ข่าวด่วน

Tag Archives: ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

‘พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ’

…ความพอเพียงถือเป็นหัวใจของชีวิตประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า ในการครองตน ครองคน และครองงาน จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่เพียงใด ความพอเพียง ความสัตย์ซื่อสุจริต ความเพียร และความเป็นสุภาพชน จะนำพามาซึ่งตรรกะแห่งชีวิตคุณภาพ ที่เจริญก้าวหน้า สุขุมรอบคอบ และเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตแก่คนในชาติ ถือเป็นกรณีศึกษาในความเป็นต้นแบบ/แบบอย่างที่ยั่งยืน ของบุคคลในทุกๆ ระดับและสาขาอาชีพ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมวันนี้..  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2502 ความว่า ‘การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย’ พระบรมราโชวาทในความทรงจำไทยทั้งชาติ *ส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ‘สนทนายามเช้า’ ณ วังวรดิศ ตามดำริของอดีตเอกอัครราชทูต หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล #วุฒิสภา #พิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ #กระทรวงมหาดไทย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานโล่เกียรติคุณ ‘ม.ล.ปนัดดา’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ กระทรวงศึกษาธิการ แก่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ #หอภาพพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา เผย ‘สมเด็จฯกรมพระยาดำรงฯ’ ทรงโปรดดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา/ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ปาฐกถาพิเศษ เช้าวันนี้ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ซึ่งต่างล้วนแปลกใจ ด้วยไม่เคยทราบมาก่อนว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงมีความสนพระทัยด้านการดนตรี ไม่น้อยไปกว่าทางด้านวิชาการอื่นๆ และงานมหาดไทย ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ตอบข้อซักถามที่ลูกหลานเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีความตั้งใจในการรับฟังและร่วมสนทนาอย่างน่าชื่นชมยินดียิ่งว่า ทรงสอนว่าดนตรีทำให้คนมีความสุข จากทุกข์ก็ทุกข์น้อยลง จากคิดอะไรไม่ดี คิดอะไรไม่ออก ก็จะกลับฟื้นคืนดี คิดได้ อะไรผิดอะไรถูก หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล ผู้เป็นท่านย่าของผม ทรงเล่าประทานแก่ผมเมื่อครั้งคุณพ่อ (หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสมาพันธรัฐสวิสว่า… ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ขณะที่ทรงเป็นนายกราชบัณฑิตยสภา ได้ทรงริเริ่มและดำเนินงานบันทึกเพลงไทยเป็นตัวโน้ตสากลขึ้นเป็นครั้งแรก โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของอัครราชทูตเยอรมนีประจำสยาม และครูทางดนตรีทุกฝ่าย ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทรงใช้ท้องพระโรงวังวรดิศ ถนนหลานหลวง เป็นสถานที่ดำเนินงานตามพระดำริ ท้องพระโรงวังวรดิศนี้ ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเสมือนสำนักงาน ก.พ. ที่ทำทุกเรื่อง สารพัดเรื่อง ที่กระทรวงและส่วนราชการอื่นยังไม่ได้ริเริ่มทำ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับบทความพิเศษ ‘การแต่งกาย’

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเจ้าของ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ บรรยายพิเศษ ณ วังวรดิศ แก่ลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ ประชาชน ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ว่า ดีใจที่ได้พบลูกหลานเยาวชน ครูอาจารย์ พี่น้องประชาชน เช้าวันนี้ แม้อากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเพราะฝนตกแต่เช้าที่พิพิธภัณฑ์และหอภาพวังวรดิศ ‘บ้าน‘ ของสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผมมีความยินดีขอต้อนรับทุกๆ ท่านจากใจจริง ‘ในช่วง Q & A นี้‘ เมื่อลูกหลานเยาวชนถามก็จะตอบโดยขอบอกก่อนว่า คำตอบของผมไม่ข้องเกี่ยวกับความคิดหรือความขัดแย้งทางการเมืองของใครผู้ใด กล่าวโดยสรุปว่า : ความสำคัญของการแต่งกายของผู้ใดก็ตาม โดยเฉพาะผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ผู้เป็นแบบอย่างที่อยู่ในสายตาของสังคม ย่อมมีองค์ประกอบทางความคิดไม่ได้ยากอย่างที่คิด แต่อยู่ที่ทัศนคติอันดีมีความรอบคอบ อย่าไปตั้งแง่เสียแต่ต้นว่าเป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ แม้กระทั่งเรื่องการสวมใส่เสื้อผ้า มิเช่นนั้นคงขัดแย้งกันได้ทุกเรื่องทุกวัน อยากแต่งอะไรก็แต่ง แต่ให้อยู่ในกฎระเบียบและครรลองคลองธรรมของผู้เป็นข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง สำคัญ คือ ต้องมีความสุภาพเรียบร้อย สะอาด เชิดหน้าชูตาองค์กร 1. มีความเหมาะสมกับวัยและสัมมาชีพของตน เช่น บางอาชีพอาจกำหนดให้สวมใส่ยูนิฟอร์มในทุกวันทำการ ก็ต้องประดับป้ายชื่อ ติดเครื่องหมายครบ ขัดให้เงางาม ...

Read More »

โรงเรียนวังวรดิศ กับข้อเท็จจริงของ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’

เช้าวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สนทนาและตอบคำถามกับคณะข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ‘โรงเรียนคุณชายสุภาพบุรุษจุฑาเทพ และตามรอยบุพเพสันนิวาส‘ ณ วังวรดิศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ความว่า : อยู่ในใจข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรก คือ เมื่อวันที่สมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งได้ยกประเด็นนี้ขึ้นในวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กระทั่งวันนี้ข้าพเจ้ายังมีคำถามนี้อยู่ในใจและหาคำตอบอยู่ ข้าพเจ้าอาจจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างบ้างตรงที่ว่า เมื่อพรรคการเมืองหนึ่งกล่าวอ้างเรื่องกฎระเบียบและข้อบังคับพรรคในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อ 5 มิถุนายน 2562 ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้ทักท้วงและผ่านการพิจารณามาได้เนิ่นนาน ข้าพเจ้ามองว่า ความรับผิดชอบและความไม่เข้าใจในบริบทของการปกครองจะตกอยู่กับผู้ใดหรือองค์กรใด ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึงสาเหตุอันใดที่พรรคการเมืองหนึ่งไม่ระบุถ้อยคำ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข‘ ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับพรรค ซึ่งแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆ อันถือเป็นจารีตประเพณีทางการปกครองของประเทศไทย แต่กลับเลี่ยงการใช้ถ้อยคำเป็น ‘ระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ‘ ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่า ระดับเจ้าหน้าที่หรือแม้แต่ผู้รับผิดชอบกลั่นกรองงานของหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการควบคุมดูแลและดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง พรรคการเมืองน่าจะขาดประสบการณ์ ความรอบรู้ในการตรวจสอบหรือแม้แต่ศึกษาในรายละเอียดการใช้ภาษา ความเข้าใจประวัติศาสตร์ทางการปกครอง สารัตถะหรือเนื้อหาสาระสำคัญอย่างรอบคอบถี่ถ้วน ข้าพเจ้าใคร่เปรียบว่าผู้เป็นครูต้องมีเมตตาต่อศิษย์ แนะนำสั่งสอนอบรมศิษย์ หาใช่ปล่อยปละละเลยให้ศิษย์กระทำผิดหรือมีความบกพร่อง ซึ่งโดยข้อเท็จจริง ข้อความ ‘ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ คือ การถวายพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ พระผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขปกเกล้าฯ ...

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ห่วงเยาวชนไทยถูกครอบงำ

เมื่อบ่ายวันที่ 18 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.สุพรรณบุรี และกระทรวงสาธารณสุข เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ความว่า เราทุกคนในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน ต้องช่วยกันดูแลหวงแหนลูกหลานด้วยความห่วงใยมีเมตตา อย่าให้คนประเภทขี้โม้คุยโวโอ้อวดเข้ามาครอบงำลูกหลาน คนดีไม่ดีสำคัญยิ่งดูได้ตรงความซื่อสัตย์สุจริต กล่าวคำเท็จ ให้ร้ายผู้อื่น ยกตนข่มท่าน ซึ่งจะบอกถึงวุฒิภาวะของบุคคลได้เป็นอันมาก โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder : NPD) ดูจะเป็นปัญหาสำคัญและตัวชี้วัดในเชิงลบอีกตัวหนึ่งในสังคมวันนี้ ที่ผู้ป่วยเองก็ไม่รู้ตัวว่าป่วย การบำบัดรักษาก็ยิ่งยากขึ้นไปใหญ่สำหรับคนกลุ่มนี้ ส่วนคนอีกกลุ่มก็ต้องพึงจดจำ คือ มีกำลังใจแก่กัน สั่งสมความดี มีความอดทน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา แนะ ‘ผู้บริหารสมัยใหม่’ไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น ไม่สร้างความแตกแยกระหว่างคนในชาติ

ณ วังวรดิศ เมื่อบ่ายวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และคุณอัมพร ดิศกุล ณ อยุธยา ให้การต้อนรับคณะข้าราชการ และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรนักปกครองชั้นสูง (นปส.) รุ่นที่ 73 นำโดยผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมวังวรดิศ และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ตามรอยพระยุคลบาท‘ โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวความตอนหนึ่งว่า ผู้บริหารสมัยใหม่ หมายถึง ความรู้รักสามัคคี เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ความมีจริยธรรม ความมีเมตตาธรรม มุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ แต่หากมีนิสัยชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น พูดจาให้เกิดความเกลียดชัง อิจฉาริษยา ทุจริต คือ ไม่โปร่งใส หนำซ้ำทำอะไรที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก แตกแยก ขัดแย้ง ระหว่างคนในชาติ ขาดความรู้จริงในตรรกะแห่งชีวิตและความเป็นชาติ ประเภทนี้ไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่ใช่ยึดมั่นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่กลายเป็นเรื่องของคนไม่ดี เป็นเรื่องของโจรผู้ร้าย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนเยาวชน คิดดี-มีคุณธรรม นำสู่ความสำเร็จในชีวิต

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร กรรมการสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชน และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความคิดของลูกหลานถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแห่งปฐมบทของการดำรงชีวิต เมื่อคิดดีย่อมที่จะสามารถกระทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กอปรด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความชอบธรรมต่อสิ่งที่คิดและนำสู่การปฏิบัติ เกิดขึ้นทางพฤติกรรมบุคคลที่เรียกว่าธรรมาภิบาลชีวิต โอกาสที่จะหลงทาง หลงผิด หลงลืมตัว ย่อมเกิดขึ้นได้ยากเต็มที “แต่หากเริ่มต้นคิดผิดเสียแล้ว ขาดตกบกพร่องเสียแล้ว ปราศจากหลักธรรมาภิบาล ความสำเร็จในสิ่งดีงามอันเป็นความมุ่งมาดปรารถนาย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้ พื้นฐานทางความคิดจากการเรียนการสอนทั้งจากที่บ้านและสถานศึกษาจึงมีความหมายสำคัญที่สุดแก่ลูกหลานทุกคนในวันนี้ ทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ชี้ความดีของผู้เป็นข้าราชการ ส่งผลต่อสังคมโดยตรง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 46 ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง รองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ข้าราชการทหาร ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดโดย กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพันธุ์คงชื่น อาคารเรียน วิทยาลัยการตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษบ่ายวันนี้ ความว่า คำว่า ‘ความดีของผู้เป็นข้าราชการ‘ ฟังแล้วเหมือนเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถจับต้องหรือนิยามออกมาตายตัวได้ แต่ตามจริงแล้ว ‘ความดี‘ หรือ ‘ความไม่ดี” ของผู้เป็นข้าราชการ จะส่งผลต่อสังคมโดยตรง ตลอดจนการยึดถือเป็นแบบอย่างแก่สังคม ทั้งนี้ โดยผ่านการแสดงออกทางความคิดและการกระทำของแต่ละคน เช่น การคิดดี พูดดี ทำดี กล่าวคือ ไม่ให้ร้ายผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ ทั้งต่อคนและแม้กระทั่งสัตว์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ทำผิดกฎหมาย ...

Read More »

‘หน้าที่ของคนไทย’ ม.ล.ปนัดดา แนะเยาวชนไทยร่วมกันสร้างเกราะป้องกันตัว ไม่หลงผิด

ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยียน และพบปะสนทนากับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกหลานเยาวชนและการสนทนาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ม.ล. ปนัดดา กล่าวความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานต้องร่วมกันสร้างเกราะป้องกันตัว ซึ่งหมายถึง ทุกคนต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐาน เช่น มุ่งมั่นเรียนให้จบ กศน. จบสายวิชาชีพ มีงานทำ และเป็นคนดีมีน้ำใจ มีความซื่อตรง จะตำหนิใครสมัยนี้ต้องดูที่ตัวเราเองก่อน ลูกหลานคงติดตามเหตุการณ์ข่าวสารข้างนอกอยู่บ้าง ต้องมีแบบอย่างที่ดี อาจเรียกว่าเป็นไอดอล แต่หากใครพูดจาลบหลู่ดูหมิ่นชาติ ไม่เคารพขนบธรรมเนียมประเพณี สร้างความแบ่งแยกหรือแตกแยกแก่คนในชาติ ย่อมถือว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ อย่าไปลอกเลียนแบบ เราทุกคนร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ สร้างเสริมคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่บ้านของเรา จังหวัดของเรา ชาติบ้านเมืองไทยของเรา สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »