Tag Archives: ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล

รมว.อุดมศึกษาฯเยี่ยม ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม’ มช.ทุ่ม100ล้านดึงนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะยี่ยมชม ‘ศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านควอนตัม’ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ซึ่งประกาศความพร้อมโครงการจัดตั้งศนูย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีควอนตัม โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและนักศึกษา ร่วมรับฟังนโยบายและหารือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า เทคโนโลยีควอนตัมเป็นเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 21 ที่โลกกำลังให้ความสนใจ เพราะทุกอย่างในอนาคตจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ แม้แต่รถยนต์ในอนาคตก็ต้องควบคุมด้วยเทคโนโลยี ไม่ใช่น้ำมันอีกต่อไป ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ เพราะในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาในชีวิตของเราอย่างเต็มตัว ประเทศไทยจะต้องมีสถาบันเทคโนโลยีควอนตัมระดับชาติ เพื่อสร้างระบบนิเวศควอนตัมที่สมบรูณ์ ภายใต้เครือข่ายของนักวิจัยกันเทคโนโลยีและการลงทุน จากภาคอุตสาหกรรมผ่านการประสานงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ สร้างความเข้มแข็งในการพฒันาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศ ทั้งในแง่ความรู้ฐานราก ในแง่การตื่นตัว และโอกาสของทุนสมองรุ่นใหม่ และในแง่ศักยภาพของการพึ่งพาตนเองในด้านวิจยั และพัฒนา อันจะนำไปสู่เป้าประสงค์หลัก คือ การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัม เพื่อนำประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางด้วยระบบเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมระดับสูง ดร.สุวิทย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งรวมถึงนักเรียนทุนโอลิมปิกฟิสิกส์ ที่ได้รับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีควอนตัมในต่างประเทศ ได้กลับมาาปฏิบัติงานในประเทศไทยแล้วกว่า 16 คน นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยที่กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนกว่า ...

Read More »