ข่าวด่วน

Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

‘สภากาแฟ’ ณ วังวรดิศ ว่าด้วยเรื่องประเทศไทยมี76จังหวัด

เช้าวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ตำหนักใหญ่วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กล่าวในระหว่างการสนทนากับครูอาจารย์ ข้าราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน อดีต ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และลูกหลานเยาวชน ในหัวข้อ : ประเทศไทยมี 76 จังหวัด ไม่ใช่ 77 จังหวัด ว่า ได้สนทนากับนักวิชาการบางท่านมาเล่าสู่กันฟังว่า ถ้าผู้บริหาร ทั้งผู้อยู่ในแวดวงการเมืองและราชการ ยังคงกล่าวผิดเสียเองว่า ประเทศไทยมี 77 จังหวัด ทั้งที่ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ประเทศไทยประกอบด้วย 76 จังหวัด จ.บึงกาฬ เป็นจังหวัดสุดท้ายที่แยกออกไปจาก จ.หนองคาย “กรุงเทพฯ ไม่ใช่จังหวัด แต่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ (อปท.ในรูปแบบพิเศษ) อาจเปรียบเท่ากับเทศบาลขนาดใหญ่ที่สมควรเรียกผู้บริหารว่า ‘Lord Mayor’ (นายกเทศมนตรี) และเป็นเมืองหลวง (Capital City) ของประเทศไทย เป็นถิ่นพำนักของประชาชนจากทั่วประเทศ ที่เข้ามาศึกษา รับราชการ ดำรงสัมมาชีพ ตั้งถิ่นพำนักอาศัยแห่งใหม่” ม.ล.ปนัดดา ย้ำว่า ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำคนไทย ต้องรู้รักสามัคคี ยึดมั่นและจงรักภักดี ตามหลักคิดในหลวงรัชกาลที่9 จะประสบแต่ความสุขและความสำเร็จ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษการอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส และนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม และนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ลูกหลานเยาวชน รวมไปถึงผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ขอให้ทุกคนรู้รักสามัคคี รู้คือเข้าใจ รักคือเข้าถึง และสามัคคีคือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมนำมาปฏิบัติดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” “ซึ่งทุกคนควรน้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทย พร้อมทั้งขอให้ทุกคนมีความอ่อนน้อม คิดและทำด้วยเหตุด้วยผล ไม่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ทำให้คนอื่นคล้อยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น ซึ่งจะเป็นภยันตรายต่อประเทศอย่างมาก สำหรับข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ต้องยึดมั่นบนหลักความถูกต้อง และร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันจัดระเบียบสังคมให้เกิดความเรียบร้อย โดยเริ่มต้นที่ตนเองและยึดมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจ” และช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดาฯ ย้ำข้าราชการใหม่ สร้างความรัก-ศรัทธา และจริงใจกับประชาชน

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณะข้าราชการใหม่ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท‘ รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษกับน้องๆ ข้าราชการใหม่ ที่ตำหนักใหญ่วังวรดิศ ความว่า ความอดทน ความเสียสละ รักในเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบันข้าราชการ กล่าวคือ มีความจงรักภักดีเหนือสิ่งอื่นใด ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชนแบบอย่าง มีความพอเพียงในการดำรงชีวิต และการรักษากฎระเบียบของทางราชการให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นสิ่งที่ยังความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่จะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามภาระหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องหนึ่งๆ ได้เป็นอย่างดี “ข้าราชการมีความจริงใจ ที่ทำให้ประชาชนมีความรักและศรัทธา ข้าราชการไม่คุยโวโอ้อวด หากแต่มีความสำรวมในการแสดงออกในเรื่องหนึ่งๆ ด้วยความสุขุมรอบคอบ และสำนึกอยู่เสมอว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ตามที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้สอนพวกเราทุกคนไว้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับคำนิยามของ ‘โลกาภิวัตน์’

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการปกครอง เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของผู้เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ปลัดอำเภอซึ่งเข้ารับการศึกษาอบรมตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 237 ณ โรงเรียนปลัดอำเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า คำนิยามของ ‘โลกาภิวัตน์‘ หมายถึง การแพร่กระจาย ที่อาจเป็นแนวคิด การกระทำ สรรพสิ่ง ฯลฯ ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี ถูกและผิดในแต่ละภูมิสังคมที่ไม่เหมือนกัน ขยายผลไปยังนานาประเทศอย่างรวดเร็ว และการที่ประชาคมต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันมากน้อยเพียงใดสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ หรือได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางเสมือนอยู่ใกล้กัน โดยผ่านระบบสื่อสารที่รวดเร็ว สังคมปัจจุบันและเหล่าข้าราชการจึงจำต้องมีความเข้มแข็ง มีความสุขุมรอบคอบ สร้างความตระหนักและการรับรู้ในสิ่งเหล่านี้ หาใช่ขาดความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจมีทั้งดีและไม่ดี เกิดประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ “ข้าราชการต้องร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วยความรู้ รัก สามัคคี, เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา, เราทำความดีด้วยหัวใจ, มีความซื่อตรงและจริงใจต่อกัน, มีความพอเพียง ไม่ให้ใครผู้ใดที่หลงทางในการดำเนินชีวิตตามครรลองคลองธรรมมาครอบงำหรือสร้างทัศนคติทางสังคมที่ไม่ถูกต้อง กระทั่งสังคมขาดระบบคุณธรรม ปราศจากความร่มเย็นเป็นสุข ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนผู้ใดว่ากล่าวแผ่นดินเกิด เขาผู้นั้นสำคัญตนเองผิด

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าของพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เอกสารทางวิชาการ ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี เดินตามรอยพระยุคลบาท‘ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า “เคยพูดในหลายโอกาสเมื่อครั้งมีการพบปะสนทนากับพี่น้องเพื่อนข้าราชการตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด บนเวทีการสัมมนาทางวิชาการของกระทรวงมหาดไทยและอีกหลายๆ ส่วนราชการว่า ‘เราเป็นข้าของแผ่นดิน เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นพสกนิกรชาวไทยผู้ยึดมั่น แน่วแน่ และมั่นคงในพระราชดำรัสคำสอนของในหลวง “กล่าวคือ ความเพียร ทำความดีด้วยหัวใจ การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นสุภาพชนอย่างสม่ำเสมอ ไม่แตกแยกในความรักสมัครสมาน ไม่ให้ร้ายป้ายสี ที่จะเป็นแบบอย่างแก่กันตลอดเวลา เราคนไทยต้องช่วยกันจดจำไว้ ผู้ใดว่ากล่าวแผ่นดินเกิด ลบหลู่ดูหมิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาติบ้านเมือง เราสามารถเข้าใจได้โดยไม่ยากว่า เขาผู้นั้นสำคัญตนเองผิด ขาดตรรกะและประสบการณ์ชีวิตอันควร มีความหลงลืมตัว ซึ่งว่าด้วยหลักสังคมจิตวิทยามองว่าน่ารังเกียจที่สุด เขาย่อมไม่ใช่คนดี“ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา พบปะพี่น้อง ปปง. ย้ำแบบอย่างข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ธรรมาภิบาลในการทำงานของข้าราชการ‘ ให้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บุคลากรในสังกัดสำนักงาน ปปง. ซึ่งเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมที่ 3 องค์ความรู้ที่ 3 ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงาน ปปง​. เขตปทุมวัน ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่า “แบบอย่างของผู้ซึ่งเป็นข้าราชการใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร การยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์ (Code of honour) อันรวมถึงการยืนตรงแสดงความเคารพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อมีการบรรเลงเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี การกระทำอันถือเป็นแบบอย่างของข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทั้งพลเรือน ทหาร ตำรวจ จะก่อให้เกิดความเป็นแบบอย่างแก่กัน สังคมที่มีระเบียบ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ” สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต สัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – มาเลเซีย ‘Selamat Swasdee’ และการเสวนาทางวิชาการ ‘ความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย : มองย้อนอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน และก้าวสู่อนาคต‘ ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการสัมมนา ความว่า “สัมพันธภาพที่ถือว่าเป็นพิเศษยิ่งของคนไทยที่จารึกจดจำได้เสมอมา คือ การที่นายกรัฐมนตรีท่านแรกของมาเลเซีย ตนกู อับดุล ระฮ์มัน มีมารดาเป็นสุภาพสตรีชาวไทย นามว่า คุณหญิงเนื่อง บิดาของข้าพเจ้า (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์) เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ตรัสชมคุณหญิงเนื่อง ว่าเป็นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ท่านดูแลบุตรชายได้อย่างงดงาม ให้มีความรักประเทศไทย และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสุดพรรณนา นายกรัฐมนตรีมาเลเซียท่านนี้เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ที่ท่านภาคภูมิใจตลอดอายุขัย“ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ยกคำสอนบรรพชน ‘พรวดพราด’สอนใจเยาวชนไทย

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษแก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยอธิบายคำว่า ‘พรวดพราด’ มีความหมายถึง อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง เช่น วิ่งพรวดพราด เปิดประตูพรวดพราดเข้ามาในห้องประชุม พูดจาไม่คิด ผลีผลาม ขาดความยับยั้งชั่งใจ กลายเป็นทะลึ่งตึงตัง ทะเยอทะยานชนิดสุดโต่ง ไม่รู้จักการสำรวจตรวจตราตนเองให้รอบคอบ “บรรพชนท่านสอนไว้ชัดว่า ‘ให้รู้จักตักนํ้าใส่กระโหลกชะโงกดูเงา‘ ซึ่งหาใช่เป็นคำตำหนิติเตียน แต่หมายถึง ให้รู้จักความพอดีพอเหมาะ เจียมเนื้อเจียมตัว อะไรๆ ย่อมจะเกิดความเรียบร้อย ไม่วู่วาม ไม่หลงทาง ไม่ตีโพยตีพาย ไม่จับแพะชนแกะ ไม่กระทำความผิดพลาดแม้เรื่องเล็กน้อย” ม.ล.ปนัดดา สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯหวังเยาวชนพัฒนาตนเอง เพื่อความยั่งยืนของชาติ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าอำลา และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษครั้งส่งท้าย เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 “ผมได้รับชมการแสดงอันเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยในวันนี้ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีความภูมิใจ มีความยินดีที่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุงแก้ไขจากการกระทำผิดที่เป็นการหลงทางเพราะปัญหาสังคมอันมากมายและการขาดแบบอย่าง (Role Model) มาสู่การกระทำสิ่งที่ชอบด้วยกฎระเบียบทางอารยสังคมและเดินได้ถูกทาง ความปรารถนาดีข้อนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนมีความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นและเป็นความยั่งยืน” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เผยความรู้สึก So Long Farewell-ในความทรงจำ ชีวิตการรับราชการ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นโชคดีอย่างยิ่ง ที่ห้วงเวลาหนึ่งของชีวิต ผมได้มีโอกาสมารับราชการสนองพระเดชพระคุณ ณ กระทรวงยุติธรรม หนึ่งในกระทรวงหลักของการสืบสานงานราชการแผ่นดิน ที่ผมจะไม่มีวันลืมในน้ำใจไมตรีอันดีงามของพี่น้องเพื่อนข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในความทรงจำของการปฏิบัติราชการร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ ฝ่ายปกครอง นักสังคมสงเคราะห์ ตลอดจนบุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในหลายจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ความทรงจำที่จะดำรงอยู่กับผมและครอบครัวเสมอในความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนที่ต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความเมตตากรุณาแก่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่เด็กทั้งหลายทุกคนเหล่านี้จะต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตไปให้ได้ และเป็นความหวังให้กับประเทศชาติและประชาชนในวันข้างหน้า ลูกหลานเยาวชนผู้จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร ต้องเรียนจบ กศน. เป็นปฐมบททางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขวนขวายเรียนต่อเมื่อมีโอกาส ลูกหลานมีความเป็นสุภาพชน มีความรู้–รัก–สามัคคี ครองตนด้วยเหตุและผล มีความพอเพียง และเป็นคนไทยที่ดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ยึดมั่นความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ผมขอกล่าวคำอำลามายังพี่น้องเพื่อนข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ฯลฯ กระทรวงยุติธรรม ในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามระเบียบวาระทางการบริหารราชการ แต่ในใจของผมนั้น คงมิได้อยู่ห่างไกลหรือจากไปที่ไหน จะยังคงรำลึกถึงกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกระทรวงยุติธรรม ความเป็นพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมี ที่จะดำรงความรักความผูกพันของพี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนชาวไทยสืบไป ...

Read More »