ข่าวด่วน

ผบ.ทบ.สั่งคุ้มเข้มชายแดน สกัดยาเสพติด-ร่วมแก้ไฟป่า

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่กองกำลังผาเมือง จ.เชียงใหม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพภาคที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนและหน่วยปกติก่อนช่วงวันหยุดยาว 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมี พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บังคับหน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ 

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า หน่วยทหารจะต้องสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจและการมีวินัยของกำลังพล ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งความสำคัญต่อปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ขอให้หน่วยทหารดำเนินมาตรการป้องกันไฟป่าหมอกควันตามศักยภาพ รวมทั้งสร้างการตระหนักรู้โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครกิจการพลเรือนช่วยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชุมชนเพื่อร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

หลังจากนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ เข้ารับฟังบรรยายสรุป ภารกิจการสกัดกั้นยาเสพติดและมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ตามแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง เพื่อรับทราบแผนงานการดำเนินการที่สำคัญในการป้องกันและปัญหาในอนาคต หวังให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการของส่วนราชการตามแนวชายแดน

ซึ่ง พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง รายงานว่า ปัจจุบันกองกำลังผาเมือง รับผิดชอบจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 9 จุด จุดผ่อนปรนการค้า จำนวน 17 จุด โดยมีช่องทางท่าข้าม จำนวน 177 ช่องทาง ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้มีการปิดจุดผ่อนปรนทั้งหมด รวมถึงปิดจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 4 จุด โดยอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวร จำนวน 5 จุด เพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยและทหารกองประจำการในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 33, กองพลทหารราบที่ 7, กรมรบพิเศษที่ 5, กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 และกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก โดยให้ความสำคัญกับการประกอบเลี้ยงและร่วมรับประทานอาหารกับทหารใหม่อย่างเป็นกันเองที่โรงเลี้ยงกรมทหารราบที่ 7 และเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อดูสถานที่ ระบบการบริหารจัดการของเรือนจำ และปรับระบบให้มีมาตรฐานตามแบบของกรมราชทัณฑ์  

หลังจากนั้น พล.อ.ณรงค์พันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังทหารตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งมีการจัดตั้งฐานปฏิบัติการและจุดเฝ้าตรวจ โดยการปฏิบัติจะมุ่งเน้นการลาดตระเวน การเฝ้าตรวจ การซุ่มโจมตี  และจัดตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ เพื่อควบคุมเส้นทางและปมคมนาคมสำคัญ  รวมทั้งการพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างฐานปฏิบัติการ  การลาดตระเวนร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โครงการผืนป่าอาเซียน และ โครงการแนวกันไฟกับประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน