ข่าวด่วน

Tag Archives: ข้าราชการใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ฝากข้าราชการใหม่ ‘ฝ่ายปกครอง’ไม่ท้อ-ไม่ถอดใจ ร่วมปกป้องบ้านเมืองจากศัตรูภายใน

เมื่อเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษแก่ข้าราชการใหม่ ในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ‘ปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี‘ ณ วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในส่วนของสารัตถะการศึกษาเปรียบเทียบวิชาปรัชญาทางการปกครองว่า อาจารย์ผู้เป็นที่เคารพรักยิ่งของผมส่งบทความมาให้ผมจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ นครหลวงของมาเลเซีย ประเทศนี้เป็นความทรงจำของครอบครัวผม ขณะคุณพ่อของผมดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศมาเลเซีย ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งในประชาคมอาเซียนที่มีความรักความผูกพันกับประเทศไทย บทความมีใจความสำคัญ ดังนี้ ‘เมื่อชาวจีนสมัยโบราณต้องการอยู่อย่างปลอดภัย พวกเขาได้สร้างกำแพงเมืองจีนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาโดยเชื่อว่าจะไม่มีมนุษย์หน้าไหนสามารถปีนข้ามมันมาได้เพราะสูงมาก  หากแต่ทว่า ภายในร้อยปีแรกหลังการสร้างกำแพงเสร็จ เมืองจีนกลับถูกรุกรานถึงสามครั้งสามครา ในแต่ละครั้งกองทัพของศัตรูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทะลวงกำแพงหรือปีนข้ามให้ยากเลยแม้แต่น้อย ในทุกครั้งพวกเขาใช้วิธีการกินสินบาทคาดสินบนกับยามเฝ้าประตูแล้วเข้าทางประตูกำแพงนั่นเอง เรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่า ผู้ปกครองมัวแต่ห่วงเรื่องสร้างกำแพงจนลืมสร้างคนเฝ้ากำแพง เพราะการสร้างคนต้องมาก่อนการสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง และนี่คือสิ่งที่ผู้คนในทุกวันนี้ต้องตระหนักให้มาก ประสบการณ์ชีวิตถือเป็นหัวใจในการครองตน ครองคน และครองงาน อะไรรู้มากรู้น้อย ควรพูดหรือไม่ควรพูด ต้องไม่อวดดี หรือวัดรอยเท้าบรรพชน  นักบูรพาคดี ซึ่งได้แก่บุคคลสำคัญในการขับเคลื่อน ขยาย และยกระดับการรุกคืบของชาติตะวันตกบนผืนแผ่นดินโลกตะวันออกผู้หนึ่งกล่าวไว้ว่า ถ้าต้องการทำลายอารยธรรมของประชาชาติหนึ่งประชาชาติใด มีขั้นตอนอยู่สามอย่างที่ต้องทำซึ่งถือเป็นภยันตรายต่อความอยู่รอดปลอดภัย 1) ทำลายเอกภาพของครอบครัวและสังคม ให้แตกแยก เกิดความร้าวฉาน 2) ทำลายระบบการศึกษา ทำลายล้างระบบคุณธรรม จริยธรรม พูดถึงแต่เรื่องความร่ำรวย ความฟุ่มเฟือย ...

Read More »

ม.ล.ปนัดดา ย้ำข้าราชการทำดีด้วยหัวใจ ตามรอยพระบาท ‘ในหลวง รัชกาลที่9’

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยมหาดไทย เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง ‘การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท‘ แก่ข้าราชการใหม่ รุ่นที่ 62 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในช่วงหนึ่งของการบรรยายพิเศษ ม.ล.ปนัดดา ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเพื่อให้เพื่อนข้าราชการน้อมนำสู่การปฏิบัติให้ได้ อันจะยังความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ส่วนราชการ และประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเราสืบไป พระราชดำรัสในทั้ง 2 ประการนี้ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชนโดยแท้ พระบรมราโชวาททั้ง 2 เรื่อง คือ ..ถ้าประชาชนไม่มีที่พึ่ง ไม่มีผู้ใดเอาใจใส่พอ พึ่งทางราชการไม่ได้ ก็ต้องหันไปพึ่งผู้กว้างขวาง ผู้มีอิทธิพล จึงเป็นหน้าที่ของทางราชการ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้การบริการของราชการได้เข้าถึงประชาชนโดยทั่วถึงและทำด้วยความสุจริต.. ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 31 กรกฎาคม 2513 และ ..ผู้ที่สามารถจะทำงานให้ชาตินั้น จำเป็นจะต้องมีใจตั้งมั่นในการงาน ...

Read More »