Tag Archives: ทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ทำบุญ สืบชะตาเมือง724ปี เสริมสิริมงคล-สืบสานความดีงาม

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ 724 ปี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายณัฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ทั้งนี้พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง เพื่อขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ภัย ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และทำให้ชาวเชียงใหม่มีความสุขความเจริญ นับเป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีของชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป สำหรับปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้งดการจัดงาน 4 มุมเมือง เหลือเพียง 1 จุดเท่านั้น และมีการจำกัดจำนวนคน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณจุดจัดงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด ...

Read More »

เชียงใหม่ทำบุญ ‘สืบชะตาเมือง’เสริมสิริมงคล อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ลานพระบรมราชานุสารีย์สามกษัตริย์ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีพระสุวรรณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีจำนวนมาก       ทั้งนี้ก่อนเริ่มพิธีมีการจุดพลุสัญญาณ 3 ครั้ง เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่พร้อมกันทั้ง 10 แห่ง คือ 4 แจ่ง 5 ประตู 1 ข่วง บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปรุง (ประตูสวนปรุง) ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวลิน แจ่งศรีภูมิ และแจ่งกะต้ำ         สำหรับพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำเดือน 9 เหนือของทุกปี เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง ขอให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา รวมทั้งเป็นการต่ออายุของบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ...

Read More »