ข่าวด่วน

ชาวเชียงใหม่ร่วมทำบุญตักบาตร ‘วันมาฆบูชา’ถนนสายวัฒนธรรม มช.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นสู่วัดฝ่ายหิน ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมพิธีฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวทางของพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

สำหรับ ‘วันมาฆบูชา’ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพระโอวาทสำคัญ อันถือได้ว่าเป็นหัวใจของคำสอนในพระพุทธศาสนา คือโอวาทปาฏิโมกข์ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม วันที่ดวงจันทร์โคจรมาเสวยมาฆฤกษ์ แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ เดือนแปดสองหน วันมาฆบูชา ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสี่ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่พระเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ รัฐมคธ ในปีแรกของการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ คือหลังจากตรัสรู้แล้วได้ 9 เดือน

 

และความพอดีของเหตุการณ์ในวันนี้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มีสี่ประการ คือ ประการแรก เป็นการมาชุมนุมกันของพระสงฆ์สาวก จำนวน 1,250 รูป เพื่อเฝ้าพระบรมศาสดา โดยมิได้นัดหมาย ประการที่สอง พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น ประการที่สาม พระสงฆ์สาวกดังกล่าวล้วนแต่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าด้วยวิธี ‘เอหิภิกขุอุปสัมปทา’ และประการที่สี่ วันนั้นดวงจันทร์เพ็ญเสวยมาฆฤกษ์เต็มบริบูรณ์ความพร้อมกันขององค์สี่ประการจึงเรียกว่า ‘จาตุรงคสันนิบาต’

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน