Tag Archives: มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ

ม.ล.ปนัดดา ยกพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่4 ’ข้าแผ่นดิน ไม่เข้าไม่ออกใคร’

วันที่ 25 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมสัมมนา ‘จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท‘ จัดโดยมูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวในการบรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า การทำงานของข้าราชการพร้อมกับการน้อมนำพระราชปณิธาน รู้–รัก–สามัคคี กับ ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา สู่การปฏิบัติจะนำพามาสู่ความสำเร็จในการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ การพูดและปฏิบัติได้จริง การไม่กล่าวคำเท็จ ไม่สร้างภาพลวงตา การไม่ทุจริตคดโกง การไม่ใส่ร้ายป้ายสีใครด้วยความเกรงกลัวต่อบาป การทำงานที่มีความสุขุมรอบคอบ มีความเป็นสุภาพชน “ในหลวง รัชกาลที่ 4 พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า ‘ไม่เข้าไม่ออกใครเลย จงเป็นข้าแผ่นดิน‘ ข้าราชการที่ดีย่อมไม่เห่อเหิม ไม่หลงลืมตัว มีความจริงใจ และเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีต่อประชาชนอย่างสม่ำเสมอ สังคมไทยจะเปี่ยมด้วยหลักธรรมาภิบาล ...

Read More »

‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ’ ฝากรักษากฎระเบียบ-ซื่อสัตย์-มีความเพียร ทำหน้าที่ข้าราชการไทยให้สมบูรณ์

วันที่ 9 มกราคม 256 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.นครปฐม เรื่อง ‘ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท‘ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการรักษากฎระเบียบและความซื่อตรงของผู้เป็นข้าราชการ ความสัตย์ซื่อสุจริต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเพียร ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมและประชาชน ต้องพูดและคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด กฎระเบียบถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี หาใช่คอยมองหาช่องโหว่ของกฎระเบียบเพื่อจะกระทำในสิ่งที่ผิด ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »