ข่าวด่วน

Tag Archives: คนรุ่นใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ชี้ ‘คนรุ่นใหม่-New Generation’คือผู้ผสานคุณงามความดีของบรรพบุรุษกับความรู้สมัยใหม่

“คนรุ่นใหม่ หรือ New Generation คือ บุคคลผู้มีภาระหน้าที่สืบสานคุณงามความดีของบรรพบุรุษ ผสานเข้ากับความรู้อันเป็นวิทยาการแตกฉานสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลัง โดยรวมคือการรักษาเจตนารมณ์อันเป็นความดีงาม ความสง่างาม ความถูกต้อง ธรรมาภิบาล และความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ เพื่อให้ชาติบ้านเมืองก้าวเดินต่อไปข้างหน้าโดยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ผู้คนในชาติมีความรู้–รัก–สามัคคี เข้าใจ–เข้าถึง–พัฒนา ประชาชนมีความเป็นสุภาพชน มีความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหากัน อีกประการสำคัญ คือ การใช้ภาษาต่างประเทศควบคู่ไปกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้อย่างถูกต้อง มีความไพเราะ สร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไทย” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าว ส่วนหนึ่งจากการปาฐกถาพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ในการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย‘ ให้แก่ ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ วิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันพระบรมราชชนก และบุคลากรของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ‘หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท‘ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อ.เมือง จ.นครนายก ในการนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ จ.นครนายก รวม 2 ทุน สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ชี้แนะ9องค์ประกอบ ‘คนรุ่นใหม่’ที่น่ายกย่อง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะหารือกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ‘ แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี และสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ในสังกัดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม ม.ล.ปนัดดา กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษวันนี้ ถึงการเป็นนักปกครอง การเป็นนักบริหารที่ดีว่า ลูกหลานควรต้องเรียนรู้ให้จงมาก ตามความหมายของระบบรัฐปัจจุบัน จึงสมกับที่จะเรียกตนเองได้อย่างเต็มปากว่าเป็น ‘คนรุ่นใหม่‘ (New Generation) ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ 1. นักปกครอง นักการเมืองในอุดมคติ หรือการเป็นนักบริหารที่ดีและมีคุณภาพต้องปฏิบัติตนหรือมีพฤติกรรมโดยยึดหลักสุจริตธรรมเป็นหัวใจแห่งการครองตน–ครองคน–ครองงาน 2. มีความซื่อสัตย์สุจริต การแสดงออกทั้งทางกาย–วาจา–ใจ ตลอดจนการกระทำที่บ่งบอกถึงความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่เสแสร้งแกล้งทำหรือแม้แต่แกล้งพูดเสมือนการสร้างภาพในเรื่องหนึ่งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริง ไม่เป็นคุณต่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ศาสตราจารย์ชาวสวิสใช้คำเรียกพฤติกรรมเช่นนี้ว่า ‘ใช้ไม่ได้ มันเสียเวลาเปล่าๆ’ 3. มีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการงานเมือง ไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ...

Read More »