ข่าวด่วน

แม่ทัพน้อยที่3-ผบช.กองพลทหารราบที่7 ร่วมตัดทำลาย ‘ไร่ฝิ่น’ดอยสามหมื่น เวียงแหง-เชียงใหม่

วันที่ 5 มกราคม 2564  พล.ท.บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 และรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3  พร้อมด้วย พล.ต.จรัส ปัญญาดี  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของชุดปฏิบัติการตัดทำลายไร่ฝิ่น กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พื้นที่ดอยสามหมื่น ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,725 เมตร เป็นแปลงฝิ่นขนาด 0.79 ไร่ มีความหนาแน่น 80%  

พล.ท.บุญยืน กล่าวว่า แนวโน้มสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในปีนี้ สามารถประเมินแนวโน้มพื้นที่ปลูกฝิ่นในปี 2563/2564  ได้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยังคงดำเนินงานด้านมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และในบางพื้นที่มีความเจริญเริ่มเข้าไปในพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตามความต้องการของผู้เสพและราคาฝิ่นดิบในพื้นที่ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้การปลูกฝิ่นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในเขต 3 จังหวัดสำคัญ คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก  ซึ่งการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3  เป็นส่วนงานหนึ่งที่ดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – ปลายทาง   โดยได้ดำเนินการควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น  เพื่อทำให้พื้นที่ ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่น และพืชเสพติดชนิดอื่นๆ ในภาคเหนือให้มีปริมาณลดลง และหมดสิ้นไปในที่สุด

“ปีนี้สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กำหนดพื้นที่เป้าหมาย สำหรับการดำเนินงานให้กองทัพภาคที่ 3 เป็นหน่วยรับผิดชอบเข้าดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 64 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่แม่ยะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ดอยสามหมื่น อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ม่อนอังเกตุ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ขุนห้วยฝาง อซพร้าว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พื้นที่ดอยนาง – เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ปางอุ๋ง  อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่” พล.ท.บุญยืน กล่าว

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน