนี้ “ข้าราชการจึงต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีและเป็นหลักแก่แผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักอารยะทางการปกครองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดความรู้รักสามัคคีและความร่มเย็นแก่บ้านเมือง ผู้เป็นข้าราชการจะไม่เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ความบกพร่องผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ในทางกลับกัน ข้าราชการทุกหมู่เหล่าต้องเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมาภิบาลบุคคล เป็นความซื่อสัตย์สุจริตทางพฤติกรรม เป็นคุณความสามารถทางการไขว่คว้าหาความรู้ และเป็นความเพียรพยายามทางอุปนิสัย อีกทั้งยึดมั่นหลักความพอเพียงในการครองตน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมของผู้คนในชาติ” ม.ล.ปนัดดา กล่าวย้ำว่า อัตลักษณ์เฉพาะของผู้เป็นข้าราชการตามปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถสรุปได้จากพระบรมราโชวาทของในหลวงเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อระบบการปกครองและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ ยึดหลักความเพียร มีความพอเพียง ที่ความมุ่งมั่นทั้งหลายนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ย่อมมีที่มาจากพฤตินิสัยที่สำคัญที่สุดของบุคคล กล่าวคือ ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ใดก็ตามในการทำงานร่วมกัน ไม่หลอกลวง ไม่คิดหรือกระทำการสิ่งใดที่กลับกลายเป็นความไม่ถูกต้อง ไม่ประสงค์ร้ายให้ร้ายผู้อื่น ...

Read More »

3 โรงเรียนของแผ่นดิน เยี่ยม ‘วังวรดิศ’ ยึดมั่นความกตัญญู สนองคุณชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณอยุธยา ให้การต้อนรับ ชมรมครูโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำโดย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท คณะครูและศิษย์เก่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ และครู–นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ‘เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท‘ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่คณะทั้งสามเที่ยงวันนี้ ความว่า ความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ถือว่ามีเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่ถือเป็นความโดดเด่นเป็นสง่าแก่ชนชาติไทยมาช้านาน ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณลักษณะอันดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาล คือ การสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ของบุคคลทั้งไกลหรือใกล้ตัว ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้แก่องค์กร สังคม และชาติบ้านเมือง เราสามารถแสดงออกได้ด้วยความเคารพ จดจำในคำสอนและความเป็นแบบอย่างของท่าน เชื่อฟัง และปฏิบัติในกิจการงานต่างๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล สิ่งที่บำเพ็ญปฏิบัติเพื่อส่วนรวม มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา อันสามารถถือเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตและเกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตคน การกระทำได้เช่นนี้ ย่อมนำพาความสุขความเจริญ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตตน คนรอบข้าง ตลอดจนหน้าที่การงานที่ตนมีความรับผิดชอบในสัมมาชีพ” ...

Read More »

เปิด ‘วังวรดิศ’ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร ‘การสอนและการเรียนรู้‘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาตามโครงการ ‘วัฒนธรรมทัศนา สานภาษารอยกวี‘ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า : ผมและครอบครัวมีความยินดียิ่งนัก ที่ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ ถือเป็นวันอันมีความหมายพิเศษแก่ผม เพราะนอกจากทุกท่านผู้มาเยี่ยมจะเดินทางกันมาไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ และได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ห้วงเวลาสำคัญในความผูกพันระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ทบทวนถึงความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย อันเกี่ยวข้องกับนพบุรีศรีนครพิงค์ กับอีกโดยส่วนตัวของผมแล้วซึ่งมีความรำลึกถึงพระคุณและน้ำใจไมตรีจิตของพี่น้องประชาชน และลูกหลานเยาวชนชาวเชียงใหม่อยู่เสมอ จากเมื่อครั้งที่ผมเคยรับราชการอยู่ที่นี่ ถือเป็นความทรงจำที่ให้คุณค่าทางประสบการณ์การทำงานแก่ตนเองในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณถวาย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลทางด้านการบริหารที่เป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และความเป็น ‘นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม หรือ ‘Chiang Mai : The Most Splendid ...

Read More »

‘ความดี’ ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวต่อคณะลูกหลานนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อบ่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ความตอนหนึ่งระบุว่า “ จริงตามที่บรรพบุรุษไทยท่านสอนสั่งลูกหลานไว้ กาลเวลาเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้และวัตถุ แต่ความดีของบุคคลนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงตาม อันได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน บุคคลจำต้องมีความสม่ำเสมอในเรื่องเหล่านี้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม บำเพ็ญคุณงามความดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ” สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน On these proessaywriting.org/ trips we video taped all we saw, with special behind the scene footage.

Read More »