ข่าวด่วน

เชียงใหม่ Kick off เปิดเทศกาล ‘Lanna Breeze’ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน ตั้งเป้าลดไฟ-ฝุ่น

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจเชียงใหม่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิด เทศกาล ‘Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน’ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงกลางเดือนเมษายน 2564 รวมระยะเวลานานกว่า 5 เดือน ถือเป็นการรวมพลังสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน เพื่อร่วมมือป้องกัน บรรเทา และต่อสู้กับวิกฤตมลพิษ ฝุ่นควันไฟ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งเกิดเป็นประจำทุกปี

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า เราต้องมาร่วมมือกันว่าจะบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้เกิดผลกระทบต่ออากาศให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ไม่ควรเผา เร่งฟื้นฟูป่า ปฏิบัติการในเชิงรุกมากขึ้น เพราะเราทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา เราจะต้องไม่โทษกันเอง เลิกการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดจุดความร้อนให้ได้ แต่เราต้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อความมีสุขภาพดีของทุกคน

นายชัชวาล กล่าวว่า ในฤดูฝุ่นควัน ปัญหาฝุ่นละอองกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งการท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงฝ่ายเดียว แต่เราต้องรวมพลังและผนึกกำลังให้เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน ในแบบควบคุมทุกตารางนิ้ว โดยปีนี้ตั้งเป้าว่าจะต้องลดการเกิดไฟ หรือจุดความร้อนให้เหลือ 25-50% ให้ได้ หรือทำให้พื้นที่เป็น Zero Burning เหลือเฉพาะไฟจำเป็น เช่น เพื่อการเกษตร หรือการทำแนวกันไฟจริงๆ เท่านั้น

นายทัศนัย กล่าวว่า หัวใจคือความร่วมมือ โดยเฉพาะเยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไปพร้อมกับทุกภาคส่วน เพราะอนาคตอยู่ในมือของคนรุ่นหลังที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน

ทั้งนี้ เทศกาล ‘Lanna Breeze ล้านนาฟ้าใส ลมหายใจเดียวกัน’ จะมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการรณรงค์ การให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนและนำเสนอเชิงวิชาการ อาทิ การส่งเสริมเกษตรกรลดการเผาพื้นที่เกษตร การปั่นจักรยานลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อการบริโภคในครัวเรือน การจัดแสดงงานศิลปะจัดวางและศิลปะการแสดง การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า เพื่อนำเสนอนวัตกรรมป้องกันฝุ่น  ซึ่งจะทำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆ 

นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ‘Chiang Mai Go Green Festival ปั่นเพื่อเปลี่ยน’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลฯ โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ สภาลมหายใจเชียงใหม่ และภาคีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดและมุ่งหวังให้เป็นกลไกในการสร้างกระแสการเดินทางคาร์บอนต่ำครั้งใหญ่ รวมถึงเปิดพื้นที่เมืองเก่าให้ผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเมืองเก่าในบรรยากาศที่ปลอดโปร่ง ด้วยการใช้จักรยานทุกเช้าวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 รวม 13 สัปดาห์ 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน