ข่าวด่วน

Tag Archives: มูลนิธิโครงการหลวง

‘โครงการหลวง’ ร่วมต้านภัย Covid-19 สนับสนุนผลผลิต ดี-อร่อย แก่ผู้ได้รับผลกระทบ

วันที่ 11 เมษายน 2563 มูลนิธิโครงการหลวง จัดส่งพืชผัก สด สะอาด ปลอดภัย กว่า 3,000 กิโลกรัม จากแปลงเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ ทยอยส่งมอบแก่หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ  เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ขาดรายได้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสวิด-19 โดยพืชผักที่นำไปประกอบอาหารเหล่านี้เป็นชนิดผักที่คนไทยรู้จักกันดี อุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่ที่จำเป็นต่อร่างกาย และยังผ่านกระบวนการปลูกตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ในระยะนี้ โครงการหลวงนำผักผลไม้เมืองหนาวไปมอบให้กับวัดสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งวัดเจดีย์หลวง วัดยางกวง และวัดร่ำเปิง เพื่อประกอบอาหารในโรงทานต่าง ๆ และยังมอบผ่านตัวแทนสื่อมวลชนเชียงใหม่ เพื่อนำไปสนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชนของกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งมอบแก่โครงการลานดิน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ซึ่งผู้มีจิตกุศลนำไปประกอบอาหารสำเร็จรูปแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังส่งมอบแก่เรือนจำกลางบางขวาง จ .นนทบุรี เรือนจำกลาง ประจำเขต 5 เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากร ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ (ป่าแงะ) และโรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างกำลังกายแก่ผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับเชื้อร้ายต่อไป นอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ซื้อวัตถุดิบอาหารจากโครงการหลวงในราคาถูก ...

Read More »

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช-เครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืดได้ หนุนกิจกรรม ‘โครงการหลวง’

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืด ของโครงการส่งเสริมวงจรเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ในภาคเหนือของประเทศไทย จากนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของ ‘โครงการหลวง’ หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าให้ก่อตั้งขึ้น ในปี 2512 เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูง และแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาป่าไม้ถูกทำลาย และปัญหาการปลูกพืชเสพติด เป็นต้น โดยปัจจุบันโครงการหลวงมีศูนย์วิจัยและพัฒนาถึง 39 แห่งในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ให้การช่วยเหลือเกษตรกร 49,624 ครัวเรือนใน 263 หมู่บ้าน  เพื่อลดปัญหาการเผ่าป่าจากการทำไร่เลื่อนลอยอย่างที่เคยทำมาในอดีต โครงการหลวงได้ส่งเสริมให้ชนกลุ่มน้อยทำเกษตรกรรมชีวภาพแบบครบวงจร ทั้งการศึกษาวิธีทำปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชแบบชีวภาพ  การผลิต และการจำหน่าย  รวมถึงพัฒนาการบรรจุและจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นโครงการพัฒนาที่อยู่มากมาย แต่ที่ผ่านมา กระบวนการผลิตส่วนใหญ่ยังอาศัยแรงงานมนุษย์เป็นหลัก ทำให้ยากต่อการเพิ่มหรือขยายประสิทธิผล ดังนั้น การปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ให้มากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนโครงการจัดหาถังหมักเชื้อจุลินทรีย์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช และเครื่องบรรจุหีบห่อผลิตผลแบบฟิล์มยืดแก่โครงการหลวงเป็นมูลค่า 3,150,000 ...

Read More »

โครงการหลวงเปิดตัว ‘เมซ่าน่า คอฟฟี่’กาแฟผสมนมกระบือ หอมอร่อย-น่าลอง

วันที่ 19 มีนาคม 2562 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยว่า ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จเยี่ยมราษฏรชาวไทยภูเขา   ในพื้นที่โครงการหลวงอินทนนท์  ทรงทอดพระเนตรกาแฟ 2-3 ต้นของเกษตรกรบ้านหนองหล่ม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยนายพะโย ตาโร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองหล่มในขณะนั้น เข้าเฝ้าและน้อมเกล้า ฯ ถวาย เมล็ดกาแฟ เหตุการณ์ในปี 2517 นี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและสายพันธุ์กาแฟอาราบิกาในประเทศไทย ปัจจุบันกาแฟโครงการหลวงเป็นพืชสร้างรายได้เพื่อทดแทนฝิ่น ที่มีการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างชัดเจน เกษตรกรที่เป็นสมาชิกในพื้นที่โครงการหลวง มีจำนวนกว่า 2,183 ราย (ข้อมูลปี 2561)  พื้นที่ปลูกกาแฟรวมทั้งสิ้น 13,978.24 ไร่  ผลผลิตกาแฟกะลาในปี 2561 จำนวน  785,862.40 กิโลกรัม  คิดเป็นมูลค่าผลิตผลคืนสู่เกษตรกร จำนวน  95,725,895.90   บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันสายพันธุ์ ‘คาติมอร์’ เป็นสายพันธุ์หลักที่ปลูกในพื้นที่สูง เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตดี ทนทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ความสูงของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อคุณภาพกาแฟอาราบิกานั้น ควรเป็นพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 1,000 เมตร ขึ้นไป อุณหภูมิเฉลี่ยที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง ...

Read More »

โครงการหลวงประกาศเจตนารมณ์ งดให้บริการ ‘ถุงพลาสติก’ทุกสาขาทั่วประเทศ กระตุ้นปชช.ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 09.00 น . วันที่ 5 ตุลาคม 2561  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมดอยคำ อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์การมหาชน ) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าสถานีศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และผู้แทนหน่วยงานที่ดำเนินงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง จำนวนกว่า 100 คน โดยวาระแรกมีการมอบโล่แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงที่เกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561 รวมจำนวน 25 คน และการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่โครงการหลวงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน รวมมูลค่า 234,000 บาท หลังจากนั้นที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม แก่ชุมชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูง การดำเนินงานของโครงการหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มุ่งเน้นทำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรมการเกษตรใหม่ ...

Read More »

‘โครงการหลวง’ เดินหน้าหนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สืบสาน รักษา ต่อยอดผลิตภัณฑ์

เมื่อเวลา 09.30 น .​ วันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ห้องประชุมใหญ่ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต . แม่เหียะ อ . เมืองเชียงใหม่ จ . เชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ( องค์กรมหาชน ) โดยมี พล . อ . กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมและเป็นปาฐกถาพิเศษเรื่อง ’ นโยบายด้านการบริหารงานวิจัย เพื่อการพัฒนางานบนพื้นที่สูงโครงการหลวง ’ ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ และนักพัฒนาพื้นที่สูงกว่า 450 คน ดร . จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวว่า โครงการหลวงริเริ่มมาจากพระราชประสงค์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ งานวิจัย อะไรที่ไม่รู้ให้วิจัย ...

Read More »