Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา บรรยาย

ม.ล.ปนัดดา แนะข้าราชการกระทรวงการคลัง ‘คุณธรรมนำพาชีวิต ความเป็นข้าราชการที่ดี’

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘คุณธรรมนำพาชีวิต ความเป็นข้าราชการที่ดี‘ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานภายในกระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม และมีกรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นรุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า นักวิชาการ ครูอาจารย์ต่างวิเคราะห์และนำเผยแพร่เป็นสารัตถะทางความรู้และวิสัยทัศน์ทางการบริหาร อีกทั้งหลายสำนักโพลล์ ซึ่งมีความหลากหลายทางความคิดในเรื่องการเมืองการปกครองไทยในอนาคต ซึ่งผู้เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้ความสนใจติดตามไม่มากก็น้อย เข้าทำนอง รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม ไม่ใช่ปล่อยให้ตนเองกลายเป็นคนตกข่าว ตกยุคสมัย ไม่ใส่ใจเรื่องราวใดๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวและไกลตัว ตัวข้าพเจ้ารับราชการมากว่า 36 ปี ตั้งแต่ข้าราชการประจำชั้นต้น กระทั่งได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ภูมิใจที่สุด คือ การได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ‘ครุฑทองคำ‘ จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย และรางวัลข้าราชการผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ช. “เมื่อตนมองย้อนกลับไป ก็พอจะมีคำตอบสำหรับผู้ที่ตั้งคำถามขึ้นบ่อยครั้งในช่วงหลังๆ นี้ ซึ่งตนอาจจะขอเลี่ยงเป็นคำตอบในเชิงการทูต เพราะร่ำเรียนมาทางนี้ตั้งแต่เด็ก อีกทั้งบุพการีเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตในหลายประเทศ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯชี้ ดำเนินชีวิตเรียบง่าย-พอเพียง สู่สังคมเป็นสุข

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด พบปะสนทนากับผู้ปกครอง บิดามารดาของเยาวชน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผู้บริหาร ฝ่ายปกครอง ครู อาจารย์ ต่างเป็นแบบอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดแก่ลูกหลานเยาวชน ในสถานที่อันเรียกว่าปลายเหตุ เพราะต้นเหตุมาจากปัญหาข้างนอกหรือสังคมอันกว้างใหญ่และปราศจากระเบียบ ที่ปัญหามีเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันเวลา ความเจริญทางวัตถุต้องเกิดขึ้นพร้อมกับหลักความเจริญทางจิตใจ คุณธรรมจริยธรรม ความเมตตากรุณา ความไม่เอาเปรียบ ความไม่หยาบคาย และความไม่สุดโต่ง ที่ต้องเป็นกรอบชีวิตของการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง “แบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ความพอเพียง พระราชปณิธานศาสตร์พระราชา ที่ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเป็นแนวทางทางการดำรงชีวิตที่มีความหมายและทรงคุณค่ายิ่ง ถือเป็นเรื่องที่สังคมต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างให้เป็นค่านิยมของประชาชนชาวไทย ผู้ใหญ่ที่ต้องเป็นแบบอย่างทางสุจริตธรรมแก่ลูกหลาน แต่หากถึงขั้นลูกหลานต้องเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใหญ่ อย่างที่เราทุกคนพยายามเสริมสร้างให้สถานพินิจฯ ร่วมกันรณรงค์นำร่องความเป็นแบบอย่างแก่สังคมหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เสียเอง สังคมคงเป็นที่น่าวิตกห่วงใยอย่างยิ่ง เพราะนั่นเรียกว่า ‘ระบบสังคมหรือระบบนิเวศ‘ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กับความหมาย ‘การเป็นคนดี’

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ประธานคณะกรรมการและสมาชิก ‘ชมรมคนรักในหลวง‘ ภาคกลาง 21 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบป้าย ‘ชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ‘ และมอบป้าย ‘บ้านนี้เดินตามรอยพ่อ‘ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอย่างกว้างขวางแก่ผู้สืบสานพระราชปณิธานอย่างเป็นที่ประจักษ์ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อเช้าวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษในหัวข้อย่อย ‘การเป็นคนดี‘ โดยสรุปความว่า คนดีย่อมรักษาความสุภาพเรียบร้อยเป็นอาจิณ มีความ สม่ำเสมอ ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ คนดีย่อมไม่ทำอุจาดลามก ไม่หยาบคาย แต่ต้องรู้จักการให้เกียรติผู้อื่น ทั้งการให้เกียรติสุภาพสตรี ผู้สูงอายุ และเด็ก คนดีย่อมมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ อะไรควรไม่ควร  ไม่ทะลึ่งตึงตัง ตีโพยตีพาย คนดีย่อมมีจริยวัตรอันเป็นที่รัก เกรงใจ และเชื่อมั่นศรัทธาจากบุคคลที่ตนคบหาสมาคมตลอดจนบุคคลทั่วไป คนดีย่อมเป็นผู้มีความสง่างามทั้งทางกาย วาจา และใจ มีความสุขุมคัมภีรภาพ คนดีย่อมปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีความเพียร ...

Read More »

3 โรงเรียนของแผ่นดิน เยี่ยม ‘วังวรดิศ’ ยึดมั่นความกตัญญู สนองคุณชาติ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณอยุธยา ให้การต้อนรับ ชมรมครูโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นำโดย คุณหญิงลักขณา แสงสนิท คณะครูและศิษย์เก่า โรงเรียนเทพศิรินทร์ และครู–นักเรียน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และรับฟังการบรรยายพิเศษ ‘เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท‘ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่คณะทั้งสามเที่ยงวันนี้ ความว่า ความเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี ถือว่ามีเอกลักษณ์ประจำชาติ ที่ถือเป็นความโดดเด่นเป็นสง่าแก่ชนชาติไทยมาช้านาน ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณลักษณะอันดีงามของคนไทยมาแต่โบราณกาล คือ การสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ของบุคคลทั้งไกลหรือใกล้ตัว ที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ไว้ให้แก่องค์กร สังคม และชาติบ้านเมือง เราสามารถแสดงออกได้ด้วยความเคารพ จดจำในคำสอนและความเป็นแบบอย่างของท่าน เชื่อฟัง และปฏิบัติในกิจการงานต่างๆ อันเป็นสาธารณประโยชน์สาธารณกุศล สิ่งที่บำเพ็ญปฏิบัติเพื่อส่วนรวม มีความเสียสละ มีความเมตตากรุณา อันสามารถถือเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินชีวิตและเกิดความยั่งยืนแก่ชีวิตคน การกระทำได้เช่นนี้ ย่อมนำพาความสุขความเจริญ และความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตตน คนรอบข้าง ตลอดจนหน้าที่การงานที่ตนมีความรับผิดชอบในสัมมาชีพ” ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯเชื่อ ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหน ‘ความสำเร็จ’อยู่ที่นั่น

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านมุทิตา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า “ความเพียรพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น จงมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ไม่มีคำว่าท้อแท้ ท้อถอย ไม่กระทำผิดซ้ำ มุ่งประพฤติปฏิบัติชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เพราะลูกหลานทุกคน คือ อนาคตของชาติ ไม่มีลูกๆ หลานๆ ประเทศชาติย่อมปราศจากอนาคต ไม่มีชาติ“ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา บอก ‘ความยุติธรรม’คือหลักยึดของข้าราชการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การบริหารความแตกต่างด้วยหลักคุณธรรม‘ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรม รุ่นที่ 14 (ยธก.14) เพื่อ ‘เสริมสร้างความรู้สู่ความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรม‘ จัดโดยวิทยาลัยกิจการยุติธรรม ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษแก่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการ ความว่า  หัวใจหลักแห่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ข้าราชการทุกคนต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกให้เป็นกลยุทธ์หรือทัศนคติประจำกาย คือ ‘ความยุติธรรม‘ อันถือเป็นนามเกียรติยศของกระทรวงเรา ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับความถูกต้องตามหลักศีลธรรมจรรยาบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย ศาสนา จารีตประเพณี ความเที่ยงธรรม (equity) ความจริงใจ และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย การประพฤติปฏิบัติตนของผู้เป็นข้าราชการ “ซึ่งหมายรวมถึงข้าราชการในทุกกระทรวงและส่วนราชการ ไม่ใช่เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด ที่จะต้องอยู่ในครรลองคลองธรรม เป็นแบบอย่างอันดีแก่กันและผู้คนในสังคม ตลอดทั้งสิทธิโดยกำเนิดของบุคคลและพลเมืองของประเทศ พึงจะได้รับความคุ้มครองดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามกฎหมายซึ่งว่าด้วยสิทธิพลเมืองโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ องค์ประกอบในความเป็นชาติและพลเมือง ครอบคลุมทั้งในเรื่องเชื้อชาติ เพศ เหล่ากำเนิด สีผิว ชาติพันธุ์ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บอกข้าราชการใหม่ ‘กระทรวงยุติธรรม’เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม พบปะสนทนากับข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ปรัชญา อุดมการณ์ และหลักปฏิบัติราชการแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและสังคมของคนในชาติ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท‘ ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 23 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษกับข้าราชการใหม่กระทรวงยุติธรรมว่า อันนามของกระทรวงเรานั้นถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีมาช้านาน มีความหมายอยู่ในตัวแล้ว คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรม ที่จะเกิดขึ้นโดยผู้เป็นข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ต้องถือเป็นอุดมคติและมุ่งมั่นปฏิบัติเป็นกิจวัตรในการดูแลรักษาประชาชน และด้วยความเคร่งครัดว่า แนวคิดของบุคคลทั้งหลายอันเกี่ยวกับความถูกต้องตามศีลธรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความสมเหตุสมผล กฎหมาย ศาสนา ความเที่ยงธรรม (equity) และความเป็นธรรม (fairness) ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงสิทธิอันชอบของปัจเจกบุคคล สิทธิของปวงชนและเอกชนที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐาน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุใดๆ ก็ตามอันอาจเป็นจุดกำเนิดแห่งปัญหาหรือความอยุติธรรมทางสังคม เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนพึงมีความรู้ความเข้าใจ จดจำ และมุ่งมั่นรักษาไว้เป็นปณิธานแห่งตนและกระทรวงยุติธรรมตลอดไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เปิด ‘วังวรดิศ’ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตร ‘การสอนและการเรียนรู้‘ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษาตามโครงการ ‘วัฒนธรรมทัศนา สานภาษารอยกวี‘ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความตอนหนึ่งว่า : ผมและครอบครัวมีความยินดียิ่งนัก ที่ได้ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเช้าวันนี้ ถือเป็นวันอันมีความหมายพิเศษแก่ผม เพราะนอกจากทุกท่านผู้มาเยี่ยมจะเดินทางกันมาไกลจากจังหวัดเชียงใหม่ และได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ห้วงเวลาสำคัญในความผูกพันระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์กับเจ้านายฝ่ายเหนือ ได้ทบทวนถึงความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย อันเกี่ยวข้องกับนพบุรีศรีนครพิงค์ กับอีกโดยส่วนตัวของผมแล้วซึ่งมีความรำลึกถึงพระคุณและน้ำใจไมตรีจิตของพี่น้องประชาชน และลูกหลานเยาวชนชาวเชียงใหม่อยู่เสมอ จากเมื่อครั้งที่ผมเคยรับราชการอยู่ที่นี่ ถือเป็นความทรงจำที่ให้คุณค่าทางประสบการณ์การทำงานแก่ตนเองในการรับราชการสนองพระเดชพระคุณถวาย จังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัลทางด้านการบริหารที่เป็นเลิศจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) และความเป็น ‘นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม หรือ ‘Chiang Mai : The Most Splendid ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ชี้ผู้นำที่ดี-มีคุณธรรม หนุนองค์กรประสบความสำเร็จ

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘ การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และความเป็นผู้นำในอุดมคติ ‘ แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ‘ หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 60′ ประจำปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย นายทหาร นายตำรวจ ข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ และนายทหารมิตรประเทศ ณ ห้องเรียนวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง ม . ล . ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า  “ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ มีความหมายในเชิงประจักษ์อย่างปราศจากข้อกังขาใดๆ แต่ละองค์กรมีการศึกษาทั้งในเชิงลึกกับสาระของความเป็นจริง และศึกษาเปรียบเทียบ คิดค้นหาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำ ทัศนคติในเชิงบวกไม่ใช่ลบ ความรู้ความสามารถ ความเพียร ความมีวิจารณญาณ กับอีกวุฒิภาวะของผู้บริหารในทุกระดับชั้นให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผลลัพธ์คือความมุ่งหวังที่จะให้ผู้นำองค์กรทั้งหลายเหล่านี้ เป็นแบบอย่าง (Role Model) เป็นผู้นำความสำเร็จแก่องค์กร ผลจากการศึกษาวิจัยของทุกสถาบันการศึกษาชั้นนำอธิบายให้เราทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ว่า องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ย่อมเป็นผลมาจากการที่ผู้บริหารจัดการองค์กรมีภาวะของความเป็นผู้นำที่ดี ...

Read More »

‘ความดี’ ต้องไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวต่อคณะลูกหลานนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชน เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อบ่ายวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ความตอนหนึ่งระบุว่า “ จริงตามที่บรรพบุรุษไทยท่านสอนสั่งลูกหลานไว้ กาลเวลาเปลี่ยนแปลงได้ เช่นเดียวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการความรู้และวัตถุ แต่ความดีของบุคคลนั้นต้องไม่เปลี่ยนแปลงตาม อันได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน บุคคลจำต้องมีความสม่ำเสมอในเรื่องเหล่านี้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม บำเพ็ญคุณงามความดี เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ” สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน On these proessaywriting.org/ trips we video taped all we saw, with special behind the scene footage.

Read More »