ข่าวด่วน

Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

ม.ล.ปนัดดา ฝากเยาวชนมีความสุขที่แท้จริง จากความ ‘พอเพียง-ซื่อสัตย์สุจริต’

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวกับลูกหลานเยาวชนตอนหนึ่ง ความว่า การทำความดีด้วยหัวใจ ถือเป็นพระราชปณิธานของในหลวงที่เราทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญ ร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างบ้านเมืองไทยที่เรารักให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความมั่นคง ผู้คนมีน้ำใจไมตรีจิตต่อกัน ไม่ข่มเหงรังแกกัน ไม่อิจฉาริษยา ไม่ให้ร้ายต่อกัน ในหลายกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากความโลภ การไม่รู้จักคำว่าความสุขที่แท้จริง คือ ความพอเพียงแห่งชีวิต ความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตากรุณา ความเป็นสุภาพชน ตราบเราทุกคนมีลมหายใจ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ชี้แนะ9องค์ประกอบ ‘คนรุ่นใหม่’ที่น่ายกย่อง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษวันนี้ ถึงการเป็นนักปกครอง การเป็นนักบริหารที่ดีว่า ลูกหลานควรต้องเรียนรู้ให้จงมาก ตามความหมายของระบบรัฐปัจจุบัน จึงสมกับที่จะเรียกตนเองได้อย่างเต็มปากว่าเป็น ‘คนรุ่นใหม่‘ (New Generation) ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1. นักปกครอง นักการเมืองในอุดมคติ หรือการเป็นนักบริหารที่ดีและมีคุณภาพต้องปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมโดยยึดหลักสุจริตธรรมเป็นหัวใจแห่งการครองตน–ครองคน–ครองงาน 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต การแสดงออกทั้งทางกาย–วาจา–ใจ ตลอดจนการกระทำที่บ่งบอกถึงความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทำหรือแม้แต่แกล้งพูดเสมือนการสร้างภาพในเรื่องหนึ่งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เป็นคุณต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ศาสตราจารย์ชาวสวิสใช้คำเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่า ‘ใช้ไม่ได้ มันเสียเวลาเปล่าๆ’ 3. มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานเมือง ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนข้าราชการ ระวังกลุ่มอิทธิพลครอบงำความคิด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘งานพิธี‘ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดกับพี่น้องเพื่อนข้าราชการ คือ ความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างสถาบันข้าราชการให้มีความเป็นเอกภาพ มีความรู้–รัก–สามัคคี และมีความลึกซึ้งในพระบรมราโชวาท เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา อย่าให้กลุ่มอิทธิพลใดๆ เข้ามาครอบงำตัวเราผู้เป็นข้าราชการและสังคม ในทางกลับกัน ข้าราชการย่อมเป็นผู้มีวิจารณญาณและมีวุฒิภาวะอันควร ดูคนเป็น ดูอุปนิสัยใจคอคนออก ด้วยเรามีประสบการณ์ผ่านการพบปะผู้คนในสังคมอันมีความหลากหลาย ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามมากมายหลายหลักสูตร ย่อมประจักษ์ได้ว่าใครเป็นของจริงหรือของปลอม เมื่อพี่น้องเพื่อนข้าราชการมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธาน เช่นเดียวกับการยึดมั่นปฏิบัติของลูกหลานเยาวชนในการทำความดีด้วยหัวใจ ทุกสิ่งที่กระทำย่อมจะบังเกิดความสำเร็จอย่างบริบูรณ์ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝากข้าราชการใหม่ ‘ฝ่ายปกครอง’ไม่ท้อ-ไม่ถอดใจ ร่วมปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูภายใน

เมื่อเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการใหม่ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ‘ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี‘ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในส่วนของสารัตถะการศึกษาเปรียบเทียบวิชาปรัชญาทางการปกครองว่า อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของผมส่งบทความมาให้ผมจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ นครหลวงของมาเลเซีย ประเทศนี้เป็นความทรงจำของครอบครัวผม ขณะคุณพ่อของผมดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่มีความรักความผูกพันกับประเทศไทย บทความมีใจความสำคัญ ดังนี้ ‘เมื่อชาวจีนสมัยโบราณต้องการอยู่อย่างปลอดภัย พวกเขาได้สร้างกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยเชื่อว่าจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถปีนข้ามมันมาได้เพราะสูงมาก  หากแต่ทว่า ภายในร้อยปีแรกหลังการสร้างกำแพงเสร็จ เมืองจีนกลับถูกรุกรานถึงสามครั้งสามครา ในแต่ละครั้งกองทัพของศัตรูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทะลวงกำแพงหรือปีนข้ามให้ยากเลยแม้แต่น้อย ในทุกครั้งพวกเขาใช้วิธีการกินสินบาทคาดสินบนกับยามเฝ้าประตูแล้วเข้าทางประตูกำแพงนั่นเอง เรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่า ผู้ปกครองมัวแต่ห่วงเรื่องสร้างกำแพงจนลืมสร้างคนเฝ้ากำแพง เพราะการสร้างคนต้องมาก่อนการสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และนี่คือสิ่งที่ผู้คนในทุกวันนี้ต้องตระหนักให้มาก ประสบการณ์ชีวิตถือเป็นหัวใจในการครองตน ครองคน และครองงาน อะไรรู้มากรู้น้อย ควรพูดหรือไม่ควรพูด ต้องไม่อวดดี หรือวัดรอยเท้าบรรพชน  นักบูรพาคดี ซึ่งได้แก่บุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน ขยาย และยกระดับการรุกคืบของชาติตะวันตกบนผืนแผ่นดินโลกตะวันออกผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า ถ้าต้องการทำลายอารยธรรมของประชาชาติหนึ่งประชาชาติใด มีขั้นตอนอยู่สามอย่างที่ต้องทำซึ่งถือเป็นภยันตรายต่อความอยู่รอดปลอดภัย 1) ทำลายเอกภาพของครอบครัวและสังคม ให้แตกแยก เกิดความร้าวฉาน 2) ทำลายระบบการศึกษา ทำลายล้างระบบคุณธรรม จริยธรรม พูดถึงแต่เรื่องความร่ำรวย ความฟุ่มเฟือย ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ชี้ ‘ผู้พูดจาว่ากล่าวแผ่นดินเกิด มาจากไม่รู้ ไม่เข้าใจ และไม่ลึกซึ้งบุญคุณบรรพชน’

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข‘ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 133 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวใจความตอนหนึ่งว่า พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงพระกรุณาพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์มาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ปวงชนชาวไทยเคารพรักพระองค์ท่านหาใช่เป็นเพียงเรื่องของเอกลักษณ์ แต่เป็นความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคือ บุญคุณอันใหญ่หลวง ความจงรักภักดี ความผูกพันที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยอยู่ห่างไกลทางจิตใจกับพ่อหลวงของแผ่นดิน “ดังนั้น ผู้ใดพูดจาว่ากล่าวแผ่นดินเกิด ชาติกำเนิด คงมองได้หลายสาเหตุ เหตุหนึ่งคือการขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่เคยรู้เรื่องสงคราม ไม่เคยล่วงรู้อย่างลึกซึ้งถึงบุญคุณของบรรพชนที่ดำรงรักษาประเทศชาติมาด้วยความยากลำบาก อาทิ ขบวนการเสรีไทยที่ได้มีบทบาทอันสำคัญในการดำรงรักษาเอกราชของประเทศตราบทุกวันนี้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ย้ำข้าราชการทำดีด้วยหัวใจ ตามรอยพระบาท ‘ในหลวง รัชกาลที่9’

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยมหาดไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท‘ แก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 62 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในช่วงหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ม.ล.ปนัดดา ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเพื่อให้เพื่อนข้าราชการน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ได้ อันจะยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ส่วนราชการ และประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราสืบไป พระราชดำรัสในทั้ง 2 ประการนี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชนโดยแท้ พระบรมราโชวาททั้ง 2 เรื่อง คือ ..ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอ พึ่งทางราชการไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพล จึงเป็นหน้าที่ของทางราชการ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต.. ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2513 และ ..ผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาตินั้น จำเป็นจะต้องมีใจตั้งมั่นในการงาน ...

Read More »

ม.ศิลปากรจัดโครงการ ‘ปิ่นมาลาวิชาการ’ครั้งที่3 รำลึกครูในดวงใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย‘ และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3 ‘รำลึกถึง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในดวงใจ‘ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจยิ่งต่อแวดวงการศึกษาไทย ที่ได้จัด ‘โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3′ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญต้นแบบอีกท่านหนึ่ง ผู้มีความงดงามทางจริยวัตร และความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ทางการศึกษา เป็นครูและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในความทรงจำของคนไทย คือ ‘หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล‘ ที่ข้าพเจ้าและเพื่อนข้าราชการเป็นจำนวนมากไม่เคยลืมท่าน และจดจำท่านเป็นแบบอย่างของความดีงามของข้าราชการตราบทุกวันนี้ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชวนแอ่วงาน ‘เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม’2562

หอการค้าจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนครปฐม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ‘เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม‘ ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เมื่อบ่ายวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรของ จ.นครปฐมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมเกียรติคุณทางการท่องเที่ยว วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และการศึกษา ของ จ.นครปฐมในช่วงเทศกาลตรุษจีน “อยากเรียนเชิญมาเที่ยวกันครับ ชาวนครปฐมยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง พบกันนะครับ ในงานหอการค้านครปฐม Fair 2019 ‘เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม‘ ระหว่างวันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม” ดินแดน    ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า จ.นครปฐม เป็นเมืองที่มีคุณค่า ดังคำขวัญที่ว่า ‘ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า สวยงามตาแม่น้ำท่าจีน‘ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชี้ ’ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี’

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ​2562 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทุกคนหรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้ มีความตั้งใจ ตัวชี้วัดในเช้าวันนี้ที่ปรากฏ คือ ความเพียร ความพยายามในการตั้งคำถาม–ตอบคำถาม ที่ถือเป็นทัศนคติคุณภาพ สร้างสรรค์ อันเกี่ยวกับปัญหาสังคม หลักคิดทางการดำเนินชีวิต และการจะร่วมกันพัฒนาตนเอง ทำให้วิทยากรคนใดก็ตามและข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และเกิดกำลังใจในการทำงาน “เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษา ‘เกียรติ‘ คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ ‘ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี‘ หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับความหมายของคำว่า ‘ข้าราชการ’

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่วิทยากรตัวคูณและข้าราชการ จาก 76 จังหวัด และ กทม. ตามคำเชิญของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1) โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ข้าราชการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ เป็นข้าราชการของประชาชน ไม่ใช่เป็นข้าราชการของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น คำสอนของบรรพชนมีว่า ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตธรรม มีความซื่อสัตย์อันเป็นหัวใจของการครองตน–คน–งาน ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ แต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความเพียร เสริมสร้างความรู้–รัก–สามัคคี เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »