ข่าวด่วน

ชาวสวนลำไยเฮ เกษตรจังหวัดเผย ส่งผลผลิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ข้ามแดนไปมาเลเซีย-จีน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวสถานการณ์การผลิตและการเก็บเกี่ยวลำไยในฤดู ปี 2563 ว่า ลำไย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าปีละหลายล้านบาท โดยพื้นที่การผลิตที่สำคัญ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 850,000 ไร่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ และตาก  

นางเขมวรรณ กล่าวว่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 318,291ไร่ ผลผลิตในฤดู ประมาณ 144,631 ตัน ปัจจุบันเป็นช่วงที่ผลผลิตลำไยในฤดูออกสู่ตลาด และจะมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ซึ่งปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินมาตรการการจัดการลำไยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณผ่านโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ โครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมและแนะนำให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีที่ คือ การเตรียมต้นให้สมบูรณ์ การตัดแต่งช่อผล การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย และการปรับปรุงคุณภาพสีผิว รวมทั้งการจัดทำแปลงเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาด 

“เชียงใหม่มีเกษตรแปลงใหญ่ จำนวน 31 แปลง จากการรวมตัวกันของเกษตรในแต่ละพื้นที่ และขณะนี้กำลังขยายพื้นที่ในเชิงเกษตรอินทรีย์ให้มากกว่าที่มีในปัจจุบันเฉลี่ย 20% โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอจอมทอง ที่สามารถผลิตเกรดพรีเมี่ยม หรือ AAA ได้คุณภาพและราคา ในขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอสันป่าตอง ก็สามารถระบายผลผลิตส่งออกผ่านเส้นทางหาดใหญ่สู่ประเทศมาเลเซียได้ แม้จะอยู่ในช่วงภาวะวิกฤติจากโรคไวรัสโควิด-19 ส่วนอำเภอสารภี บริษัทซีพีเข้ารับซื้อวันละ 20,000 ตัน นำไปขายในห้างสรรพสินค้าเฉลี่ย 59 บาทต่อกิโลกรัม อำเภอพร้าว มีการสั่งซื้อโดยตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ไม่มีปัญหา” 

นางเขมวรรณ กล่าวว่า เกษตรกรกว่า 80% สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่มีปัญหาในเรื่องระบายสินค้าออกสู่ตลาด ยกเว้นเกษตรกรพื้นบ้าน 20% โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีการนำประเด็นเชื่อมโยงตลาดลำไยล่วงหน้า การสนับสนุนให้มีจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยและกระจายผลผลิต จัดเตรียมข้อมูลความต้องการรับซื้อผลผลิตของผู้ประกอบการลำไยโดยประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ สำหรับการบริหารจัดการผลผลิต อาทิ การบริโภคสดภายใน ด้วยวิธีกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตผ่านผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลาดภายในจังหวัด รวมทั้ง Modern Trade และตลาดออนไลน์/ไปรษณีย์/ธกส. แปรรูป ด้วยวิธีการอบแห้งทั้งเปลือก อบแห้งเนื้อสีทอง แปรรูป เช่น  ลำไยกระป๋อง และการส่งออกลำไยสด เป็นต้น

ทั้งนี้ปีนี้ราคาผลผลิตลำไยดีมาก ขณะนี้ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่า 1.6 หมื่นตัน ราคาจำหน่ายในพื้นที่ มัดป๊กเกรด AA ราคา 27 บาท A ราคา 24 บาท และ B ราคา 17 บาท รูดร่วง 4 บาท หรืออาจขึ้นลง 2-4 บาท ส่วนราคาส่งออก AAA ราคา 25 บาท รูดร่วงเกรด AA ราคา 16 บาท A ราคา 8 บาท B ราคา 4 บาท และ C ราคา 1 บาท

สำนักข่าวเห็ดลม รายงาน