ข่าวด่วน

Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยาย

‘พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ’

…ความพอเพียงถือเป็นหัวใจของชีวิตประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการครองตน ครองคน และครองงาน จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด ความพอเพียง ความสัตย์ซื่อสุจริต ความเพียร และความเป็นสุภาพชน จะนำพามาซึ่งตรรกะแห่งชีวิตคุณภาพ ที่เจริญก้าวหน้า สุขุมรอบคอบ และเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตแก่คนในชาติ ถือเป็นกรณีศึกษาในความเป็นต้นแบบ/แบบอย่างที่ยั่งยืน ของบุคคลในทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมวันนี้..  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2502 ความว่า ‘การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย’ พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ *ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ‘สนทนายามเช้า’ ณ วังวรดิศ ตามดำริของอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล #วุฒิสภา #พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ #กระทรวงมหาดไทย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชี้ ’ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี’

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ​2562 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทุกคนหรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้ มีความตั้งใจ ตัวชี้วัดในเช้าวันนี้ที่ปรากฏ คือ ความเพียร ความพยายามในการตั้งคำถาม–ตอบคำถาม ที่ถือเป็นทัศนคติคุณภาพ สร้างสรรค์ อันเกี่ยวกับปัญหาสังคม หลักคิดทางการดำเนินชีวิต และการจะร่วมกันพัฒนาตนเอง ทำให้วิทยากรคนใดก็ตามและข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และเกิดกำลังใจในการทำงาน “เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษา ‘เกียรติ‘ คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ ‘ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี‘ หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับความหมายของคำว่า ‘ข้าราชการ’

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่วิทยากรตัวคูณและข้าราชการ จาก 76 จังหวัด และ กทม. ตามคำเชิญของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1) โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ข้าราชการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ เป็นข้าราชการของประชาชน ไม่ใช่เป็นข้าราชการของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น คำสอนของบรรพชนมีว่า ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตธรรม มีความซื่อสัตย์อันเป็นหัวใจของการครองตน–คน–งาน ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ แต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความเพียร เสริมสร้างความรู้–รัก–สามัคคี เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »