ข่าวด่วน

Tag Archives: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ม.ศิลปากรจัดโครงการ ‘ปิ่นมาลาวิชาการ’ครั้งที่3 รำลึกครูในดวงใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘ความสำคัญของการศึกษาและจริยธรรมสำหรับประเทศไทย‘ และเป็นประธานมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีปิดโครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3 ‘รำลึกถึง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในดวงใจ‘ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจยิ่งต่อแวดวงการศึกษาไทย ที่ได้จัด ‘โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 3′ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญต้นแบบอีกท่านหนึ่ง ผู้มีความงดงามทางจริยวัตร และความเชี่ยวชาญ ความรอบรู้ทางการศึกษา เป็นครูและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในความทรงจำของคนไทย คือ ‘หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล‘ ที่ข้าพเจ้าและเพื่อนข้าราชการเป็นจำนวนมากไม่เคยลืมท่าน และจดจำท่านเป็นแบบอย่างของความดีงามของข้าราชการตราบทุกวันนี้ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ชี้ ’ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี’

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ​2562 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมผู้บริหารและลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทุกคนหรือส่วนใหญ่ก็ว่าได้ มีความตั้งใจ ตัวชี้วัดในเช้าวันนี้ที่ปรากฏ คือ ความเพียร ความพยายามในการตั้งคำถาม–ตอบคำถาม ที่ถือเป็นทัศนคติคุณภาพ สร้างสรรค์ อันเกี่ยวกับปัญหาสังคม หลักคิดทางการดำเนินชีวิต และการจะร่วมกันพัฒนาตนเอง ทำให้วิทยากรคนใดก็ตามและข้าพเจ้ามีความภูมิใจ และเกิดกำลังใจในการทำงาน “เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศไทย ที่ลูกหลานเยาวชนมีหน้าที่ดำรงรักษา ‘เกียรติ‘ คือ ชีวิตของคนในชาติ เกียรติ คือ ประตูสู่ ยศ ศักดิ์ ‘ทางไปสู่เกียรติศักดิ์ จักประดับด้วยดอกไม้นั้นไม่มี‘ หากปรารถนาจะได้รับเกียรติ ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา กับความหมายของคำว่า ‘ข้าราชการ’

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่วิทยากรตัวคูณและข้าราชการ จาก 76 จังหวัด และ กทม. ตามคำเชิญของกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม และสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1) โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ข้าราชการเป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการของพระมหากษัตริย์ เป็นข้าราชการของประชาชน ไม่ใช่เป็นข้าราชการของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น คำสอนของบรรพชนมีว่า ข้าราชการพึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักสุจริตธรรม มีความซื่อสัตย์อันเป็นหัวใจของการครองตน–คน–งาน ไม่หลงลืมตัว ไม่วางอำนาจบาตรใหญ่ แต่จะมุ่งมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีความเพียร เสริมสร้างความรู้–รัก–สามัคคี เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำ ‘คุณธรรมและจริยธรรม’สำคัญ10ประการ สำหรับข้าราชการไทย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี  เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1)  เรื่อง ‘คุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ‘ ณ บอลรูม (A-B) โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน ม.ล.ปนัดดา  กล่าวว่า ความดีมีความพร้อมทางสติปัญญา (Intelligence)  ของสมาชิกเครือข่ายบังคับคดี  และวิทยากรตัวคูณจะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน  ก่อนที่จะไปไกล่เกลี่ย  แก้ไขปัญหา  ให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  เผยแพร่งานในภาระหน้าที่รับผิดชอบของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  พูดจาสมาคมกับใครเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนั้น  อันจะช่วยทำให้ระบบงานและสังคมมีความสงบสุข  เกิดผลสัมฤทธิ์  และเจริญก้าวหน้าได้  คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญมี  10  ประการสำคัญ :      1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  คุณธรรม  ข้อนี้เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะสังคมจะดำรงอยู่ได้  และสามารถพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  ถ้าผู้คนในสังคมยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัวหรือประโยชน์ได้เสียของพวกพ้องหรือวงศาคณาญาติ       2. การรับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน  ไม่ใช่เอาความคิดตนเป็นที่ตั้งแต่เพียงผู้เดียว  (One Man Decision)  และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก  ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝากเยาวชนสถานพินิจฯ ไม่ ‘หลงลืมตัว’

เมื่อบ่ายวันที่ 24 มกราคม 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตบางนา โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนนึ่งว่า ที่มาเยี่ยมได้หลายครั้งหลายหน แล้วลูกๆ หลานๆ ถามว่า 180 ครั้ง ที่ได้ไปตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจฯ ทั่วประเทศ วิทยากรทำได้อย่างไรในช่วง 1 ปี ขอตอบว่า ‘ลูกๆ หลานๆ ทุกคนก็สามารถทำได้เช่นกัน ใครๆ ก็ทำได้ หากเรามีแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นตั้งใจและความจงรักภักดีที่เราคนไทยทุกคนมีมาแต่เกิด กล่าวคือ ความเหนื่อยไม่มี ความคิดในการอวดโอ้ ‘show off’ ไม่มี การมุ่งหวังผลประโยชน์อันผิดคุณธรรมจริยธรรมไม่มี คือ อย่าคดโกง อย่าเอาเปรียบ ใครก็ทำได้ทั้งนั้น “คุณหมอได้บอกกับผมวันนี้เองว่า ...

Read More »

‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ’ ฝากรักษากฎระเบียบ-ซื่อสัตย์-มีความเพียร ทำหน้าที่ข้าราชการไทยให้สมบูรณ์

วันที่ 9 มกราคม 256 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ มอบหมายให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษแก่หัวหน้าส่วนราชการ จ.นครปฐม เรื่อง ‘ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท‘ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการรักษากฎระเบียบและความซื่อตรงของผู้เป็นข้าราชการ ความสัตย์ซื่อสุจริต ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเพียร ให้เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของสังคมและประชาชน ต้องพูดและคิดจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด กฎระเบียบถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการครองตน ครองคน และครองงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี หาใช่คอยมองหาช่องโหว่ของกฎระเบียบเพื่อจะกระทำในสิ่งที่ผิด ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

‘ม.ล.ปนัดดา’ ย้ำลูกหลานไทย ตระหนักในหน้าที่และความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เมื่อบ่ายวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า สามารถกล่าวได้อย่างแน่แท้ว่า ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจฯ จ.สระบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย กระบวนการมีส่วนร่วมที่ดีมีความพร้อมเพรียง การตอบคำถามที่มีคุณภาพด้วยเหตุและผล การออกเสียงภาษาไทย–อังกฤษที่ต่างมีความเพียรพยายามให้มีความไพเราะ มีความถูกต้อง “ประการสำคัญคือสิ่งที่วิทยากรได้รับเป็นประสบการณ์สำคัญ มีความซาบซึ้งใจ คือ ลูกหลานตลอดทั้งผู้บริหารมีความเป็นนักการศึกษา นักบริหาร ที่น่าชื่นชมยินดี กล่าวคือ มีความตั้งใจ เป็นกำลังใจแก่กันในหมู่ลูกหลานเยาวชนเอง แก่ฝ่ายปกครอง และแก่วิทยากร ทุกคนมีความตระหนักในหลักปรัชญาพระราชทาน รู้รักสามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ทุกคนต่างมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งมั่นกระทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมี” ม.ล.ปนัดดา กล่าว สำนักข่าวเห็ดลม ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ บอกลูกหลาน ‘พินิจรักษ์ดี รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรเป็น1’

เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษ ความว่า เรื่องที่มีความสำคัญต่อชีวิตคนทุกคน ซึ่งมีความหมายยิ่งในการดำเนินชีวิตของลูกหลาน คือ ความมีน้ำใจไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์ อันมีความหมายถึง ความซื่อตรง ความจริงใจ ความเสียสละ ความไม่เห็นแก่ตัว ความไม่ให้ร้ายหรืออิจฉาริษยาใครผู้ใด องค์ประกอบที่ว่านี้ ลูกหลานสามารถปฏิบัติได้โดยไม่ยากเลย เพราะคนดีมีศีลธรรมต่างถือว่าเป็นธรรมชาติของการกระทำและการดำรง “การกระทำและการดำรงจึงมีที่มาที่ไปพร้อมด้วยเหตุและผลทั้งสิ้น ไม่ใช่เพียงคิด พูด และทำขึ้นอย่างลอยๆ แล้วนึกไปเองว่า สิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรม ไม่ใช่เรื่องจริงหรือสัมผัสได้ ทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้ว การปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่า ‘หลักปฏิบัติตามครรลองคลองธรรมแห่งชีวิต‘ จะกลับกลายเป็นความเคยชินทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ อันจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้ลูกหลานกลับไปกระทำผิดซ้ำ ความดีความถูกต้องในชีวิตจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจ เป็นบทเรียนชีวิตที่มีคุณค่า และเป็นธรรมชาติทางการกระทำและการดำรงของชีวิตลูกๆ ทุกคนตลอดไป ขอจงโชคดีมีชัยในความดี” ม.ล.ปนัดดา ...

Read More »

คำสอนของบรรพชน เป็นดั่ง ‘คำสอนชีวิต’

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ในเช้าวันหยุด ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ มีการสนทนากันในยามเช้าว่า … นึกถึงคำสอนของบรรพชน และครูอาจารย์ที่เคยสอนเรามาตั้งแต่เด็ก ล้วนเป็น ‘ คำสอนชีวิต ‘ ที่ไม่เคยล้าสมัย ในทางตรงข้าม มีแต่นับวันจะทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีความหมายที่เป็นจริงกับสภาพสังคม ซึ่งประมวลความได้ว่า … เราเกิดมาทั้งที ต้องไม่เสียชาติเกิด ในเมื่อเป็นคน ไม่ใช่สรรพสิ่งอื่น คิดเป็น สุขุม และทำในสิ่งที่ถูกที่ควร เป็นประโยชน์สุขแก่ครอบครัวและสังคม … เกิดมาทั้งที ต้องไม่ทำชั่ว ไม่ทุจริตคดโกงใคร ไม่เอาเปรียบใคร ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่หลงลืมตัว ลุแก่อำนาจ ที่ทำให้ผู้คนเขาเกรงกลัวแต่เพียงต่อหน้า แต่ตามว่ากล่าวลับหลัง ซ้ำพลอยทำให้บุคคลที่คบหามีแต่จะเสียผู้เสียคนตามไปด้วยเพราะลอกเลียนแบบสิ่งไม่ดีจากตนไป เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่างหากที่ต้องมาพบเจอ แต่ถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรม ก็ยังถือเป็นเวรกรรมของตนจนได้ คือ เวรกรรมที่ไม่เชื่อ … เกิดมาทั้งที อย่าเนรคุณคน จะตอบแทนบุญคุณใครก็ต้องเป็นเรื่องที่ชอบด้วยกฎหมาย ...

Read More »

ผช.รัฐมนตรีฯ บอกครูอาจารย์-ลูกหลานเยาวชน แม้พ้นหน้าที่ราชการแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยังคงอยู่

เมื่อเช้าวันที่ 28 กันยายน 2561 ในการเข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ม . ล . ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม และในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กล่าวกับคณะครูอาจารย์ และลูกหลานนักเรียน นิสิต นักศึกษา ดังความตอนหนึ่งว่า กี่ครั้งแล้วไม่ทราบ แต่ผมจำได้ว่ามักจะเกิดปรากฏการณ์เช่นวันนี้ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการในเดือนกันยายน ทั้งฝนตก ฟ้าร้อง ท้องฟ้ามืดครึ้ม บรรยากาศที่แลดูเศร้าของการอำลาอาลัยระหว่างพี่ๆ น้องๆ ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการอย่างภาคภูมิใจ หรือการโยกย้ายไปยังตำแหน่งหน้าที่ใหม่ในต้นปีงบประมาณที่จะมาถึง “ หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านทรงขอให้เกิดขึ้นแก่เราคนไทยทุกคนได้ ท่านคงอยากแลเห็นความจริงใจของเราคนไทยที่พึงมีต่อกัน มีความรักสมัครสมาน เลิกเอารัดเอาเปรียบและให้ร้ายต่อกัน ไม่อวดเบ่งอวดรู้ คุยโวโอ้อวด เลิกมีอคติต่อกัน ได้แก่ ฉันทาคติ โทสาคติ ภยาคติ และโมหาคติ ร่วมกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน มีความเพียร เป็นสุภาพชน รู้จักการให้อภัย สุนัขเห่าอย่าไปเห่าตอบตามที่พระธรรมโกศาจารย์ หรือท่านพุทธทาสภิกขุท่านเมตตาสอนแก่พวกเราไว้ ท่านบอกว่า ...

Read More »