Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา บรรยาย

ข้าราชการใหม่ รุ่น 56 เยี่ยม ‘วังวรดิศ’ยึดพอเพียง เรียบง่าย

เมื่อเที่ยงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 56 และคณาจารย์ หลักสูตรปฐมนิเทศตามโครงการ ‘ การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ‘ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดย ม . ล . ปนัดดา ได้กล่าวกับคณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 56 ความตอนหนึ่งว่า เมื่อคิดตามคำพูดของนักปราชญ์ชาวตะวันออกท่านหนึ่ง อันส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองและการบริหาร ‘ หากผู้อยู่ในแวดวงการเมืองการปกครองและการบริหาร ปฏิบัติตนให้มีความพอเพียง มีความเรียบง่าย มีความเพียร มีเมตตากรุณา มีความสุจริต ไม่อวดเบ่ง ไม่กร่าง หมายถึง การไม่ทำท่าทางวางโตไม่เกรงกลัวใคร และหลีกเลี่ยงใช้คำว่าตนเป็นคนสำคัญ สังคมทางการเมืองการปกครองและการบริหารของรัฐชาติ (Nation State) ใดๆ จะเกิดสาระประโยชน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นได้เป็นอันมาก แม้ไม่ใช่ทั้งหมดก็ตาม ‘ ดูจะเป็นจริงเช่นนั้น สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ชื่นชมเยาวชน สนใจเรียนรู้ ความพอเพียง ความรู้-รัก-สามัคคี

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าเยี่ยมและพบปะสนทนากับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดย ม . ล . ปนัดดา ได้กล่าวว่า ภาพรายละเอียดที่ข้าพเจ้าได้รับเช้าวันนี้ที่จังหวัดราชบุรี ในความทรงจำตั้งแต่เริ่มต้นในเวลา 10.00 น . กระทั่งจบรายการในเวลา 12.15 น . คือ ความมีวิริยภาพอย่างน่าชมเชยของลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จังหวัดราชบุรี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ได้สนทนากันถึงเรื่องหลักปรัชญาการทำความดี ที่ช่วยกันยกตัวอย่างสิ่งใกล้ตัวที่เป็นรูปธรรม อันถือเป็น ‘ ธรรมชาติ ‘ ของชีวิต ‘ ธรรม ‘ มีความหมายถึงคุณงามความดี ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ชี้ การเป็นหัวหน้าที่ดี ถือเป็นหัวใจแห่งการครองตน

เมื่อเวลา 13.00 น . วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ จังหวัดนครสวรรค์ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะสนทนากับผู้บริหาร พี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในสังกัดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้น ม . ล . ปนัดดา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ‘ ให้กับลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความตอนหนึ่งว่า ความรับผิดชอบ หรือ ‘Responsibility’ ของบุคคลถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเป็นอันดับแรก เพราะเราเกิดมาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบตามที่พระองค์ท่านได้พระราชทานสอนไว้ ทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และสังคม ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ย้ำ’เรียนทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ให้ได้ดี คือ ดีไทย ไม่ใช่ดีฝรั่ง’

เมื่อบ่ายวานนี้ (4 ต . ค . 2561) ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม พบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ‘ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 จังหวัดลพบุรี อ . พัฒนานิคม จ . ลพบุรี ม . ล . ปนัดดา กล่าวกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษ ดังความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานทุกคนต้องมุ่งมั่นขวนขวาย พูดภาษาไทยของเราต้องให้มีจังหวะจะโคน ไม่ต้องเร่งรีบจนกลายเป็นความไม่ถูกต้อง แต่ให้มีความไพเราะ ที่จะเป็นเอกลักษณ์ประจำกายสืบไป อันจะทำให้คู่สนทนานึกชมเชยและเข้าใจได้ว่าเราให้เกียรติเขา เพราะหากพูดเร็ว โอกาสผิดพลาด ความไม่ถูกต้องทางการใช้หลักภาษาย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่าย ความหมายนี้ครอบคลุมถึงภาษาต่างประเทศที่โลกปัจจุบันลูกหลานจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ ซึ่งในวัยเท่านี้ เรียนอะไรก็เรียนได้ จดจำได้รวดเร็ว ...

Read More »

ผช.รัฐมนตรีฯ บอกครูอาจารย์-ลูกหลานเยาวชน แม้พ้นหน้าที่ราชการแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยังคงอยู่

เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน 2561 ในการเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวกับคณะครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังความตอนหนึ่งว่า กี่ครั้งแล้วไม่ทราบ แต่ผมจำได้ว่ามักจะเกิดปรากฏการณ์เช่นวันนี้ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในเดือนกันยายน ทั้งฝนตก ฟ้าร้อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม บรรยากาศที่แลดูเศร้าของการอำลาอาลัยระหว่างพี่ๆ น้องๆ ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมิใจ หรือการโยกย้ายไปยังตำแหน่งหน้าที่ใหม่ในต้นปีงบประมาณที่จะมาถึง “ หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทรงขอให้เกิดขึ้นแก่เราคนไทยทุกคนได้ ท่านคงอยากแลเห็นความจริงใจของเราคนไทยที่พึงมีต่อกัน มีความรักสมัครสมาน เลิกเอารัดเอาเปรียบและให้ร้ายต่อกัน ไม่อวดเบ่งอวดรู้ คุยโวโอ้อวด เลิกมีอคติต่อกัน ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มีความเพียร เป็นสุภาพชน รู้จักการให้อภัย สุนัขเห่าอย่าไปเห่าตอบตามที่พระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุท่านเมตตาสอนแก่พวกเราไว้ ท่านบอกว่า ...

Read More »

‘สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ’ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เยี่ยมโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี

เมื่อบ่ายวันที่ 25 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ‘ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ‘ กรมการแพทย์ อ . ธัญบุรี จ . ปทุมธานี โดย ม . ล . ปนัดดา กล่าวในภายหลังว่า กระผมพร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยม ประชุมร่วมกับผู้บริหาร รับทราบข้อมูล ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ณ ‘ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี ‘ อ . ธัญบุรี จ . ปทุมธานี บ่ายวันนี้ เป็นเวลา 90 นาที ที่มีความซาบซึ้งในน้ำใจและการต้อนรับของผู้บริหาร ข้อมูลอันเป็นวิสัยทัศน์ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับจากแวดวงทางการแพทย์ต่างประเทศ ความรัก ความเมตตา ความพอเพียง และมีความสุข อีกทั้งเป็นสถานพยาบาลที่ใช้ระบบเทคนิคทางการแพทย์ที่ปรากฏผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ การปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยน้ำใจไมตรีจิต แม้แต่เรื่องละเอียดอ่อนที่ประเทศตะวันตกมีความนิยมเลือกใช้ คือ ‘Therapy ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา เยี่ยมบ้านอุเบกขา สอนลูกหลานไม่วัดรอยเท้าผู้ใหญ่ ดำรงรักษาความดี

เมื่อบ่ายวันที่ 24 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา อ . พุทธมณฑล จ . นครปฐม โดยมีความตอนหนึ่งว่า สุภาษิตของหลวงวิจิตรวาทการที่ว่า ‘ จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน ‘ เป็นสำนวนหมายถึง หากกระทำการใดๆ ให้เด่นหรือดัง จะกลายเป็นที่สนใจของสังคมคนหมู่มาก ต้องยอมรับว่า อาจจะเป็นการนำโชคร้ายมาสู่ตนเพราะมนุษย์บางกลุ่มบางคนมักอิจฉาริษยาหรือไม่ชอบเห็นใครคนอื่นเด่นดังเกินตน ซึ่งที่จริงแล้วไม่ถูกต้องในทางจริยธรรม แต่มันก็เกิดขึ้นให้เราเห็นในโลกแห่งความเป็นจริง ลูกหลานยิ่งต้องให้กำลังใจแก่เขา อาจถือเขาเป็นต้นแบบแก่เราด้วยซ้ำไป “ แต่ข้อสังเกตก็คงต้องมีควบคู่ไปพร้อมด้วย ไม่ใช่ตามคนไม่ทัน เช่น คนเด่นหรือคนดังที่ว่านั้นหลงลืมตัวหรือไม่ ยังสามารถดำรงรักษาคุณความดีของตนให้มีความสม่ำเสมออยู่หรือไม่ เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าจากความเป็นคนดีคนเดิม ...

Read More »

ครู-ศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย เยี่ยม ‘วังวรดิศ’

เมื่อเช้าวันที่ 22 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 95 (2515-2519) พร้อมด้วยคณะครูเก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตามกิจกรรม ‘ กตัญญูครูเก่า จูงมือครูเที่ยว ‘ ประจำปี พ . ศ . 2561 ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม . ล . ปนัดดา ได้กล่าวกับคณะครูอาจารย์และศิษย์เก่า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จำนวนกว่า 100 คน ดังความตอนหนึ่งว่า เมื่อครั้ง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกรมทหารมหาดเล็กฯ รักษาพระองค์ ได้ทรงมีพระดำริที่จะจัดตั้งโรงเรียนขึ้นแห่งหนึ่ง เพื่อฝึกหัดให้บุคคลพลเรือนเป็นทหารมหาดเล็ก ทั้งนี้ เนื่องจากมาตรฐานของทหารมหาดเล็กได้ผิดแผกไปไม่เหมือนแต่ก่อน ประกอบกับสมัยนั้นระบบราชการพลเรือนของกระทรวงต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงแบบแผนไปเป็นอันมาก เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ...

Read More »

ผช.รัฐมนตรีฯ ’เยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก’ จ.นครปฐม

เมื่อบ่ายวันที่ 20 กันยายน 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก อ . พุทธมณฑล จ . นครปฐม โดย ม . ล . ปนัดดา กล่าวภายหล้งการเข้าเยี่ยมว่า มีความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวพระราชดำริในการก่อตั้งบ้านกาญจนาภิเษกขึ้นแต่เริ่มแรกเมื่อปี 2547 ซึ่งปัจจุบันได้กลับกลายเป็นสถานพินิจและศูนย์ฝึกอบรมคุณภาพ และแบบอย่างให้กับบ้านพินิจแห่งอื่นๆ ลูกหลานต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติ ตั้งใจเรียนที่จะจบหลักสูตร กศน . ทุกคน มีความคิดสร้างสรรค์และวิสัยทัศน์ที่เป็นบวกต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความเจริญมั่นคงในอนาคต ความคิด การสนทนา ความมีระเบียบ บรรยากาศโดยรอบของศูนย์ฝึกอบรมฯ ตลอดจนการที่ผมได้พบปะกับผู้ปกครองหลายท่าน ได้เพิ่มพูนความมั่นใจให้กับผู้ได้ไปเยี่ยมและเกิดกำลังใจในครั้งนี้ “ เราต้องอย่าลืมว่าศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ ไม่ใช่เรือนจำ เยาวชนไม่ใช่นักโทษ เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้คุม แต่เป็นทั้งผู้ปกครอง ญาติ ครูอาจารย์ คือ บ้านทดแทนชั่วคราวของวัยรุ่นที่ก้าวพลาด ก้าวผิดจังหวะ “ ม . ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำประเทศไทย4.0 ข้าราชการต้องตรวจสอบได้-โปร่งใส100%

ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรรองผู้บังคับการตำรวจ ( หรือเทียบเท่า ) ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ( หรือเทียบเท่า ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ‘ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การน้อมนำสู่การปฏิบัติของผู้เป็นข้าราชการ ‘ ณ วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ การรับราชการถือเป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อชาติบ้านเมืองโดยตรง การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่สังคมและพี่น้องประชาชนถือเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน ในความหมายของประเทศไทย 4.0 คือ การสามารถตรวจสอบได้ในความโปร่งใส 100 % ความเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่เหมาะสม สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ สำคัญที่สุด คือ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา กับอีกมีความซื่อสัตย์สุจริต “ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน .

Read More »