ข่าวด่วน

Tag Archives: ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ

ธปท.เหนือ กังวลปัญหา ‘ไวรัสโคโรนา’ปัจจัยแทรกทำเศรษฐกิจเหนือชะลอตัว

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธปท. สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 4 ประจำปี 2563 ว่า ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนชะลอลง ตามการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ขณะที่การใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัว ตามกำลังซื้อที่อ่อนแรง ท้ังจากรายได้เกษตรกรท่ีหดตัว ตามปริมาณผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และรายได้นอกภาคเกษตรจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัวน้อยกว่าไตรมาสก่อน โดยเฉพาะการผลิตหมวดอาหารชะลอตัวตามวัตถุดิบทางการเกษตร และการผลิตหมวดช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ ขณะที่ภาคการท่องเท่ียวขยายตัวชะลอลง ตามนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน ทางด้านการลงทุนหดตัวมากขึ้นท้ังการลงทุนเพื่อการก่อสร้างและการผลิต สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวเนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังไม่ประกาศใช้  “ภาคบริการด้านการท่องเท่ียวชะลอลง โดยจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติมีปริมาณ 3.9 แสนคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนชะลอลงมากในช่วงปลายไตรมาสจากหลายปัจจัย อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปยังต่างประเทศมีทิศทางชะลอตัว และบางส่วนชะลอการเดินทางจากไตรมาสนี้ไปเป็นต้นปีหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขณะที่นักท่องเท่ียวชาติอื่นยังขยายตัวดี อาทิ ไต้หวัน และเกาหลีใต้ แต่ปริมาณไม่สามารถทดแทนตลาดจีนได้เลย สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวชะลอลง ทางด้านนักท่องเท่ียวไทยปรับดีข้ึนในช่วงปลายไตรมาส เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นจูงใจ พิจารณาจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยของภาคเหนือ ...

Read More »

ธปท.เหนือเผย ภาวะเศรษฐกิจ-การเงินภาคเหนือไตรมาสที่2 ยังคงชะลอตัว คาดท่องเที่ยวขยายตัวขึ้นปลายปี

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางนวอร เดชสุวรรณ์​ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ แถลงภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ว่า ชะลอลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยรายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 14.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากด้านผลผลิตที่หดตัวร้อยละ 17.2 ตามผลผลิตอ้อยโรงงานที่ลดลงมากเพราะได้เร่งเก็บเกี่ยวในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ผลผลิตอ้อยโรงงานรวมทั้งฤดูกาลมีปริมาณใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะที่ผลผลิตข้าวลดลงจากเกษตรกรส่วนหนึ่งหันไปปลูกพืชอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนทางด้านราคาขยายตัวร้อยละ 3.1 เนื่องจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์ ประกอบกับราคาปศุสัตว์ ทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ขยายตัวต่อเนื่องเพราะผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.7 โดยหมวดอาหารลดลงจากการผลิตน้ำตาลตามปริมาณอ้อยที่ลดลงหลังจากเร่งเข้าหีบในช่วงก่อนหน้า นอกจากนี้การผลิตผักผลไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์แป้งและเส้น การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องประดับ และเยื่อกระดาษ ลดลงตามความต้องการจากต่างประเทศ อย่างไรก็ดี หมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องดื่มยังขยายตัว “ที่ยังดีคือภาคการท่องเที่ยว แม้จะขยายตัวชะลอลงจากผลกระทบของปัญหาฝุ่นละอองในช่วงต้นไตรมาส โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวไทยที่ชะลอลงมาก อย่างไรก็ดีนักท่องท่องเที่ยวสัญชาติอื่นที่ยังขยายตัวดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป เอเชีย (ไม่รวมจีน) เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ทำให้ภาพรวมจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ยังขยายตัวได้ ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านท่าอากาศยานในภาคเหนือซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย” นางนวอร  กล่าวอีกว่า ...

Read More »

ธปท.เหนือชี้ ภาวะเศรษฐกิจ ‘ไตรมาส3’ทรงตัวต่อเนื่อง จับตาหนี้ครัวเรือนเกษตรกรและนักท่องเที่ยวจีน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายนันทวัฒน์ สังข์หล่อ ผู้อำนวยการ ธปท.สำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 3 ปี 2561 ว่า เศรษฐกิจโลกขยายตัวต่อเนื่อง แต่ในระยะข้างหน้าอาจจะชะลอลงจากนโยบายกีดกันทางการค้า หรือ Trade War ซึ่งในกลุ่มยูโรโซนแม้ตัวเลขการบริโภคเอกชนและภาคการผลิตจะชะลอตัว แต่ภาคแรงงานยังแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 10 ปี ในขณะที่ญี่ปุ่นเริ่มปรับตัวดีขึ้นจากอัตราการว่างงานที่ลดลงใกล้ระดับต่ำสุดและการใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ส่วนสหรัฐอเมริกาภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากแรงสนับสนุนของตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง นโยบายปรับลดภาษีเงินได้และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับสูง ต่างจากจีนที่เศรษฐกิจมีสัญญานชะลอตัว โดยเฉพาะภาคการผลิต แต่การส่งออกยังขยายตัว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย นายนันทวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับภาวะเศรษฐกิจโลกดังกล่าวมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ในไตรมาส 3 ที่ทรงตัวจากไตรมาสก่อน แม้จะยังมีการขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยภายใน โดยรายได้เกษตรกรชะลอตัวลงทั้งด้านการผลิตและราคา ในขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงหรือหดตัวถึง 14.2% ทั้งเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ และโดยเฉพาะสิ่งทอที่กำลังซื้อหายไป จากสงครามการค้าที่ส่งผล “แม้การลงทุนภาคเอกชนจะปรับตัวดีขึ้นจากการนำเข้าเครื่องจักร แต่ในแง่ของการก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำ เพราะ โครงการเปิดใหม่หดตัวโดยเฉพาะอาคารชุด ติดลบสะสม 8 ...

Read More »