Tag Archives: พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เชียงใหม่สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วาระมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษก ‘รัชกาลที่10’

วันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีแห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาแผ้วถางหญ้ารอบสระน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ตกแต่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ตลอดจนปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณพื้นที่สนามหญ้าข้างหนองน้ำ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหน้า) ซึ่งต้นไม้ที่จะนำมาปลูกมีจำนวนทั้งสิ้น 211 ต้น ประกอบด้วยไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ต้นมณฑาดอย ต้นเสี้ยวดอกขาว ต้นแคแสด และต้นขี้เหล็กอเมริกา  ซึ่งภายหลังการหารือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

เชียงใหม่ฝ่าฝน ร่วมกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่บริเวณลำน้ำแม่คาว บ้านศรีบัวเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำภอเมืองเซียงใหม่ จังหวัดเซียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ท่ามกลางสายฝนโปรปรายตลอดวัน โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์สองฝั่งคลองกำจัดผักตบชวา และปลูกต้นรวงผึ้งริมฝั่งคลอง เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของริมคลองให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้กิจกรรม ‘จิตอาสาพัฒนาคลองแม่คาว’ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ว่าฯเชิญปชช.สวมเสื้อสีเหลือง ร่วมชม ‘มหรสพสมโภช’จัดใหญ่7วันที่เชียงใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมชมการจัด ‘มหรสพสมโภช’ เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ณ ราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.ชียงใหม่ พร้อมย้ำว่า จังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้การจัดงานออกมาอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติสูงสุด ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรต์ ซึ่งน่าสนใจมาก ด้วยขีดความสามารถของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สูงมาก นอกเหนือไปจากการแสดงวงดนตรีพื้นเมือง วงออเคสตร้าที่จะมาร่วมวงกัน “แต่ละวันจะมีผู้แสดงมากกว่า 200 คน เรามีการจัดที่นั่งไว้รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างเต็มที่ และการแสดงแต่ละรายการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ โดยเฉพาะการแสดงในวันพิธีเปิด ซึ่งจะมีการฟ้อนเล็บอย่างยิ่งใหญ่ เป็นฟ้อนของเชียงใหม่ด้วยท่วงท่าและทำนองที่สวยงามและมีความหมายมาก ด้วยจำนวนนักแสดงที่มาจากหลากหลาย ทั้งประชาชน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ และนักเรียนักศึกษากว่า 2,000 คน” นายศุภชัย กล่าวว่า ขอเชิญชวนผู้ที่จะมาร่วมงานมหรสพสมโภชแต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเชียงใหม่กว่า2,000คนเตรียมฟ้อนเล็บ แสดงโขนถวายพระพร ‘มหรสพสมโภช’โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 10.00 น.​วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าวการเตรียมจัดการแสดงการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดย ผศ.สมภพ เพ็ญจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ฝ่ายกิจการนักเรียน–นักศึกษา กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดการแสดงมหรสพสมโภชรวม 7 วัน เพื่อความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติสูงสุด ระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 ในฐานะเมืองสำคัญเป็นอันดับสองของประเทศ โดยมี 3 ประเด็นหลัก คือ การแสดงโขน ซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงที่ในอดีตจะจัดขึ้นในโอกาสพิเศษที่เป็นมงคลเช่นพระรามขึ้นครองเมือง ครั้งนี้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่จัดแสดงโขน ‘พระบารมีมิ่งฟ้า รามาวตาร’ ตอนนารายณ์ปราบนนทก ในวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2562  “ส่วนประเด็นที่ 2 คือ ความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะมาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายพระพรชัยมงคล และประเด็นที่ 3 คือ เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ โดยผู้เข้าร่วมแสดงทุกคนจะได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งในที่ 22 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรกที่มีพิธีเปิดนั้นจะมีการ ‘ฟ้อนเล็บ’ ที่มีจำนวนนักแสดงมากที่สุดกว่า 2,000 คน ...

Read More »

เชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ‘พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ’ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยรับชมผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย มีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งโต๊ะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าเขียนข้อความถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการออกโรงครัวพระราชทาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จุดบริการน้ำดื่มและอาหารตลอดทั้งวันในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญถวายในโอกาส ‘พระราชพิธีบรมราชาภิเษก’

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ภายในพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีจำนวนมาก       โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประธานสงฆ์ให้ศีล จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป เป็นอันเสร็จพิธี     โอกาสนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบของที่ประชาชนนำมาทำบุญตักบาตรทั้งหมดในวันนี้ ให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อเป็นการให้กำลังใจที่ได้เสียสละร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องในช่วงเหิดภาวะวิกฤติกว่า 5 เดือนที่ผ่านมา สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘เชียงใหม่’ ทำพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัด ครอบครัวของผู้เข้าร่วมอุปสมบท และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก   ทั้งนี้การจัดพิธีปลงผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 64 คน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ และไปปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติตามหลักสูตร    อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งวัดไทยในต่างประเทศ โดยจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ  ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562 รวมระยะเวลา 15 วัน นอกจากนี้ ยังจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จัดปฏิบัติธรรม ...

Read More »

ผู้ว่าฯ นำข้าราชการ-พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้พระราชทาน ‘รวงผึ้ง’สมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 10.00​ น. วันที่ 29 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน (ต้นรวงผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และวันที่ 29 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทาน ‘ต้นรวงผึ้ง‘ อันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล โดยหัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ประกอบด้วย ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่งชุดข้าราชการ ส่วนเจ้านายฝ่ายเหนือ จิตอาสา และประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาร่วมพิธีอย่างสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ‘ต้นรวงผึ้ง‘ เป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพและผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพ ถือเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเป็นสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่ โดยต้นรวงผึ้ง มีชื่อเรียกอื่นๆ ทางเหนือ เรียก ดอกน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร เรียก ‘สายน้ำผึ้ง’ มีชื่อสามัญว่า Yellow ...

Read More »

ปชช.เชียงใหม่ต่อคิว ซื้อ’เข็มที่ระลึก’ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ล้นหลาม

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2562 ภายในห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี สาขาเชียงใหม่ 2 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดจำหน่าย ‘เข็มที่ระลึก’ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พ.อ.กฤษณพงษ์ พรหมการัตน์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ (มทบ.) 33 และนายจารึก จิวเจริญ ผู้อำนวยการเขตบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ พร้อมประชาชนร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง นางดวงตา ตันโช ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พระราชประเพณีบรมราชาภิเษก เป็นโบราณราชประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนาน และมีความสำคัญกับปวงชนชาวไทย โดยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งกำหนดการพระราชพิธีต่างๆ จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญชวนประชาชคนไทยทุกคนร่วมร้อยใจถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน “รัฐบาลมีดำริจัดทำเข็มที่ระลึกขึ้น เพื่อให้ประชาชนอัญเชิญเข็มที่ระลึกไปประดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงงานพระราชพิธี และเก็บไว้เป็นความทรงจำทางประวัติศาสตร์ โดยทางบิ๊กซีให้ความร่วมมือในการจัดจำหน่ายเพื่อให้ถึงมือประชาชนได้ง่ายยิ่งขึ้น ใน ...

Read More »

ผู้ว่าฯ นำทีมสำรวจ ‘บ่อน้ำทิพย์’ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์1ใน3จุดสำคัญเชียงใหม่ เตรียมร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าสำรวจบ่อน้ำทิพย์ ที่วัดบุพพาราม ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการเตรียมความพร้อมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติฯ สูงสุด สำหรับ ‘บ่อน้ำทิพย์’ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อยู่ภายในวัดบุพพาราม ซึ่งเมื่อปี 2530 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ 5 รอบ สำนักพระราชวังได้นำน้ำจากบ่อน้ำทิพย์ถวายเป็นน้ำสรงพระองค์ และในปี 2554 ทางจังหวัดประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์พร้อมน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นน้ำสรงอภิเษกในพระราชพิธีออกมหาสมาคม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »