ข่าวด่วน

คณะกงสุลต่างประเทศประกาศสนับสนุนเชียงใหม่ รับมือ ‘ไฟป่า-หมอกควัน’ปี2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะกงสุลต่างประเทศ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รวม 11 ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมา อินเดีย นำโดยนายเบน สวัสดิวัฒน์ ทอมสัน กงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลการสำรวจคุณภาพอากาศและสุขภาพสำหรับชุมชนต่างชาติที่พำนักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับขอทราบแนวทางการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ประจำปี 2564 ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยนายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า จากประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆ มาได้มีการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในเมืองและนอกเมือง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงสิ่งที่เป็นสาเหตุของปัญหาไฟป่าหมอกควัน จากข้อมูลก็ต้องขออภัยต่อพี่น้องชาวต่างประเทศที่พำนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความรู้สึกไม่สบาย ทั้งไม่สบายใจและไม่สบายในเรื่อง PM 2.5 อยากเรียนว่าจังหวัดเชียงใหม่ในทุกภาคส่วนพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และค่า PM 2.5 ปัจจัยสำคัญคือ สถานการณ์ในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงตลอด มาตรการที่ได้เตรียมการไว้เพื่อรับมือปัญหาไม่อาจทำได้สำเร็จ หากดูจากข้อมูลในปีที่ผ่านมาช่วงเวลาที่ทำให้ได้รับผลกระทบกับสุขภาพร่างกาย เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งในรอบปี ในการรับมือช่วงที่เกิดปัญหาในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้สร้าง Safety Zone เพิ่มขึ้นมาก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่พำนักอาศัยในเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ดังกล่าว ปีนี้ก็จะปรับปรุงเรื่อง Safety Zone อีกด้วย

“สำหรับการเตรียมการในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม และในเดือนมิถุนายนมีการทำงานร่วมกับภาคประชาชน โดยให้ความสำคัญกับระบบป้องกันและการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุน อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีแผนการด้านสุขภาพ โดยให้มีการแจ้งเตือนภัยเมื่อสภาพอากาศเป็นอันตรายต่อประชาชน รวมถึงการสนับสนุนหน้ากากอนามัยในช่วงที่มีความจำเป็น” ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว

ด้านนายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เชียงใหม่ รายงานแผนงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า กำหนดให้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบ กำหนดพื้นที่จัดการราว 40% หรือราว 5 แสนไร่ ซึ่งแผนดังกล่าวมอบหมายให้หน่วยงานและพื้นที่ทั้งโซนใต้และโซนเหนือของเชียงใหม่จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 พร้อมกันนี้ได้กำหนดเป้าหมายในการลดจำนวน Hot Spots และพื้นที่เผาไหม้ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และมีแผนการบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควันโดยยึดโยงกับพื้นที่หมู่บ้าน ให้ทุกหมู่บ้านจัดทำแผนของหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นกรอบปฏิบัติในช่วงเกิดไฟป่าหมอกควัน โดยแผนต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายเดือนธันวาคม 2563 นี้ พร้อมกันนี้ให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครในการดับไฟป่าในทุกหมู่บ้านอีกด้วย

ในส่วนแผนงานด้านสาธารณสุขนั้น นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แผนในการดูแลสุขภาพในปี 2564 กำหนดให้มีการเฝ้าระวังระดับ PM 2.5 ในทุกวัน และเฝ้าระวังอัตราการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างการสื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และมีการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาลในโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ในกรณี ค่า PM 2.5 ถึงเกณฑ์

อย่างไรก็ตามในส่วนของคณะกงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ ต่างแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ค่า PM 2.5 ที่เกินมาตรฐาน และพอใจในมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่จังหวัดเชียงใหม่นำเสนอ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือการดำเนินการ และให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน