ข่าวด่วน

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ยอมรับการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ‘PM 2.5’ยังไม่บรรลุผล เร่งหารือทุกภาคส่วนรับมือระยะยาว

วันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นในการ บูรณาการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากทั้ง 25 อำเภอ

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานทุกภาคส่วนดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการอำนวยการสั่งการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบ Single Command โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น และติดตามสถานการณ์วางแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ทั้งการลาดตระเวน ป้องปราม การตรวจหาไฟป้า การระดมสรรพกำลังเครื่องมือต่างๆ โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด การสร้างความข้าใจ สร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของจังหวัด ซึ่งผลการปฏิบัติที่ปรากฏในปีที่ผ่านมาพบว่ายังไม่สำเร็จเท่าที่ควร จึงหวังว่าการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และเกิดภาคีครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานป้องก้แก้ไปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมา มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่งทั้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า อีกทั้งยังเป็นการเผาเพื่อบุกรุกทำลายป่าไม้ และยังมีเกษตรกรบางพื้นที่ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว และจะต้องอาศัยการเผาในการเตรียมพื้นที่สำหรับฤดูกาลต่อไป นอกจากนี้ยังมีการเผาขยะบริเวณชานเมืองและในตัวเมือง รวมถึงมลพิษจากการคมนาคม ขนส่ง การก่อสร้าง ฯลฯ ทำให้ยากต่อการควบคุมมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานติดต่อกันหลายวัน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีการเสวนาหัวข้อ ‘Line Chatbot’ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่า การจัดทำแผนการป้องกันไฟป่า และหมอกควัน โดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ และการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่นตามอำนาจของ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น และการแบ่งกลุ่มซ้อมแผนปฏิบัติการบนโต๊ะ หรือ Tabletop Exercisc (TTX) เพื่อเป็นการสาธิตการแก้ไขปัญหาไฟป่า และฝุ่นควัน หากเกิดเหตุขึ้นในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน