สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือเปิดตัว ‘New Normal New Network’ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มช่องทางตลาดหลังเจอพิษโควิด-19 ชูกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้ารูปแบบใหม่ หวังกระตุ้นยอดขาย-สร้างช่องทางอาชีพ

เมื่อเวลา 10.00 น.​วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน ‘New Normal New Network  ‘ หรือกิจกรรมสร้างเวทีเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์หาคู่ค้ารายใหม่และแลกเปลี่ยนแรงงานซึ่งเป็นโครงการโอบอุ้มธุรกิจสุขภาพและการแพทย์กระตุ้นเศรษฐกิจพิชิตโควิด-๑๙หรือ (Business Health Hub Boost Up by Brotherhood) โดยมีนายภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม น.ส.นิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคับคั่ง

นายจุลพงษ์ กล่าวว่า งาน ‘New Network New Normal’ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ      และตั้งใจของผู้จัดงานที่เล็งเห็นช่องทางและความสำคัญของการเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ และการแพทย์ ระหว่างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ดี กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเชิงลบ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านการตลาดของธุรกิจในระยะยาว ไม่เพียงแต่การจำหน่ายสินค้าในวันนี้ แต่ยังรวมถึงการจับคู่ธุรกิจ เชื่อม Supply Chain ในอนาคตหลังสถานการณ์วิกฤต COVID-19 

“ผมมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการกลับมามีความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อีกครั้งโดยเร็ว และจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจคอยช่วยพยุงให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จในทุกย่างก้าว และผมมั่นใจว่า การจัดกิจกรรม New Network New Normal จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ถึงแม้ความสามารถของพื้นที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบบางประการ แต่การดำเนินธุรกิจหลังสถานการณ์ COVID-19 ต้องอาศัยการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือข้อชี้แนะจากผู้มีประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงธุรกิจและการหาตลาดใหม่ เพื่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น และจะสามารถแก้ไขปัญหา อีกด้าน คือ ปัญหาการจ้างงาน การเลิกจ้าง หรือการว่างงาน โดยต้องส่งเสริมให้มีการจ้างงานเพิ่มหรือสร้างอาชีพในรูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและการแพทย์ เนื่องจากตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างรวดเร็วในอีกทางหนึ่งด้วย” นายจุลพงษ์ กล่าว 

นางศิริพร ตันติพงษ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดงาน ‘New Network New Normal’ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้มีโอกาสในการพูดคุย เจรจาธุรกิจ และเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้สนใจในพื้นที่ โดยจะเน้นสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป กลุ่มสินค้าหัตถกรรมของตกแต่ง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยอด พัฒนา ยกระดับ และแก้ไขปัญหาธุรกิจ หลังผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการในกลุ่มดิจิทัลมาแนะนำซอฟแวร์ที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดในการดำเนินธุรกิจได้ภายในงานนี้ด้วย

“สภาอุตสาหกรรมตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งสมาชิกต่างประสบปัญหาด้านการตลาด จึงมีแนวคิดที่จะสร้างโอกาสทางด้านตลาดในประเทศให้กับผู้ประกอบการ โดยเริ่มจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างคู่ค้าในพื้นที่ และอาจจะเชื่อมโยงไปยังระดับภาคและระดับประเทศต่อไปในอนาคต โดยใช้เครือข่ายสภาอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ที่สำคัญการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้้เครือข่ายนักเรียนมาอาขีวศึกษาในภาคเหนือมาศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป” 

ทั้งนี้นอกจากโครงการโอบอุ้มธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ กระตุ้นเศรษฐกิจ พิชิตโควิด-๑๙ (Business Health Hub Boost Up by Brotherhood) แล้ว ยังมีเวทีเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ หาคู่ค้ารายใหม่    รวมถึงกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นด้านอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุค.New.Normalซึ่งเป็นการ.ส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่  จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงาน โดยการนำความรู้ไปพัฒนาประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และยังมีการเปิดตัวศูนย์พัฒนาและทดสอบอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center : NBACC) และศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเขินภาคเหนือ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมเครื่องเขิน และเชื่อมโยงการนำเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขินของผู้ประกอบการและผู้สนใจในงานหัตถกรรมกรรมเครื่องเขิน  

กิจกรรมเสวนาระหว่างภาครัฐและเอกชน หัวข้อ ‘ฝ่าวิกฤตโควิด กระตุ้นเศรษฐกิจไทย’  การบรรยายพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์   ‘พลิกวิกฤตโควิด พิชิตยอดขาย’  โดยโดยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป และหัตถอุตสาหกรรมต้นแบบ ‘การรับมือธุรกิจ เมื่อโควิดพุ่งชน’ ที่ประสบความสำเร็จในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19  การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป/หัตถอุตสาหกรรม กับคู่ค้าระดับ Top ของประเทศกว่า 20 ราย การออกบูทแสดงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเกษตรแปรรูป/ หัตถอุตสาหกรรม กว่า 40 บูท เพื่อเชื่อมโยง Supply Chain ธุรกิจระหว่างกันในพื้นที่  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดธุรกิจและหาช่องทางการทำธุรกิจรูปแบบใหม่

ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กล่าวอีกว่า ผู้ประกอบการในภาคเหนือสามารถเข้ามารับคำปรึกษาและคำแนะนำในการประกอบธุรกิจได้ตลอดเวลา

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน