Tag Archives: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รมว.อุดมศึกษาฯเยี่ยม ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม’ มช.ทุ่ม100ล้านดึงนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะยี่ยมชม ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ซึ่งประกาศความพร้อมโครงการจัดตั้งศนูย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมรับฟังนโยบายและหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า เทคโนโลยีควอนตัมเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โลกกำลังให้ความสนใจ เพราะทุกอย่างในอนาคตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แม้แต่รถยนต์ในอนาคตก็ต้องควบคุมด้วยเทคโนโลยี ไม่ใช่น้ำมันอีกต่อไป ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเต็มตัว ประเทศไทยจะต้องมีสถาบันเทคโนโลยีควอนตัมระดับชาติ เพื่อสร้างระบบนิเวศควอนตัมที่สมบรูณ์ ภายใต้เครือข่ายของนักวิจัยกันเทคโนโลยีและการลงทุน จากภาคอุตสาหกรรมผ่านการประสานงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ สร้างความเข้มแข็งในการพฒันาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ ทั้งในแง่ความรู้ฐานราก ในแง่การตื่นตัว และโอกาสของทุนสมองรุ่นใหม่ และในแง่ศักยภาพของการพึ่งพาตนเองในด้านวิจยั และพัฒนา อันจะนำไปสู่เป้าประสงค์หลัก คือ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อนำประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางด้วยระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับสูง ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งรวมถึงนักเรียนทุนโอลิมปิกฟิสิกส์ ที่ได้รับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีควอนตัมในต่างประเทศ ได้กลับมาาปฏิบัติงานในประเทศไทยแล้วกว่า 16 คน นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนกว่า ...

Read More »

สว.-กกอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่’มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่บริษัทลานนาโปรดักส์ จำกัด และ บริษัท เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) และศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณวิทยาศาสตร์เข้าร่วมในหลักสูตรประเภทปริญญา (Degree) และประเภทประกาศนียบัตร (Non Degree) รวมทั้งมีนักศึกษาอยู่ในระหว่างการเรียนรู้และปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 1 รุ่น สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.เชียงใหม่เจ๋ง ประกาศงดใช้ ‘ถุงพลาสติกหูหิ้ว’เด็ดขาด ดีเดย์1ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 17.30 น . วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( มช .) ศ . ดร . นพ . พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ‘ ชาว มช . ปฏิเสธถุงพลาสติกหูหิ้ว และประกาศว่าทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วโดยสิ้นเชิง รวมทั้งจะสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการ ใช้ ‘ ถุงผ้า ’ แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยจะมีการรณรงค์แบ่งปันถุงผ้าสะอาดให้กันและกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อมที่เขียว สะอาด อย่างยั่งยืน (Green and Clean Sustainable University) ซึ่งมีการดำเนินโครงการและกิจกรรม เพื่อลดปริมาณขยะ และการจัดการขยะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน We also ...

Read More »