เชียงใหม่หนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมละครเจ้าหญิงแสนหวี-ดนตรีล้านนาสู่สากล ปลุกจิตสำนึกรักชาติบ้านเมือง

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดนตรีล้านนาสู่สากล (lanna International Music Festival) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 และ 26-27 กันยายน 2563 เพื่อสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพลง และการแสดงของนาฏศิลป์ล้านนา ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการ New Normal

นายเจริญฤทธิ์ กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นความภาคภูมิใจของเรา เพราะปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้มาจนถึงทุกวันนี้ หน้าที่ของพวกเราคือการรักษามรดกตกทอดนี้ไว้ เพราะนี่คือทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งของพวกเรา เราต้องช่วยกันสร้างสรรค์และสืบต่อเป็นมรดกให้เยาวชนคนรุ่นต่อไป ถือเป็นภารกิจต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ ที่เราควรนำไปบอกเล่าด้วยความเข้าใจในโลกและสังคมสมัยใหม่ จากรุ่นสู่รุ่น เพราะนี่คือ ความสำคัญ ความอลังการ และสวยงามของวัฒนธรรมบ้านเมืองเรา

ทั้งนี้ ดร.กษมา กล่าวเสริมว่า นับจากสถานการณ์โควิด-19 ทุกประเทศทั่วโลกต่างได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สานต่อออกมาเป็นการแสดงในหลายรูปแบบ ซึ่งการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวี ของหลวงวิจิตรวาทการ ประกอบการดนตรีวงออเคสต้า มีเนื้อหามุ่งเน้นปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้เกิดความรักและหวงแหนชาติบ้านเมือง ผ่านเรื่องราวความรักของเจ้าหญิงและเจ้าชายต่างเมือง ผ่านการแสดงต่างๆ อาทิ ระบำ บทเพลง ท่วงทำนองที่งดงาม ซึ่งโรงเรียนต่างๆ สามารถติดต่อรับเทปบันทึการแสดงนำไปเผยแพร่และถ่ายทอดแก่เยาวชนต่อไปได้ฟรี

นอกจากนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดนตรีล้านนาสู่สากล (lanna International Music Festival) ยังมีการแสดงที่น่าสนใจ ดังนี้ วันที่ 19 กันยายน 2563 การแสดงมหกรรมกลองล้านนา และการบรรเลงวง Orchestra ดนตรีล้านนาสู่สากล ณ วัดศรีสุพรรณ จำนวน 2 รอบ คือ เวลา 17.00-19.00 น. และ 19.30-20.30 น. วันที่ 20 กันยายน 2563 การแสดงวงดนตรี Lanna international music Festival ประกอบการแสดงละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวี สถานที่ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จำนวน 2 รอบ คือ เวลา 18.00-20.00 น. และ 20.30-22.30 น.

วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ วัดศรีสุพรรณ การแบรรเลงและแสดงคีตดุริยะนาฏการล้านนา ล้านนาโอเปร่า ทิพย์ดารา (หมายเลข 4) โดย ผศ.วิลักษณ์ ศรีป่าซาง เวลา 18.00 น. และ วันที่ 27 กันยายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หน้าลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การแสดงขับซอ โดยสมาคมซอล้านนา ลิเกเด็ก การแสดงวงดนตรี ‘เดอะสะล้อ’ อาจารย์แอ็ด ภานุฑัต ศิลปินล้านนา และวงการันตี เวลา 18.00 น. 

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน