ข่าวด่วน

Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำ ‘คุณธรรมและจริยธรรม’สำคัญ10ประการ สำหรับข้าราชการไทย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี  เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1)  เรื่อง ‘คุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ‘ ณ บอลรูม (A-B) โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน ม.ล.ปนัดดา  กล่าวว่า ความดีมีความพร้อมทางสติปัญญา (Intelligence)  ของสมาชิกเครือข่ายบังคับคดี  และวิทยากรตัวคูณจะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน  ก่อนที่จะไปไกล่เกลี่ย  แก้ไขปัญหา  ให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  เผยแพร่งานในภาระหน้าที่รับผิดชอบของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  พูดจาสมาคมกับใครเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนั้น  อันจะช่วยทำให้ระบบงานและสังคมมีความสงบสุข  เกิดผลสัมฤทธิ์  และเจริญก้าวหน้าได้  คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญมี  10  ประการสำคัญ :      1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  คุณธรรม  ข้อนี้เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะสังคมจะดำรงอยู่ได้  และสามารถพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  ถ้าผู้คนในสังคมยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัวหรือประโยชน์ได้เสียของพวกพ้องหรือวงศาคณาญาติ       2. การรับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน  ไม่ใช่เอาความคิดตนเป็นที่ตั้งแต่เพียงผู้เดียว  (One Man Decision)  และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก  ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ฝากข้าราชการใหม่รุ่นที่61 ยึด ‘5 Modules’หัวใจการปกครอง

วันที่ 30 มกราคม 2562 คณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 จากหลายส่วนราชการ นำโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับคณะข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 61 โดย ม.ล.ปนัดดา ได้สนทนากับน้องๆ ข้าราชการ ในเรื่อง ‘ธรรมาภิบาลประเทศไทย‘ โดยเน้นในกรอบวิชาเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการศึกษา กล่าวถึง ‘5 Modules’ ที่สำนักงาน ก.พ. มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา นำเสนอ ได้แก่ เรื่อง ระเบียบพิธีของผู้เป็นข้าราชการที่ดี สิ่งที่ต้องยึดมั่นปฏิบัติ และต้องละเลยการปฏิบัติ บริบทของผู้เป็นข้าราชการในบรรยากาศทางการเมืองการปกครองที่จะต้องวางตัวให้เหมาะสม มีความเมตตากรุณา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และรู้–รัก–สามัคคี การไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะตัวเราเป็นข้าราชการประจำ เป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การเป็นนักการศึกษาและนักปฏิบัติ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯสอนเยาวชน ‘เลือกคบคน’เพื่ออนาคตของประเทศ

เมื่อบ่ายวันที่ 29 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษว่า ดีใจทุกครั้งที่ได้มา จ.ปทุมธานี ‘เมืองบัวหลวงของในหลวง‘ เสมือนได้กลับมาบ้าน เพราะรับราชการสนองพระเดชพระคุณที่ จ.ปทุมธานี นานกว่าทุกจังหวัด คือ ประมาณ 3 ปี อยากพูดกับลูกหลานทุกคนว่า ใจเราเท่านั้นจริงๆ จะสอบผ่านหรือไม่ผ่านข้อทดสอบชีวิตในช่วงเวลาเช่นนี้ ที่เป้าหมายของทุกคน คือ ต้องสอบให้ผ่าน และไม่ใช่เพียงแค่ผ่าน แต่ผ่านด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและสังคม หรือที่เรียกว่ากลยุทธ์ในการครองตน คน และงาน มีความสำเร็จในทางที่ถูกที่ดี “เคยพูดหลายครั้งว่าการคบผู้คนนับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตปัจจุบัน เพราะสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก คนดีมีความสามารถกลายเป็นไม่ค่อยอยากแสดงตัว ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ในขณะที่คนไม่ดี เอารัดเอาเปรียบก็ฉกฉวยโอกาสในเวลาที่คนดีมีศีลธรรม ปลีกตัวเข้าสู่วิเวก ...

Read More »

รำลึกถึง ซึ่งความหลัง ‘วังวรดิศ’ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

วันที่ 28 มกราคม 2562 คณะข้าราชการ (บมท.รุ่นที่ 32) และคณะเยาวชนนักกฎหมายจากประเทศประชาคมอาเซียน (++) นำโดยสมาคมนักศึกษากฎหมายเอเชียแห่งประเทศไทย (ALSA, Thailand) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บุคคลสำคัญของโลก พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี‘ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : หลากชีวิตหลายวิถีมีศึกษา ได้เพิ่มพูนหนุนความรู้ชูปัญญา เนิ่นนานมายังรักษ์ไว้ไม่ร้างรา ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า วังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนถนนหลานหลวง ไม่ไกลจากตลาดสะพานขาว ตลาดนางเลิ้ง คลองมหานาค และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ (มิวเซียม) และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ            วังวรดิศสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2454 บนที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่ม ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ยกพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่4 ’ข้าแผ่นดิน ไม่เข้าไม่ออกใคร’

วันที่ 25 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนา ‘จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท‘ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า การทำงานของข้าราชการพร้อมกับการน้อมนำพระราชปณิธาน รู้–รัก–สามัคคี กับ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สู่การปฏิบัติจะนำพามาสู่ความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ การพูดและปฏิบัติได้จริง การไม่กล่าวคำเท็จ ไม่สร้างภาพลวงตา การไม่ทุจริตคดโกง การไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครด้วยความเกรงกลัวต่อบาป การทำงานที่มีความสุขุมรอบคอบ มีความเป็นสุภาพชน “ในหลวง รัชกาลที่ 4 พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า ‘ไม่เข้าไม่ออกใครเลย จงเป็นข้าแผ่นดิน‘ ข้าราชการที่ดีย่อมไม่เห่อเหิม ไม่หลงลืมตัว มีความจริงใจ และเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอ สังคมไทยจะเปี่ยมด้วยหลักธรรมาภิบาล ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝากเยาวชนสถานพินิจฯ ไม่ ‘หลงลืมตัว’

เมื่อบ่ายวันที่ 24 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนนึ่งว่า ที่มาเยี่ยมได้หลายครั้งหลายหน แล้วลูกๆ หลานๆ ถามว่า 180 ครั้ง ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ วิทยากรทำได้อย่างไรในช่วง 1 ปี ขอตอบว่า ‘ลูกๆ หลานๆ ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน ใครๆ ก็ทำได้ หากเรามีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความจงรักภักดีที่เราคนไทยทุกคนมีมาแต่เกิด กล่าวคือ ความเหนื่อยไม่มี ความคิดในการอวดโอ้ ‘show off’ ไม่มี การมุ่งหวังผลประโยชน์อันผิดคุณธรรมจริยธรรมไม่มี คือ อย่าคดโกง อย่าเอาเปรียบ ใครก็ทำได้ทั้งนั้น “คุณหมอได้บอกกับผมวันนี้เองว่า ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ห่วงเยาวชนสถานพินิจ เผยกว่า20%ย้อนกลับมาอีกครั้งหลังออกไปใช้ชีวิตปกติ มุ่งปลูกฝังแนวคิด มีคุณธรรม-จริยธรรม หน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์  ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ’ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า วันนี้เป็นการเดินทางมาพบกับลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของสถานพินิจทั่วประเทศเป็นครั้งที่ 176 เพื่อนำข้อมูลจากทุกพื้นที่ไปให้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรื่องของ KPI (Key Performance Indicator) การติดตามประเมินผลพัฒนาการของเด็กซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ในสภาพที่เรียกว่าแย่มากระดับ 5 หรือ 4 คือ ระดับปานกลาง เด็กที่พัฒนาไปอยู่ในระดับ 2 หรือ 1 ถือว่าเป็นพัฒนาการที่พิเศษยิ่ง ซึ่งไม่ค่อยปรากฎขึ้นบ่อยครั้ง หากพัฒนาได้ถึงขนาดนั้นศาลเยาวชนก็จะเมตตาตัดสินให้กลับบ้าน และมีการติดตามผลให้เรียนจนจบ กศน. หรือเรียนสายวิชาชีพ เช่น ...

Read More »

‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ’ ฝากรักษากฎระเบียบ-ซื่อสัตย์-มีความเพียร ทำหน้าที่ข้าราชการไทยให้สมบูรณ์

วันที่ 9 มกราคม 256 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.นครปฐม เรื่อง ‘ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท‘ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการรักษากฎระเบียบและความซื่อตรงของผู้เป็นข้าราชการ ความสัตย์ซื่อสุจริต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเพียร ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมและประชาชน ต้องพูดและคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด กฎระเบียบถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี หาใช่คอยมองหาช่องโหว่ของกฎระเบียบเพื่อจะกระทำในสิ่งที่ผิด ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ชี้ หากสังคมปราศจาก ‘จริยธรรมรัฐ-Moral State’ย่อมส่งผลร้ายต่อประเทศชาติ

เมื่อบ่ายวันที่ 4 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษความว่า ในโอกาสพบกันครั้งแรกของปีใหม่ ขอบอกกับลูกหลานเยาวชนทุกคนว่า ประชาชนและข้าราชการเป็นจำนวนมากขอส่งกำลังใจมายังลูกหลานทุกคน ทุกๆ คนจึงไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่อยู่ด้วยกำลังใจที่ถือเป็นความเมตตากรุณายิ่งจากประชาชนชาวไทยและข้าราชการผู้ล้วนมีความหวังในอนาคตของชาติ คือ ลูกๆ หลานๆ ทุกคนเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้น “การเป็นคนดี ตามธรรมชาติของคนถูกกำหนดให้เป็นเช่นนั้น ธรรมชาติของคน คือ การทำความดี สิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์มาตรฐานความถูกต้อง ความไม่เห็นแก่ตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสำรวม สุภาพ ไม่อวดเบ่ง ไม่กร่าง ไม่หลงลืมตัวหรือลุแก่อำนาจ การช่วยกันพัฒนาสังคมให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่น่าอาศัยในการดำเนินชีวิต แต่สาเหตุที่ทำให้บางผู้บางคนเปลี่ยนแปลงไป ไม่รักษาธรรมชาติแห่งความดี มีความชอบธรรม ข้าพเจ้ามองว่า สังคมในช่วงหลังถูกอิทธิพลที่ไม่ดีครอบงำ สอนให้เห็นผิดเป็นชอบ ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯฝาก นร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดความซื่อสัตย์-ความเพียร-ความพอเพียง เป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยคณาจารย์ นายทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และคณะข้าราชการพลเรือนจากหลายส่วนราชการ ร่วมเข้าศึกษาดูงาน ‘วังวรดิศ‘ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวในการบรรยายพิเศษ ดังความตอนหนึ่งว่า  พระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เป็นสิ่งอันสุดพรรณนามาตลอดชั่วชีวิตข้าพเจ้า อันยังความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบทุกวันนี้ “ข้าราชการจึงต้องยึดมั่นในความจงรักภักดีและเป็นหลักแก่แผ่นดิน ซึ่งเป็นไปตามหลักอารยะทางการปกครองในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความเป็นธรรม ให้เกิดความรู้รักสามัคคีและความร่มเย็นแก่บ้านเมือง ผู้เป็นข้าราชการจะไม่เป็นผู้กระทำผิดเสียเอง ความบกพร่องผิดพลาดแม้แต่น้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้ ในทางกลับกัน ข้าราชการทุกหมู่เหล่าต้องเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้อง เป็นธรรมาภิบาลบุคคล เป็นความซื่อสัตย์สุจริตทางพฤติกรรม เป็นคุณความสามารถทางการไขว่คว้าหาความรู้ และเป็นความเพียรพยายามทางอุปนิสัย อีกทั้งยึดมั่นหลักความพอเพียงในการครองตน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับสังคมของผู้คนในชาติ” ม.ล.ปนัดดา กล่าวย้ำว่า อัตลักษณ์เฉพาะของผู้เป็นข้าราชการตามปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถสรุปได้จากพระบรมราโชวาทของในหลวงเพื่อนำสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อระบบการปกครองและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือ มีความซื่อสัตย์ ยึดหลักความเพียร มีความพอเพียง ที่ความมุ่งมั่นทั้งหลายนี้จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ย่อมมีที่มาจากพฤตินิสัยที่สำคัญที่สุดของบุคคล กล่าวคือ ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ใดก็ตามในการทำงานร่วมกัน ไม่หลอกลวง ไม่คิดหรือกระทำการสิ่งใดที่กลับกลายเป็นความไม่ถูกต้อง ไม่ประสงค์ร้ายให้ร้ายผู้อื่น ...

Read More »