ข่าวด่วน

Tag Archives: กรมบังคับคดี

ม.ล.ปนัดดา ย้ำขรก.ยึดคุณธรรมจริยธรรม บอกคนรุ่นใหม่สืบสานปณิธานคนรุ่นเก่า-ผสานวิทยาการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 เมษายน 2562 ที่ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘คุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ‘ ให้แก่เครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ซึ่งกรมบังคับคดีคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณของกรมบังคับคดี หลักสูตร ‘พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ‘ รุ่นที่ 3 โดยกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม กับสถาบันพระปกเกล้า โดย ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ภูมิใจที่ได้กลับมาเยือน จ.ชียงใหม่ ที่ได้ชื่อว่าล้านนาไทย ซึ่งมีมหัศจรรย์ในลักษณะภูมิประเทศที่สง่างาม จนเป็นที่หมายปองของประเทศต่างๆ ในยุคล่าอาณานิคม แต่ก็สามารถรอดพ้นการรุกรานมาได้ตราบจนทุกวันนี้ เพราะผู้คนที่มีศีลธรรมและจริยรรมที่เกิดจากธรรมชาติโดยแท้ ซึ่งคำว่าธรรมชาติ ก็คือ ธรรม และการที่เราไม่ฝืนธรรมชาติก็คือ การดำรงตนด้วยคุณธรรมจริยธรรม ไม่คดโกง โปร่งใส จึงอยากให้ข้าราชการไทยได้ยึดถือและปฏิบัติ ประพฤติตนให้ดี ไม่นอกลู่นอกทาง แต่ขอให้สำนึกว่าตนเองนั้นโชคดีและมีบุญที่ได้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีความว่า ...

Read More »

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ย้ำ ‘คุณธรรมและจริยธรรม’สำคัญ10ประการ สำหรับข้าราชการไทย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กรมบังคับคดี  เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ (รุ่นที่ 1)  เรื่อง ‘คุณธรรมและจริยธรรมของเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ‘ ณ บอลรูม (A-B) โรงแรมมารวย การ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน ม.ล.ปนัดดา  กล่าวว่า ความดีมีความพร้อมทางสติปัญญา (Intelligence)  ของสมาชิกเครือข่ายบังคับคดี  และวิทยากรตัวคูณจะต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักในการทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน  ก่อนที่จะไปไกล่เกลี่ย  แก้ไขปัญหา  ให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย  เผยแพร่งานในภาระหน้าที่รับผิดชอบของกรมบังคับคดี  กระทรวงยุติธรรม  พูดจาสมาคมกับใครเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมนั้น  อันจะช่วยทำให้ระบบงานและสังคมมีความสงบสุข  เกิดผลสัมฤทธิ์  และเจริญก้าวหน้าได้  คุณธรรมและจริยธรรมที่สำคัญมี  10  ประการสำคัญ :      1. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  คุณธรรม  ข้อนี้เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งเพราะสังคมจะดำรงอยู่ได้  และสามารถพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าได้  ถ้าผู้คนในสังคมยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัวหรือประโยชน์ได้เสียของพวกพ้องหรือวงศาคณาญาติ       2. การรับฟังความคิดเห็นระหว่างกัน  ไม่ใช่เอาความคิดตนเป็นที่ตั้งแต่เพียงผู้เดียว  (One Man Decision)  และเคารพในมติของเสียงส่วนมาก  ...

Read More »