SUN เดินหน้าธุรกิจสีเขียว หนุนโครงการ ‘คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ’

วันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN) ดำเนินโครงการ ‘คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ’ ณ ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา และคำนึงถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ ดิน น้ำ และป่า โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึง บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

“ทราบว่า ทาง ก.ล.ต. และ เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย มีการจัดโครงการคุณดูแลป่า เราดูแลคุณ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนดูแลป่าสมบูรณ์ เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้ในการเลี้ยงชีพ ไม่ทำลายป่า ถือเป็นโครงการที่ดีอย่างมาก บริษัท SUN จึงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักชุมชนที่ดูแลป่าและร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อว่าการสนับสนุนชุมชนในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาพื้นที่ป่า และสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างยั่งยืน”

นายองอาจ กล่าว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมในทุกมิติ การทำกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดความสมดุล ทั้งนี้บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำกิจกรรมดีๆ และพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบแทนสังคมอย่างมีคุณค่าต่อไปอีกในอนาคต

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน