Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา บรรยาย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ชี้ ‘คนรุ่นใหม่-New Generation’คือผู้ผสานคุณงามความดีของบรรพบุรุษกับความรู้สมัยใหม่

“คนรุ่นใหม่ หรือ New Generation คือ บุคคลผู้มีภาระหน้าที่สืบสานคุณงามความดีของบรรพบุรุษ ผสานเข้ากับความรู้อันเป็นวิทยาการแตกฉานสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยรวมคือการรักษาเจตนารมณ์อันเป็นความดีงาม ความสง่างาม ความถูกต้อง ธรรมาภิบาล และความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้คนในชาติมีความรู้–รัก–สามัคคี เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา ประชาชนมีความเป็นสุภาพชน มีความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากัน อีกประการสำคัญ คือ การใช้ภาษาต่างประเทศควบคู่ไปกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีความไพเราะ สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไทย” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าว ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย‘ ให้แก่ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ วิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ‘หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อ.เมือง จ.นครนายก ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ จ.นครนายก รวม 2 ทุน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ วอนประชาชนรวมพลัง รักษา ‘ความดี-ความถูกต้อง’

วันที่ 3 มีนาคม 2562 กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘พระมหากษัตริย์กับความผูกพันของคนในชาติ การเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท‘ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเข้าร่วมการอบรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 จัดโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ณ หอประชุมอาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษว่า การทำความดีด้วยหัวใจ ตามรอยพระยุคลบาท คือ การรักษาความดี ความถูกต้อง ความเป็นสุภาพชน ให้เกิดขึ้นทางความคิดและการกระทำของปัจเจกบุคคลอย่างสม่ำเสมอ กล่าวคือ มีความเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่วันนี้ทำอย่างหนึ่ง พรุ่งนี้ทำอีกอย่างหนึ่ง เรียกว่าขาดมาตรฐานในการรักษาคุณงามความดีให้กับระบบขององค์กรและภาพรวมของประเทศ “ความซื่อตรงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บุคคลมักขาดความสม่ำเสมอ ด้วยสิ่งหลอกล่อสารพัดพิษ อันทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดี คนไม่โลภกลายเป็นคนโลภ คนพูดเรื่องจริงกลายเป็นคนกล่าวเท็จ คนซื่อตรงกลายเป็นคนทุจริตคดโกง เรื่องนี้อาจถือเป็นเวรเป็นกรรม ด้วยสิ่งเหล่านี้หาใช่เกิดขึ้นได้โดยง่าย เพราะธรรมชาติมีที่มาจากคำว่าธรรม แล้วเหตุไฉนเราจึงไปฝืนธรรมชาติแห่งความดี ความถูกต้อง ที่เหมาะกับคนจำพวกไม่เกรงกลัวต่อบาปและศีลธรรมจรรยา เราทุกคน ณ ห้องประชุมอันทรงเกียรติแห่งนี้ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ‘พบ ขรก.ใหม่ สำนักนายกรัฐมนตรี’ ย้ำปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 มกราคม 2562 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ข้าราชการ (ขรก.) พลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี‘ รุ่นที่ 14 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องภาณุมาศ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โดย หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งของการบรรยายว่า การเป็นข้าราชการของแผ่นดิน ความรู้รักสามัคคี ความเพียร ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชน ชนะทุกสิ่ง ขอจงร่วมกันบำเพ็ญปฏิบัติ เพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และการเป็นแบบอย่างที่ยั่งยืนแก่คนรุ่นต่อๆ ไปไม่จบสิ้น สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ห่วงเยาวชนสถานพินิจ เผยกว่า20%ย้อนกลับมาอีกครั้งหลังออกไปใช้ชีวิตปกติ มุ่งปลูกฝังแนวคิด มีคุณธรรม-จริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า วันนี้เป็นการเดินทางมาพบกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 176 เพื่อนำข้อมูลจากทุกพื้นที่ไปให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรื่องของ KPI (Key Performance Indicator) การติดตามประเมินผลพัฒนาการของเด็กซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ในสภาพที่เรียกว่าแย่มากระดับ 5 หรือ 4 คือ ระดับปานกลาง เด็กที่พัฒนาไปอยู่ในระดับ 2 หรือ 1 ถือว่าเป็นพัฒนาการที่พิเศษยิ่ง ซึ่งไม่ค่อยปรากฎขึ้นบ่อยครั้ง หากพัฒนาได้ถึงขนาดนั้นศาลเยาวชนก็จะเมตตาตัดสินให้กลับบ้าน และมีการติดตามผลให้เรียนจนจบ กศน. หรือเรียนสายวิชาชีพ เช่น ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ชี้ หากสังคมปราศจาก ‘จริยธรรมรัฐ-Moral State’ย่อมส่งผลร้ายต่อประเทศชาติ

เมื่อบ่ายวันที่ 4 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษความว่า ในโอกาสพบกันครั้งแรกของปีใหม่ ขอบอกกับลูกหลานเยาวชนทุกคนว่า ประชาชนและข้าราชการเป็นจำนวนมากขอส่งกำลังใจมายังลูกหลานทุกคน ทุกๆ คนจึงไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่ด้วยกำลังใจที่ถือเป็นความเมตตากรุณายิ่งจากประชาชนชาวไทยและข้าราชการผู้ล้วนมีความหวังในอนาคตของชาติ คือ ลูกๆ หลานๆ ทุกคนเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น “การเป็นคนดี ตามธรรมชาติของคนถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ธรรมชาติของคน คือ การทำความดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์มาตรฐานความถูกต้อง ความไม่เห็นแก่ตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสำรวม สุภาพ ไม่อวดเบ่ง ไม่กร่าง ไม่หลงลืมตัวหรือลุแก่อำนาจ การช่วยกันพัฒนาสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่น่าอาศัยในการดำเนินชีวิต แต่สาเหตุที่ทำให้บางผู้บางคนเปลี่ยนแปลงไป ไม่รักษาธรรมชาติแห่งความดี มีความชอบธรรม ข้าพเจ้ามองว่า สังคมในช่วงหลังถูกอิทธิพลที่ไม่ดีครอบงำ สอนให้เห็นผิดเป็นชอบ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯฝาก นร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดความซื่อสัตย์-ความเพียร-ความพอเพียง เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยคณาจารย์ นายทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และคณะข้าราชการพลเรือนจากหลายส่วนราชการ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ‘วังวรดิศ‘ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวในการบรรยายพิเศษ ดังความตอนหนึ่งว่า  พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นสิ่งอันสุดพรรณนามาตลอดชั่วชีวิตข้าพเจ้า อันยังความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบทุกวันนี้ “ข้าราชการจึงต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีและเป็นหลักแก่แผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักอารยะทางการปกครองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดความรู้รักสามัคคีและความร่มเย็นแก่บ้านเมือง ผู้เป็นข้าราชการจะไม่เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ความบกพร่องผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ในทางกลับกัน ข้าราชการทุกหมู่เหล่าต้องเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมาภิบาลบุคคล เป็นความซื่อสัตย์สุจริตทางพฤติกรรม เป็นคุณความสามารถทางการไขว่คว้าหาความรู้ และเป็นความเพียรพยายามทางอุปนิสัย อีกทั้งยึดมั่นหลักความพอเพียงในการครองตน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมของผู้คนในชาติ” ม.ล.ปนัดดา กล่าวย้ำว่า อัตลักษณ์เฉพาะของผู้เป็นข้าราชการตามปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถสรุปได้จากพระบรมราโชวาทของในหลวงเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อระบบการปกครองและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ ยึดหลักความเพียร มีความพอเพียง ที่ความมุ่งมั่นทั้งหลายนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ย่อมมีที่มาจากพฤตินิสัยที่สำคัญที่สุดของบุคคล กล่าวคือ ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ใดก็ตามในการทำงานร่วมกัน ไม่หลอกลวง ไม่คิดหรือกระทำการสิ่งใดที่กลับกลายเป็นความไม่ถูกต้อง ไม่ประสงค์ร้ายให้ร้ายผู้อื่น ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำลูกหลานไทย ตระหนักในหน้าที่และความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เมื่อบ่ายวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า สามารถกล่าวได้อย่างแน่แท้ว่า ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีมีความพร้อมเพรียง การตอบคำถามที่มีคุณภาพด้วยเหตุและผล การออกเสียงภาษาไทย–อังกฤษที่ต่างมีความเพียรพยายามให้มีความไพเราะ มีความถูกต้อง “ประการสำคัญคือสิ่งที่วิทยากรได้รับเป็นประสบการณ์สำคัญ มีความซาบซึ้งใจ คือ ลูกหลานตลอดทั้งผู้บริหารมีความเป็นนักการศึกษา นักบริหาร ที่น่าชื่นชมยินดี กล่าวคือ มีความตั้งใจ เป็นกำลังใจแก่กันในหมู่ลูกหลานเยาวชนเอง แก่ฝ่ายปกครอง และแก่วิทยากร ทุกคนมีความตระหนักในหลักปรัชญาพระราชทาน รู้รักสามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทุกคนต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งมั่นกระทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ห่วงสังคมไทยเจริญแต่วัตถุ เตือนผู้ใหญ่เร่งแก้ไข

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม พบปะหารือ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่รับผิดชอบของประชาชนชาวไทย การเดินตามรอยพระยุคลบาท‘ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษ ความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานเยาวชน คือ อนาคตของชาติ ที่เป็นความหวังแก่คนทุกคน ลูกหลานพึงมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความสมัครสมานสามัคคี ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน สังคมวันนี้เปลี่ยนไปมาก อาจมีความเจริญทางวัตถุ ที่เรียกว่าวัตถุนิยม แต่การพัฒนาทางคุณธรรมจริยธรรมมิได้ดำเนินควบคู่กันไป ที่กลายเป็นจุดอ่อนของสังคมที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เห่อเหิมอะไรง่าย ดีอยู่วันหนึ่ง พบอีกวันกลับกลายเป็นอีกคนๆ หนึ่งไปอย่างไม่น่าเชื่อ หลงไหลอะไรง่ายดายในเรื่องวัตถุ แม้แต่ตัวบุคคล ที่พูดอะไรออกไป หรือกล่าวเรื่องใดอย่างไรก็ได้ จริงบ้างไม่จริงบ้าง เพียงทำให้คนเชื่อและมีความเชื่อมั่นในตน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่เป็นความเป็นจริง ปรากฏการณ์จริง คือตั้งแต่เรายังไม่เกิดด้วยซ้ำ “ความจริงใจ ความสุภาพอ่อนน้อม ความเป็นสุภาพชน สุจริตชน อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความปรารถนาจะได้ปฏิบัติ สัมผัส หากในทางกลับกัน พฤตินิสัยที่ผู้คนไม่ปรารถนาที่จะแลเห็น และไม่ใคร่ใยดีด้วยแม้แต่น้อย มองว่าเป็นเรื่องที่ขาดความรู้ความเข้าใจและวุฒิภาวะอันควร ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ น้อมนำพระบรมราโชวาท ความซื่อสัตย์สุจริตคือ ศรัทธา เชื่อใจ เป็นธรรม และบริสุทธิ์ใจที่บุคคลมอบให้แก่กัน

เมื่อเย็นวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3rd CUVIP Talk) เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ในความทรงจำของข้าพเจ้า‘ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ ความว่า พระบรมราโชวาทเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญสูงสุดแก่ชีวิตคนทุกคน อันหมายถึงแง่มุมของการดำรงความดีงามเกิดขึ้นแก่ตน คนรอบข้าง และสังคมที่เป็นภาพใหญ่ของคนในชาติ ซึ่งถือเป็นปฏิญญาอันเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตร่วมกันว่าจะไม่ทุจริตคดโกงใคร ไม่กระทำความชั่ว ไม่ข่มเหงรังแก ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่หยาบคาย โดยยึดหลักศีลธรรมจรรยาเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน แสดงถึงคุณลักษณะในเชิงบวกและคุณธรรมนำพาชีวิตสู่ความอยู่รอดปลอดภัย ด้วยการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต สังคมมีความรู้รักสามัคคี “สำคัญไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์สุจริตยังหมายถึงความศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นธรรม และความบริสุทธิ์ใจที่บุคคลมอบให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆ ร่วมกันเสริมสร้างสังคมที่ดีไว้ให้แก่ลูกหลาน” ม.ล.ปนัดดา กล่าวทิ้งท้าย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บอกลูกหลาน ‘พินิจรักษ์ดี รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรเป็น1’

เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า เรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนทุกคน ซึ่งมีความหมายยิ่งในการดำเนินชีวิตของลูกหลาน คือ ความมีน้ำใจไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ อันมีความหมายถึง ความซื่อตรง ความจริงใจ ความเสียสละ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่ให้ร้ายหรืออิจฉาริษยาใครผู้ใด องค์ประกอบที่ว่านี้ ลูกหลานสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากเลย เพราะคนดีมีศีลธรรมต่างถือว่าเป็นธรรมชาติของการกระทำและการดำรง “การกระทำและการดำรงจึงมีที่มาที่ไปพร้อมด้วยเหตุและผลทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงคิด พูด และทำขึ้นอย่างลอยๆ แล้วนึกไปเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เรื่องจริงหรือสัมผัสได้ ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้ว การปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่า ‘หลักปฏิบัติตามครรลองคลองธรรมแห่งชีวิต‘ จะกลับกลายเป็นความเคยชินทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ อันจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ลูกหลานกลับไปกระทำผิดซ้ำ ความดีความถูกต้องในชีวิตจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า และเป็นธรรมชาติทางการกระทำและการดำรงของชีวิตลูกๆ ทุกคนตลอดไป ขอจงโชคดีมีชัยในความดี” ม.ล.ปนัดดา ...

Read More »