ข่าวด่วน

ยินดี! บุคคลต้นแบบปี2563 ‘ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์’คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางกรวิภา วรานิชสกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ 2563 แก่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. จากการคัดเลือกของสโมสรโรตารีเชียงใหม่ใต้ และโรตารีภาค 3360 โดยความเห็นชอบจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 

ทั้งนี้สโมสรโรตารี่เขียงใหม่ไต้ ร่วมกับโรตารีภาค 3360 คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้ 1.เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 2.เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของสังคม 3.เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา มีน้ำใจ ทำคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 4.เป็นบุคคลที่เผยแพร่ศิลปะ ประเพณี ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย 5.เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 6.เป็นบุคคลที่มีคุณงามความดี และทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

ซึ่งในปี พ.ศ.2563 มีบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ จำนวน 10 ท่าน

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน