Tag Archives: ข่าว บสย.

บสย.แต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่ 1กุมภาพันธ์ 2562เป็นต้นไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยคณะกรรมการ บสย. มีมติแต่งตั้ง 3 ผู้บริหารระดับสูง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป คือ นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ทำหน้าที่ สนับสนุนงานรองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ รับผิดชอบงานนโยบาย การกำกับดูแล การบริหารจัดการงานและให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายงานภายใต้สายบังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย และปฎิบัติตามนโยบายเป้าหมายและแผนกลยุทธ์องค์กร ดูแลและบริหาร 3 ฝ่ายงาน คือ 1.ฝ่ายตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแนะนำและส่งเสริมการค้ำประกันกับหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจ บริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการให้คำแนะนำการใช้บริการของ บสย. (Call Center) 2.ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน รับและพิจารณาอนุมัติคำขอค้ำประกันและพิจารณาคำขอหลังการค้ำประกัน 3.ฝ่ายกิจการสาขา 1-2 ด้านการพัฒนาธุรกิจและจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจ ประสานงานและให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลการขอใช้บริการ บสย.และ ตรวจเยี่ยมลูกค้า นางดุสิดา ทัพวงษ์ เป็น ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ทำหน้าที่สนับสนุนงาน รองผู้จัดการทั่วไป สายกลยุทธ์และการเงิน รับผิดชอบงานนโยบาย การบริหารจัดการงานและให้คำปรึกษาแนะนำฝ่ายงาน ดูแลและบริหาร 5 ฝ่ายงาน คือ 1.ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร การจัดทำแผนและยุทธศาสตร์ และงบประมาณองค์กร การติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของทุกสายงาน ...

Read More »

บสย. เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐและนโยบายรัฐ ผ่านธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย เปิดตัว โครงการค้ำประกันสินเชื่อ ผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และนโยบายรัฐบาล ผ่าน ธนาคารกรุงไทย วงเงินค้ำฯ 10,000 ล้านบาท นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs ประชารัฐ และ นโยบายรัฐ เพื่อให้การสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจ SMEs ไทย เปิดกว้างผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจเพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายประชารัฐ และ นโยบายรัฐบาล ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทรัพย์ (PGS7) ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทั้งประเภท บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ผ่านธนาคารกรุงไทย ได้แก่ 1.โครงการค้ำประกันสินเชื่อกรุงไทย sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC ...

Read More »