ข่าวด่วน

Tag Archives: พระบรมราโชวาท

‘ม.ล.ปนัดดา’ เตือนข้าราชการ ระวังกลุ่มอิทธิพลครอบงำความคิด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงวัฒนธรรม เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘งานพิธี‘ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2 ณ หอประชุม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า วันนี้ สิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดกับพี่น้องเพื่อนข้าราชการ คือ ความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเสริมช่วยกันสร้างสถาบันข้าราชการให้มีความเป็นเอกภาพ มีความรู้–รัก–สามัคคี และมีความลึกซึ้งในพระบรมราโชวาท เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา อย่าให้กลุ่มอิทธิพลใดๆ เข้ามาครอบงำตัวเราผู้เป็นข้าราชการและสังคม ในทางกลับกัน ข้าราชการย่อมเป็นผู้มีวิจารณญาณและมีวุฒิภาวะอันควร ดูคนเป็น ดูอุปนิสัยใจคอคนออก ด้วยเรามีประสบการณ์ผ่านการพบปะผู้คนในสังคมอันมีความหลากหลาย ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามมากมายหลายหลักสูตร ย่อมประจักษ์ได้ว่าใครเป็นของจริงหรือของปลอม เมื่อพี่น้องเพื่อนข้าราชการมุ่งมั่นทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชปณิธาน เช่นเดียวกับการยึดมั่นปฏิบัติของลูกหลานเยาวชนในการทำความดีด้วยหัวใจ ทุกสิ่งที่กระทำย่อมจะบังเกิดความสำเร็จอย่างบริบูรณ์ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ย้ำข้าราชการทำดีด้วยหัวใจ ตามรอยพระบาท ‘ในหลวง รัชกาลที่9’

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยมหาดไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท‘ แก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 62 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในช่วงหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ม.ล.ปนัดดา ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเพื่อให้เพื่อนข้าราชการน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ได้ อันจะยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ส่วนราชการ และประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราสืบไป พระราชดำรัสในทั้ง 2 ประการนี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชนโดยแท้ พระบรมราโชวาททั้ง 2 เรื่อง คือ ..ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอ พึ่งทางราชการไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพล จึงเป็นหน้าที่ของทางราชการ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต.. ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2513 และ ..ผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาตินั้น จำเป็นจะต้องมีใจตั้งมั่นในการงาน ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ น้อมนำพระบรมราโชวาท ความซื่อสัตย์สุจริตคือ ศรัทธา เชื่อใจ เป็นธรรม และบริสุทธิ์ใจที่บุคคลมอบให้แก่กัน

เมื่อเย็นวันที่ 3 ธันวาคม 2561 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (3rd CUVIP Talk) เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ อดีตเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ร่วมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘พระราชปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 9 ในความทรงจำของข้าพเจ้า‘ ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการปาฐกถาพิเศษ ความว่า พระบรมราโชวาทเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ถือเป็นเรื่องที่มีความหมายสำคัญสูงสุดแก่ชีวิตคนทุกคน อันหมายถึงแง่มุมของการดำรงความดีงามเกิดขึ้นแก่ตน คนรอบข้าง และสังคมที่เป็นภาพใหญ่ของคนในชาติ ซึ่งถือเป็นปฏิญญาอันเป็นปรัชญาการดำเนินชีวิตร่วมกันว่าจะไม่ทุจริตคดโกงใคร ไม่กระทำความชั่ว ไม่ข่มเหงรังแก ไม่ใส่ร้ายป้ายสี และไม่หยาบคาย โดยยึดหลักศีลธรรมจรรยาเป็นหัวใจของการครองตน ครองคน และครองงาน แสดงถึงคุณลักษณะในเชิงบวกและคุณธรรมนำพาชีวิตสู่ความอยู่รอดปลอดภัย ด้วยการนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต สังคมมีความรู้รักสามัคคี “สำคัญไปกว่านั้น ความซื่อสัตย์สุจริตยังหมายถึงความศรัทธา ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นธรรม และความบริสุทธิ์ใจที่บุคคลมอบให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นๆ ร่วมกันเสริมสร้างสังคมที่ดีไว้ให้แก่ลูกหลาน” ม.ล.ปนัดดา กล่าวทิ้งท้าย สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »